Taekwondoda ve çoçuk Psikolojisi
Sevgili antrenörler bu bilgileri muhakkak kaydediniz

GİRİŞ
        Mantığın dövüş sanatı olarak tabir edebileceğimiz Tae-kwon-Do,kelime olarak.el ve ayakla yapılan vuruşların ilmi,felsefesi anlamına gelir.Bunu şöyle açıklıya biliriz
TAE:Ayak vuruşları,
KWON: el vuruşları  
Do: ise bu dövüş sanatını tatbiki esnasındaki izlenilecek yolun ve dövüşün felsefesi değerlerinin genel adıdır.
”Akli ve ruhi beceriye dayanan,bedeni ve ruhi gelişimi sağlayan ve her yaştaki insana hitap eden bir ahlak sporu”
olarak tanımlanır.
 Kişi istediği kadar esnek ,istediği kadar güçlü el ve ayak vuruşlarına sahip olursa olsun eğer do kurallarını uygulamıyor ve bu sporu sadece dövüş sporu olarak görüyorsa Taekwondocu sıfatı taşıyamaz.Zira taekwondo bir saldırı değil 20 yüzyılı aşkın bir zamandan beri Kore’de bağımsız olarak geliştirilmiş ve uluslararası çağdaş bir nitelik kazanmış olan savunma sporudur.Taekwondonun başlıca özelliği çıplak el ve ayaklarla rakibe karşı geliştirilen savunma tekniklerini içeren bir müsabaka sporu olmasıdır.

Taekwondonun tüm hareketleri bu sporun düşmana karşı savunma amacıyla geliştirildiğinden  bu güne kadar,savunma ruhunun egemen olduğu bir temel üzerine kurulmuştur.Dolayısıyla bu sporu saldırı olarak kullanan kimseler bu sporun ana ilkelerinden uzaklaşırlar ki taekwondo camiası içinde yer alamazlar.Vücutlarının tüm organları ile ,kendilerini savunmak için süper tekniklerle eğitilmiş olan taekwondocuların yalınız fiziksel güçleri değil,daha da önemlisi kendilerine olan güvenleri,herkese karşı saygılı olmaları ve disiplinleri daha çok ön plana çıkar.Taekwondocu için bütün vücut bir savunma silahıdır.Saldırganları elleri yumrukları ayakları veya diğer organları vasıtasıyla kolaylıkla tesirsiz hale getirme yeteneklerine sahiptirler.
Taekwondo kişinin güven duygusunu geliştirmesi bakımından büyük öneme sahiptir.Kendine güvenen insanlar daha zayıf olanlara karşı alçak gönüllü ve hoşgörülü olurlar.Her kaba kuvvetin arkasında kişinin aslında kendi nefsini ve benliğini öne çıkarma duygusu yatar.Bazen sudan sebeplerle,korkunç cinayetlerin işlenmesinde sebep olan şey,o sebebin cisim olarak değeri değil,kişideki benliğini ispat duygusudur,
Taekwondocu bu nedenle kendini savunma ve karşıdakini bertaraf etme konusunda eğitimli olduğundan asla kendini ispata kalkışmaz .Çünkü ispatı zaten devletin verdiği diplomadır.Bu nedenle sabırlıdır.Hiç bir taekwondocunun sokak kavgalarına karıştığı ve bir kişiyi incittiği vaki değildir.Hatta basit arbedelerde taekwondocu,tokat yemeyi bile göze alır incinir ama gururu kırılmaz ve aldırmaz.Ne zaman cana kasıt olursa saldıranında iyiliği için müdahaleci olur.
                                           
TAEKWONDO ÇALIŞMADA ESAS AMAÇ
Taekwondo çalışmasındaki esas amaç sadece nasıl dövüşüleceğini öğrenmek değildir.Self-Defans (savunma)becerileri ve teknikleri elbette önemlidir.Ancak buda taekwondo çalışılmasındaki gayenin ana noktası olamaz.
Gerçek dövüş sanatçıları tüm çabalarını sadece fiziksel  değil akli ve ruhi becerilerini geliştirmek için harcarlar.
Öğrencilerinde de dövüş ve muharebe becerilerinin terbiyesiyle uğraşırken aynı anda bu üç temel öğenin gelişmesi ve toplumun istediği mükemmelliğe ulaşmasını isterler.Karakter gelişimi olmadan dövüş becerilerinin artmasının taekwondoda hiç bir yeri olamaz .Taekwondoda sorumluluklar ,her zaman teknik becerilerden önce gelir.
Gerçek taekwondocular gereksiz çatışmalar ve tartışmalardan kaçınır ve hiç bir zaman sokak dövüşünü ciddiye almazlar.
Karşısına çıkan adaletsiz, haksız tehlikeler karşısında, mutlaka onları ortadan kaldırmak için dövüşür.Taekwondocunun hedefi kişi veya kişiler değil haksızlık ve adaletsizliklerdir.
Dövüşmenin sebebi gerçek bir taekwondocu ve sıradan bir dövüşçü arasındaki farkı ortaya kor.Sıradan bir dövüşçü nefsi bir şeyi elde etmek için, tanınmak için, gurur ve kibrinden dolayı ve para için dövüşür. Taekwondocu ise sadece bir idal ve amaç için dövüşebilir. Taekwondocunun ruhunda barış ve kardeşlik duyguları hakimdir.
Tüm taekwondo salonları öncelikle bu ruhu sporcularına vermek için çalışırlar.Self defans teknikleri verilirken özellikle taekwondonun bu vasfı üzerine vurgu yapılır.
Taekwondocular her zaman mükemmelliğe ulaşmak için çabalarlar.Sadece derece, rütbe geçip kemer rengi elde etmekten öte sporcuların sosyalleşmesi,toplumda kendine öz güvenlerinin artması, paylaşma, karşılıklı saygı, tahammül, sabır,tevazu ,hoşgörü gibi ruhi melekelerinin artması üzerinde durulur.
Akıl sürekli çalıştırılarak zinde tutulur, çabuk karar verme, uygulama, doğru olanı anında seçme, gibi akli melekeler arttırılır.
Beden, Ruh ve akıl gelişimi birlikte işlenir.
Bu tutum ve yaklaşım tarzı taekwondo pratiğinin değerini ve niçin yapılması gerektiğini ortaya koyar.
Taekwondo hayatı mükemmelleştirmenin yolu ve yöntemidir.

Taekwondo teknik , sanat ve felsefenin buluşmasıdır.

Taekwondonun yapısı  iki temel faktör üzerine bina edilmiştir.Pratik değer ve ideolojik değer.
Taekwondonun pratik değeri doğal hareketler üzerine kurulmuş temel bireysel hareketleri içerir ve belirli kurallar bu hareketleri sınırlar ve sistemleştirir..Taekwondonun ideolojik değeri  ise taekwondo ile özdeşleşmiş 3 temel ideal üzerine kurulmuştur.Teknik düşünce , sanatsal düşünce ve felsefi düşünce. Daha da öteye modern taekwondo bir felsefi eğitim ve mücadele sistemidir.
Taekwondodaki teknik düşünce
Taekwondonun teknik olarak görünümünün temeli taekwondonun pratik olarak çalışılmasından doğar..Çıplak elle kendi kendine savunma  ve fiziksel eksersizlerin sağlığa katkısı taekwondonun pratik olarak değerini ve yararını ortaya koyar.
Bu nedenle taekwondodaki teknik ideal ,pratik çalışma ve antrenmanın uygulanması     ve öğrenilen  tekniklerinin insanın hayat şartlarına hazırlanmasını sağlamasını esas alır.Taekvondonun kişiye verdiği bazı ruhsal kazanımları taekwondo dışındaki farklı öğretilerden de elde edilebilir ancak taekwondonun  teknik ideal ve kazanımları sadece taekwondo çalışmakla ortaya çıkar.Bu taekwondo çalışmaya özel bir kazanımdır. Bu etkileme insanın kendini tehlikelere karşı savunabilme yeteneği ve vücut sağlığının mükemmelliği olarak pratik hayata yansır.
Taekwondo çalışmasının pratik yaşamdaki dışa vurumu MUSUL olarak adlandırılır.
Taekwondodaki sanatsal düşünce
Sanat aklın ve duyguların birlikte bir dışa vurumudur.Düşüncenin aksiyon olarak tutarlı olarak anlatımı Taekwondo becerilerindeki zarafet , aklın ve ruhun bir ürünüdür.Düşüncenin dışa yansımasıdır.Herkes taekwondo tekniklerini mükemmel yapamaz.Çoğu kişi daha işin başında bırakmak zorunda kalır.Çünkü akli ve ruhi yaratıcılığı olmayan kişilerin taekwondo teknik becerilerini kazanabilmesi zordur.Tıpkı bir balerin gibi, taekwondoda da kişinin ruhi, akli zenginliği ,mükemmel bir duyarlılığı şarttır.Kişinin fiziksel yapısı kadar ruhi yapısının da taekwondo tekniklerini dışa vuracak ve geliştirecek olgunlukta ve zarafette olması gereklidir.Taekwondodaki tekniklere bu sanatsal yaklaşım ve onları sürekli olarak mükemmelleştirme isteği  MUYE olarak tanımlanır.Ruhun güzelliğinin isteğinin mükemmelliğinin taekwondo becerilerine yansıtılmasıdır.
Taekwondodaki felsefi düşünce
Taekwondodaki felsefi düşünce, doğunun felsefi mistik yapısından etkilenmiş doğa ötesi yaklaşımlar ve fikirlerde içerir.Taekwondodaki felsefi yapı, insanla doğa ve evren  arasındaki ilişkileri gerçekleştirmek   üzerine bina edilir.Bu MUTO olarak tanım bulur.Pratik hayata yansıması şeref duygusu ,nezaket,olgunluk,sabır vs.kavramlar olarak olur.Pomsee tekniklerinde bu kavramların  üzerin vurgulanmaya çalışılır.İçsel düşüncenin ,dışa vurumudur.
Fiziksel eğitim olarak taekwondo
Fiziksel olarak sistematik eğitim insan zekasını,düşünce ve duyularını    sürekli çalıştırarak diri tutar.Fiziksel aksiyonlar ne kadar sistematik ise insan ruhi olarakda o kadar diri ve canlıdır.Taekwondodaki teknik ,artistik ve felsefi üstünlük eğitim ve çalışma ile artar ve çoğalır.
Fiziksel becerinin gelişmesi teknik kapasiteyi, ruhi konsantrasyonun gelişimini sanatsal düşünceyi ,akıl ve vücut arasında uyumun sağlanması ve doğa ile birlikteliğinin sağlanması ise taekwondodaki felsefi sahayı oluşturur.
Bu nedenle taekwwondo tekniğin ,sanatın ve felsefenin buluşması olarak tarif bulur. Taekwondodaki felsefi amaç insan ruhunun ,karakterinin mükemmelleştirilmesi gayesini taşır.Bu fiziksel eğitimle bir arada ve ona yardımcı faktör olarak ortaya çıkar.Taekwondo fiziksel ve ruhi eğitiminin metodoloji olarak kendini gösterir
Taekwondonun kendine özgü değeri çalışmaya başladıkça teknik kapasitenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya şekillenmeye başlar.Taekwondoda olgunlaşıldıkşa ve yaş ilerledikçe de felsefi yapısı kendini hissettirir.Takwondonun ruhi kazanımları fiziksel olarak taekwondo çalışılmadan ve teknik kapasite artırılmadan asla kazanılamaz.
Taekwondoda güç müsabakaları insanın tabi içgüdülerinin bir dışa vurumu anlatımıdır.Tarihe göre, güç müsabakaları insanlar arasında yapılan müsabaka formlarıdır.Taekwondo müsabakaları tekniğe ve güce dayanan müsabaka dallarındandır.
taekwondo müsabakasında kişi doğal olarak rakibinden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır.Bu isteğin gerçekleşmesi sporcunun sıkı ve  içten çalışması ve teknik kapasitesini arttırması ile gerçekleşebilir.Müsabık olmak çok tecrübe ve çalışma ister.Güç, sürat , teknik ve hata yapmamaya alışkanlık gibi disiplin gerektiren faktörler uluslararası maçlarda müsabaka kazanmak için çok önemli faktörlerdir ki bu özellikleri mükemmel olarak kazanabilmenin yolu yoğun antrenman programı ve teorik ders ve bilgi birikimi ister.Taekwondo modern spor ilminin geçerli olduğu spor dalıdır ki ferdi spor olmasına rağmen ,kişişel çalışma ile geliştirilemez her zaman bir eğitici ve yardımcı partner ister .
Kuvvete ve güce dayalı yarışmalar insanın tabii olan içgüdülerinin dışa vurumudur.Tarihte insanlar arasındaki güce dayalı müsabakalar ,yarışmalar her dönemde yapıla gelmiştir.Taekwondonun  bir müsabaka formu olarak gelişmeye başlarken ,güç gösterisine akli becerileride katması ve güç ve beceriri birleştirmesi onun en güzel anlatımıdır.
İnsan genelde müsabaka içinde rakibinden daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamak ister.Bu nedenle de samimi bir şekilde teknik kapasitenin arttırılması için antrenmanlar yapılır.Teorik bilgiler edinilir.Buda zamanla ,insandaki sportmenlik ve sorumluluk duygularını geliştirir.Aslında işin başında rakipleri bertaraf etmek için güç çalışması şeklinde başlayan taekwondo zamanla kişide ayrı bir önem ve anlam kazanır.Ve icrası taekwondo müsabakalarının dışına taşmamaya başlar.
Taekwondo müsabakaları ,güç, çabukluk , teknik, ve hata yapmama üzerine kuruludur.Bu faktörlerin taekwondo çalışmasında kazanılması ve müsabakalarında sergilenmesi ,taekwondoya modern bir spor dalı olarak ayrı bir önem ve değer verir.
TAEKWONDONUN GENEL FAYDALARI
1-
Fizyolojik ve biyolojik faydaları

Daha enerjik bir organizma sağlar.
Bedensel ve zihinsel yorgunluklara karşı direnci arttırır.
Kilo almayı önler vucud yağını düşürür.
Bedensen işlerde geç yorulmayı erken dinlenmeyi sağlar.
İç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar.
Vücutta kılcal damar sayısı artar.
Kalp üzerinde olumlu etkilere yol açar.
Kalp volümü artar,Kalbin pompaladığı kan miktarı arar.,sol ventrükülde hipertrofi olur,Kalbi besleyen kroner damarlar genişler.


2-
Sosyolojik faydaları

Farklı toplumların insanlarını kaynaştırır.
Belli amaçlara ulaşmada eğitsel bir amaçtır.
Grup çalışmaları ile fertler arasında karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı geliştirir.
Fertlerin kurallara uymasını ve dürüst olma özelliklerini geliştirir.
Fertler arasındaki sosyalleşme sürecini hızlandırır.
Her yaş meslek ve cinsten insanın boş zamanını değerlendirmesinde etkili bir araçtır.
Milletçe ihtiyaç duyulan karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir.
Kötü alışkanlıklardan uzak tutar,toplum dışı fertleri topluma kazandırır.
İnsanların çalışma ortamlarında yaşadıkları stres  ve baskılardan kurtulmalarında bir araçtır.
Kişilerin toplum içinde statü kazanmalarını sağlar.

3-
Psikolojik faydaları
İradeyi kuvvetlendirir zekayı geliştirir.
Telafi mekanizması olarak kompleksli insanların tedavisine katkı sağlar.
Seksüel dürtüleri fiziki harcamalara çevirir.
Kişiliği olumlu yönde geliştirir,mücadele ve dayanma gücünü arttırır.
Pozisyonlara ve sürpriz gelişen durumlara uyum sağlayabilme  ve anında karar verebilme özelliklerini geliştirir,sorumluluk duygusunun oluşmasını sağlar.
İnsanın kendini yenilemesine yol açar ve hoşgörü duygularını geliştirir.

TAEKWONDO VE ÇOCUK
Taekwondo salonuna gitmek çocukta bir eğlence olarak başlar.Henüz spor bilinci tam olarak yerleşmediği için taekwondo salonunu gitmekle çocuk parkına gitmek arasında bir fark görmez.Bu nedenle 8-10 yaş arası çocuklarda spor  yaşantısı kendi istek ve arzuları ile değil genellikle anne ve babaların yönlendirmesi sonucu olur.
Bu yönlendirme ile spora başlayan çocukta ilk gelişen ve psikologlar açısından en önemli aşamalardan biri sayılan
1-"Eğlence ve arkadaşlığın sürdüğü bir yere ait olma duygusu"
Çocuğun aileden sonra sosyal aktivitelere katıldığı ve toplum içinde yaşama duygularının geliştiği yer okuludur.Çocuk okul yaşantısında yavaş yavaş, birlikte hareket etme, çalışma, sevinç ve üzüntüleri paylaşma,ortak kullanma,disiplinli ve planlı hareket etme,kendi kendine karar verme  gibi olguları öğrenmeye ve uygulamaya başlar.Aile yaşantısından aldığı eğitimle bu uyum süreci kısa veya daha uzun olabilir.Ancak genelde karşılaşılan durum,çocukların toplum hayatına katılmada çekingen davrandıkları ,bazılarının ise daha içine kapanık    ve uyumsuz olduklarıdır.
Bu uyum dönemini en aza indirecek aktivitelerden biri spor yaşantısıdır.
TAEKWONDO sporuna ilk başlayan 8-10 yaş arası sporcunun ilk olarak salona kaydı yapılır.Kendisine Taekwondo Federasyonunun kimlik kartı ve dabok denilen özel üniforma ve nişan olarak beyaz kuşak verilir.Bunlar belki çocuğun hayatında kendi adına aldığı ve şahsiyetine değer verildiğini ifade eden ilk belgedir.Bu tıpkı okumaya il başlayan bir çocuğa öğretmeninin taktığı kırmızı kurdelaya benzer.
Bir il veya ilçede taekwondo salonuna devam eden ve belgeli spor yapan çocuk sayısı elbette azdır.Bu nedenle çocuk bir spor kulübüne üye olma duygusu ile yaşadığı ortamda ve okulunda kendisini farklı hissetmeye başlar.Çünkü çocuk olmasına rağmen arkadaşlarından farklı olarak bir klüp üyesidir,onlardan farklı bir aktivite yapmaktadır,farklı bir şeyler üretmektedir ve kendisine hayatında ilk defa karşılaştığı insanlar tarafından değer verilmektedir.
Çocuk aile fertlerini kendisi seçmez,Anne, babasını ve kardeşlerini hazır bulur.Okul yaşantısı da bu şekildedir.Kendi seçmez ,yaşı geldiği ve gitmesi gerektiği için gider.
Oysa spor kulübüne gitmek kendi tercihindedir.Çocuğun hayatında kendi tercihiyle,seçerek gittiği Hayatını ciddi biçimde etkileyecek ilk sosyal yapı spor kulübüdür.
 Bu ona kendi öz güveni kazanmada en büyük etkendir.
2-Çocuğunuz taekwondo kulübüne adım attığı zaman taekwondonun sırlar dolu ahlaki ve ruhi yapısıyla donanmış bir spor salonu ve arkadaş gurubu içerisinde kendisini bulur.
Taekwondo bir dünya sporudur.Kendine özgün ruhi, ahlaki prensip ve kuralları vardır.Dünyanın neresine giderseniz gidiniz taekwondo salonlarında bu havayı koklar ve etkisi altında kalırsınız.Taekwondonun vazgeçilmeyen ve yapılmasındaki temel gayeyi oluşturan bu prensipleri şunlar
Taekwondonun Ana Kuralları

1-Nezaketken,kibarlık
2-Dürüstlük

3-Azim,hırs
4-Nefsi kontrol

5-Cesaret
Taekwondocunun Karakter yapısı
Dürüst olmalı ve her zaman adaletli davranmalı
Herkese karşı saygılı  ve yardımsever olmalı
Sadık olmalı,kibarlıktan ayrılmamalı
Taekwondo prensiplerini aklından hiç çıkarmamalıdır.
Taekwondo Yeminindeki uluslararası prensipler
Taekwondo prensiplerine bağlı kalmak
Eğitmenlere ve kemer ve yaşça büyük olanlara saygılı olmak
Taekwondo da öğrendiklerini asla kötüye kullanmamak
Özgürlüğün ve adaletin şampiyonu olmak
Dünyada barışın teşekkülüne katkıda bulunmak.
Taekwondocunun salondışı davranışları
1-Her taekwondocu araştırıcı olmalı,her zaman doğruyu ve iyi olanı bulmaya çalışmalıdır
2-Her taekwondocu  yüksek karakter yapısına sahip olmak için çalışmalıdır.
3-Her taekwondocu ailesine ,hocasına ve kendinden kıdemli olanlara saygı beslemelidir.
4-Her taekwondocu ülkesini ,bayrağını sevmeli ve toplumun ileri gelenlerine saygılı olmalıdır.
5-Her taekwondocu kendine olan güvenini ve başkalarına olan alçakgönüllülüğü ve tavazuyu geliştirmelidir.Salon içinde olduğu kadar salon dışında da bu davranış içinde olmalı ve taekwondocu kişiliğini topluma sevdirmelidir.
6-Her taekwondocu salon dışında da sosyal ilişkilerini güçlendirmeli toplumda kişilik ve karakteri ile iyi bir yer almalıdır.
7-Taekwondocu tercih etmesi gereken alternatiflerde kararsız kalmamalı ,doğru ve adaletli olanı seçmeli nefsine göre hareket etmemelidir.
8-Her taekwondocu topluma Taekwondonun Ruhsal ve fiziksel sağlık açısından faydalarını anlatan bir rehber ve önder olmalıdır.

         
Taekwondoya başlayan çocuğunuz yemin ederek başlar ve bu yeminle beraber kendisine bu saydığımız temel prensiplerin gerçekleştirilmesi görev olarak verilir.Çocuğunuz hayatında ilk olarak yemin etmek suretiyle son derece ciddi ve idealist olan bu kavramlardan ayrılmamanın görev ve sorumluluğuna girer.


 3-Çocukta grup ve toplum psikolojisini geliştirerek ortak hareket etmeyi öğretir.
Çocuklarınızın taekwondo salonlarına gitmesi kendi tercih ve istekleridir.Bu nedenle isteyerek gittiği için aktivitelere katılması ve sosyal olarak topluma uyum göstermesi de o denli kolay olur.
Taekwondo ilk başlayan öğrenciye ağır antrenman periyodu değil günlük eğlenceler sunar.Çocuk eğlendiğini zannederken farkında olmadan arkadaşlarına katılmaya onlarla ortak eylem içine girmeye başlar.Çünkü taekwondo aktiviteleri kişinin kendi başına yapamadığı ve muhakkak birkaç partnere (Arkadaşa) ihtiyaç duyulan aktivitelerdir.
Evde tek başına kalan ,toplum faaliyetlerine girmekte çekingen kalan ve bu nedenle okulda öğretmeninden uyumsuzluk şikayetleri aldığınız çocuğunuz çok kısa sürede büyük bir gelişme gösterecek, paylaşmanın ve  birlikte olmanın getireceği gücün farkına varacak bu nedenle kendinin değil toplumun bir ferdi olduğunun bilincine kavuşacaktır.
Taekwondo ferdi bir spor dalı olmasına rağmen başarısı gurup halinde bir bütün olarak çalışılmasından doğar.Bu nedenle sporcular arasında birbiri için yardımlaşma ve özveri esastır.Toplum bilinciyle ortak hareket edilmesi fert fert her sporcuyu zirveye taşıyan etkendir.
Salon içindeki bu yardımlaşma duygusu ve periyodu çocuğun tüm hayatına yansır.Birlikte hareket etmenin gücünü ve faydasını hisseden kişi ,başkalarına yardım etmekle ve destek olmakla kendi geleceğini de teminat altına aldığının şuuruna varır.
4-Taekwondo çocuğunuzun içine kapanık duygularının dışa vurulması ve çekingenliğini atması için en önemli fırsattır.

Taekwondo sporuna birkaç ay devam eden çocuğunuzu seyretmeye gittiğinizde onun bir balerinin yaptığı gibi bir takım estetik hareketleri yaptığını, çalışma ortamında hareketleri yaparken bağırdığını ancak bağırırken kendisini seyredenlerden utanmadığını ,hatta seyircilere bildiklerini göstermekten büyük bir haz aldığını fark edeceksiniz.
 
Çocuklarda toplumsal hareketlere girişildiği zaman karşılaşılan en önemli sorun topluma katılamamaları yeteneklerini bu sıkılganlıkları ve utangaç tavırlarından dolayı tam anlamıyla ortaya koyamamalarıdır.Çocuğunuz toplum içinde şarkı söylemekten ,şiir okumaktan, bir hikaye veya fıkra türü şeyler anlatmaktan çekinir.Aynı davranışları evde sizinle birlikte iken çok rahat bir şekilde yaparken bu tür toplulukların olduğu ortamdan  herkesin kendisini izlediği ve mahcup olacağı kanaatiyle genelde kaçar.Çocuklarınızın bu tür psikolojik problemleri sözlü uyarılarla terk etmeleri zor olduğu gibi ebeveynin bu yöndeki aşırı istekleri de çocuk psikolojisi üzerinde ters etki yapar.Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu istediği sosyal etkinliklerin onu toplum içine yavaş yavaş yönlendirmesidir.
Taekwondo salonuna çocuğunuz kendi isteği ve tercihiyle gelir.Taekwondo salonlarında karşılaştığı ilk aktivite Bağırmadır.
 Evet.Çokçuğunuz taekwondoya avazı çıktığı kadar bağırmayı öğrenerek başlar.Yaptığı ilk aktivite basit ve temel el hareketleriyle uyumlu şekilde bağırıp çağırmadır.Size çok basit ve saçma gelebilecek bu eylem aslında tüm uzakdoğu ülkelerinde bu tür rahatsızları tedavi etmek için kullanılan ciddi bir tedavi metodudur.
Zaman zaman televizyonlarda Gülme ,bağırma ,ağlama yarışmaları tertip edildiğini seyredersiniz.Bu yarışmalardan amaç ez fazla bağıranı bulmak,en çok güleni tespit etmek değildir.Aslında o yarışmalar psikologlar tarafından düzenlenen ve topluma uyum zorluğu çeken çocuklar ve gençlerin ustaca getirilip araya sıkıştırıldığı tedavi seanslarıdır.Amaç deşarjı yaptırılarak ve sıkılganlığın atılarak toplumla uyum sağlanmasını elde etmektir.O guruplar içinde ustaca yerleştirilmiş psikologlar ve topluma uyum zorluğu çeken sıkılgan çocuklar ustaca yerleştirilmişlerdir.
Toplum içinde bağırmak ve nara atmak çocuğun yapabileceği en zor iştir.Ama herkesin bu şekilde davrandığı bir ortamda oda yavaş yavaş artacak şekilde bağırmaya ,gülmeye ,kahkaha atmaya başlar bu şekilde topluma katılarak sıkılganlıklarını terk etmeye başlar.Çünkü toplum içinde rol gereği bağıran veya kahkaha atan bir çocuk daha mantıklı ve gerçekçi olan konuşmayı  ve sohbet etmeyi yadırgamaz..
Kişinin çevre ile uyumu sıkılganlık duygusunu üzerinden atmasıyla orantılıdır
Taekwondo sporunda aktivasyon küçük yaşlarda başlar.Bu spora devam eden çocuklarda sıkılganlık olmaması,topluma çabuk karışma ve birlikte hareket etme gibi duyguların doruk noktada bulunmasının sebebi budur.

 Bağırmak çocuğun kendine güven duyduğunun ve belli bir mevkide olduğunun işaretidir.
Taekwondoya başlayan çocuğunuzun daha ilk günden salonda bağırıp çağırdığını ,nara attığını ama asla sıkılmayıp seyircilere bunu göstermekten zevk aldığını göreceksiniz.Çocuğunuz böylece vücudundaki statik elektriği atacak ,rahatlayıp deşarj olacak sıkılganlık gibi bir düşünce saçma ve mantıksız gelmeye başlayacaktır.


5-Taekwondo sporu çocuğunuzun kendine güvenini  geliştirir ve güçlülük duygusu sağlar.
Taekwondo bir savunma sporu olarak çocuğunuza yavaş yavaş savunma tekniklerini öğretir.Bu normal bir insanın beceremeyeceği özel çalışma sonucu kazanılan kabiliyetlerdir.Bu teknikleri bilen çocuğunuzda kendine güven gelir.Ancak salonda çok aktif duran arkadaşlarıyla vuran kıran çocuğunuzun sosyal yaşantısında tam tersi bir tavır takındığını görürsünüz.
Dövüş tekniklerini bilen bir çocuğun nasıl olurda günlük yaşantısında çok sakin bir insan olabileceği belki size ilk anda tezat gibi gelebilir.Zira Bu tür dövüş sanatları sporlarıyla uğraşanların hiç bir zaman televizyon ve gazetelerde bir kavgaya,bir cinayete veya olumsuz bir davranışa katıldığı haber olmamıştır.Haber olamaz çünkü istisnalar olsa bile  sporcuların bu tür nahoş girişimlere katılmasının imkanı yoktur.Bunun arkasında aslında ince psikolojik tahliller vardır.Şöyle ki:
Okul öncesi eğitimde öğretmenler asla çokçuğunuza okuma ve yazma öğretmemenizi tavsiye eder.Öğretmenlerin tercihi okula başlayan çocukların aynı eğitim seviyesinde olmasıdır.Daha birinci sınıfta olduğu halde okuyabilen yazabilen,kavrayabilen bir çocuk genellikle üst sınıfa aktarılır.Bu çocuğun çok zekalı olduğundan değil .İlk sınıfta çekeceği uyum zorluğundandır.Bilen çocuk derslere katılmaz.İçine kapanır.Arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşma duygusunu kaybeder.
Kısaca bir konuyu bilen kişi,o konuyu yeni öğrenmeye veya uygulamaya çalışılan bir ortama karşı kayıtsız ve ilgisiz kalır.Bu kendine güven duygusundan ve bilmekten kaynaklanır.
Gazete haberlerinde veya televizyonlarda çok seyrederiz.
"Komşunun tavuğu komşunun bahçesine girmiş.Çıkan tartışmada 3 kişi bıçaklanmış bir kişi ölmüş
"10 milyon Borcunu istemeye gitmiş alacaklısı tarafından öldürülmüş
Yoldan geçerken omuzu çarptı diye filan filanı öldürmüş"
Burada aslında sebep olan faktör,tavuk,10 milyon lira para veya omuzun omuza çarpması değildir.Kişinin kendi nefsinin başkasından üstün olduğunu ispat duygusudur.
Her insanın nefsinde,egosunda başkalarından üstün olma duygusu yatar.Ve zaman zaman bunu ispat etmeye çalışır.Bu insanın fıtratında olan ve zaman zaman kişinin kendisine de zarar veren kötü huylardan biridir.Kişi bu duygusunu dizginleyip en alt seviyeye düşürdüğü zaman mükemmelleşir.Aksi halde kişiyi tavuk için adam öldüren bir insan tipine dahi dönüştürür.
Taekwondo sporuna başlayan biri zamanla tüm dövüş tekniklerini spor bilinci altında öğrenir.Yaptığı işi bir spor  olarak kavrar ve uygular.Ancak yapı itibariyle kendisine saldıracak 15-20 kişiyi etkisiz bırakacak bir tekniğe kavuşur.
Bu nedenle kendisine diploma verilir.Terfi ettirilir.Diploma ve kemer adı altında verilen nişanlar  "dövüş tekniklerini bildiğinin     belgeleridir".Bir sporcu buna o kadar değer verir ki yıllardır alın teriyle kazandığı bu değer yargılarını adi kokak kavgalarına düşürmez.Sokak kavgalarına itibar etmez.Kendine sataşan insanlara karşı,-"Hayır ben senden daha üstünüm diyerek" fiziksel üstünlüğünü ispata kalkışmaz.Gücünün ve değerinin farkında olduğu için karışışındaki insana karşı acıma duygusu ön plana çıkar.
Hatta  herkesten önce okumayı bilen çocuğun sınıfta derslere katılmaması gibi,Kavga tekniklerini çok iyi bildiğinden öyle adi sokak kavgalarına o kadar ilgisiz davranır ki dönüp arkasını bile bakmaz.
Ne zaman canına kast ediliyorsa  vücudu bir refleks olarak harekete geçer ki bu hem kendi hem de saldırganın iyiliği için gerekir.Çünkü kendi hayatını kurtardığı gibi ,bıçakla gelen rakibini en kısa ve basit şekilde etkisiz bırakarak katil olmasını ve ömrünü hapiste geçirmesini engeller.
Çocuğunuzu taekwondo yaşantısının daha ilk senesinde gözleyin.Önceden haşarı olan,sağla solla kavga eden ve kendisine sataşanlara bir şey yapamadığı için eziklik duygusu ile ağlayarak size şikayete gelen çocuğunuzun, Taekwondoya başladıktan sonra kimseyle kavga etmediğini kendisine sataşanlara bile ilgisiz kalıp arkasını dönüp yoluna devam ettiğini,bu esnada bir şey yapmadığı için eziklik duygusu yaşamadığını ve zavallılık kompleksine düşmediğini görürsünüz.Bu bilmekten,kendini güçlü hissetmekten ve acıma duygusunun gelişmesinden doğan bir durumdur.
Unutmayın bir konuda kendini ispata kalkışanlar o konunun cahilleridir.Bilen insanlar az konuşur ve öz konuşurlar.

6-Taekwondo Çocukta kurallara uyma ve sistemli hareket etme alışkanlığı yerleşir.
Taekwondo bir disiplin sporudur.Ruhi ve Fiziki disiplinler çalışma gayesinin temelini teşkil ederler. kendine has ve tüm dünya salonlarında geçerli olan Dojang (Çalışma salonu) kuralları vardır.
Bunları sıralayacak olursak:
1-Antrenöre (Eğitmene) her zaman saygılı davranılmalıdır.
2-Çalışma sahası (Salon)'na girilirken veya çıkılırken muhakkak surette selamlama yapılmalı.Çalışma selamla başlayıp selamla sonlandırılmalıdır.Yapılacak her iş muhakkak surette hocadan izin isteyerek yapılmalıdır.
3-Antrenman için bile olsa Taekwondo elbisesi giyilmeli,sporcunun kemer rengi ne ise takılmalı .Yüksek kemerliler önde olmak kaydı ile sıra dahilinde Eğitmen beklenmelidir.Harici elbiseler çalışma sahasında yer almamalıdır.
4-Çalışma sahasına çıplak ayakla girilmeli,Taekwondo çalışma ayakkabısından başka hiçbir ayakkabı ile ortalıkta dolaşılmamalıdır.
5-Çalışma sahasına girildiğinde hoca .eğitmen var ise Başın eğilmesi suretiyle selamlanarak çalışma müsaadesi istenmelidir.Salonda siyah kemerli sporcular yine baş eğmek suretiyle selamlanmalıdır.
6-Eğitmenin veya siyah kuşak sahibi bir büyüğün verdiği görev hemen yerine getirilmeli saygısızlık yapılmamalıdır.
7-Çalışma sahasında koşmak .güreş yapmak itişip kakışmak gibi çalışma harici davranışlar yapılmamalıdır.
8-Eğitmen izin vermeden çalışma esnasında asla konuşulmamalıdır.
9-Sporcu düşük kemerlilere karşı saygılı olmalı,onların acemi tekniklerini gülerek veya ima ederek alaya almamalı, bilhassa daha iyi olması için teşvik etmelidir.
10-Kötü ve kaba sözler kesinlikle yapılmamalıdır.
11-Her zaman temiz ve ütülü dobok giyilmeli ,ayak ve el tırnakları kesik ,saçlar taralı olmalıdır.
12-Sadece çalışma için gerekli malzemeler salona getirilmeli.Özel eşyalar,pazar eşyası,alışveriş mamulleri gibi malzemeler salona sokulmamalıdır.Salona bir yere giderken uğranılmamalı,gerekli saygı gösterilerek özel olarak gelinmelidir.
13-Çalışma sahasında ve salonda bir şeyler yiyip içilmemeli ve asla sakız çiğnenmemelidir.
14-Saat,künye,kolye,zincir gibi aksesuarlar çalışma esnasında çıkarılmalıdır

Tüm bunlar taekwondonun kendine has olan ve tüm sporcuların harfiyen uyduğu kurallardır.Bu kurallar yeni başlayan bir Taekwondocu adayına zorlama yolu ile değil arkadaş gurubu içinde toplu davranış biçimleri şeklinde verilir.
Misal vermek gerekirse:
Taekwondonun en önemli prensiplerinden birisi selamlamadır.Gerek antrenmanlardaki çalışmalarda gerekse müsabakalarda rakipler başı öne eğmek sureti ile selamlanır.Bu taekwondonun basit prensibini çocuğunuzun hayatına aktarması kaçınılmazdır. Çünkü taekwondo antrenmanlarında tüm eşler (partnerler) , bir hareketin başlangıcında ve bitiminde birbirlerini selamlarlar .Bu selamlamada yaşın hiçbir önem ve değeri yoktur.Gerekirse üst seviye ve yaşça çok büyük bir taekwondocu çocuğunuz önünde saygı ile eğilir ve selam verir.Bu selamlamanın korkudan, çekinmeden, menfaatten ,gururdan ve kibirden değil taekwondoda Çocuğunuza verilen saygı ve sevgiden olduğu açıktır.Büyüklerinden bile bu tür bir saygı gören ve bundan hoşlanan bir çocuğun bunu hayatına taşıması ve tüm diğer insanlarla paylaşması çok normaldir.
Taekwondoya kısa süre devam eden çocuklarda bile gerek ailesine ,gerek okul idarecilerine ve gerekse diğer insanlara karşı aniden başlayan bir saygı ve hürmet ifadesi gözlerden kaçmaz. Çocuğunuz hayatta ilk defa korkudan, çekinmeden,kurallardan dolayı değil değer verdiğinden ve sevgisini ifade etmesinden dolayı saygı ve tazim ifadesi göstermeye başlar.
Çalışma salonuna geliş ve gidişlerin düzenli olması, Dabok (taekwondo elbisesi) ve kemersiz çalışma yapılamaması, el tırnak ve saç bakımındaki düzenlilik ilk defa çocukta anne ve baba zoruyla değil kendi istek ve arzusuyla gerçekleşmeye başlar.
Çocuğunun salon düzeni ve intizamından kendini soyutlamak istemediğinden ve devamlılık sadece kendi tercihi olduğundan dolayı kurallarıda çiğnemek istemez
Çoğu kez evde anne ve babasının, okulda öğretmenini    belirli kurallarına karşı gelmekte olan çocuk taekwondoda kendi isteği ve arzusuyla bu prensiplere uymaya başlar.
   Taekwondo spor salonunda kazandığı hayatta ilk karşılaştığı bu disiplinli ve kurallı hareket etme  metodunu günlük hayatına taşır.Her kurum ve müessesenin kendine göre kuralları olduğu bilincine varır.Ona göre davranış şekilleri sergilemeye başlar.
7-Taekwondo sporu mental yeteneği arttırır ve karar verme süresini çabuklaştırır.
Spor yapan her çocukta olduğu gibi bir süre sonra çocuğunuzda da akil melekelerin  arttığını     fark edeceksiniz. Taekwondoda müsabaka teknikleri 5 veya 6 civarındadır.Bunun dışındaki tüm savunma ve müsabaka teknikleri bu temel hareketlerin kombinasyonlarından oluşur.Bunları geliştirmek ve uygulamak çocuğun becerisine kalır.Çocuk bu tekniklerden kombine hareketler çıkarmak için kendini zorlar.Zihni devamlı çalışır.
Kuşak imtihanlarındaki temel hareketler basit eksersizler olup.Şekil olarak çocuk bunları çabuk kavrar ve ezberler bu hareketlerin tekrarı ve devamlı çalışılması çocuğun akli becerilerini devamlı zorlar.
Taekwondo bir saldırı değil savunma sporudur.Kişiye karşı yapılabilen her hareketin bir kombine hareketi vardır.Savunmada çabukluk,sürat,güç ve refleks tepki çok önemli olduğundan genelde bu beceriler gelişir.Yani çocukta bir davranış şekline     cevap verme yeteneği refleks olarak ve en doğru olanını tespit etmek suretiyle artar.Çocuk bu becerilerini günlük hayata da taşır.Nasıl ki taekwondoda saniyenin en kısa anında en
doğru kararı vermesi gerekiyor aksi halde kaybedeceğini biliyorsa,günlük hayatta da en doğru kararı en kısa zamanda verme kabiliyeti artar.
Spor yapan çocuklarda zihin devamlı açık olur.Uyuklama,pasivite ortadan kalkar.Anlatılanları anlama kabiliyeti gelişir.Taekwondo çalışması  çocuklar için azdan çoğa doğru bir periyot izleyerek 1-1,5 saatlik bir antrenman verir.Çocuğun aktivitesi bu antrenman periyodunda gittikçe artar ve zirvede iken sonuçlanır.Bu davranış biçimi çocuk mentalitesinde bir alışkanlık hale gelir.Misal olarak diğer çocuklarda okulda görülen derslerin son saatlerindeki uyuklama ve bıkkınlık hali spor yapan çocuklarda rastlanmaz.Bu vücut direncinin kuvvetinde ve vücudun sürekli artan bir şekilde aktiviteye hazır olduğundandır.
8-Taekwondo Hayatın kendisi gibidir.Kişiye hayatın zorluklarına karşı dayanıklılık ve direnme yeteneği kazandırır.
Taekwondo hayatın kendisidir ,amacı sporcu yetiştirmek değil kişiyi hayata hazırlamaktır.Bu nedenle herkese açık ve herkesin yapması gereken bir çalışmadır.Taekwondo kişiye yeni bir şey kazandırmaktan çok kişide zaten mevcut olan enerjinin ortaya çıkmasına ve becerilerinin güçlenmesine yardımcı olur.Tıpkı büyük bir ağacın tüm özelliklerinin ufacık bir tohumda gizli olduğu gibi.Nasıl gün gelir tohumun içindeki cevher büyür kocaman bir ağaç olursa ,taekwondo ile işlenen akıl ve bedende belli bir mükemmeliyete ulaşır.Taekwondonun spor olarak günümüzde yer alması Kore'nin gayretleriyle   kurallaştırılıp bir propaganda malzemesi olarak dünyaya sunulmasından kaynaklanmıştır.Ama taekwondonun doğuşu ve gelişme gayesindeki amaç kişiye hayatında karşılaşacağı zorluklara karşı hazırlamak ve motive etmek, güç, cesaret, mücadele   hırsı, sabır,gelişmiş bir zeka,sağlıklı bir vücut gibi başarı faktörleriyle donatmaktır.

    Hayat süreklilik arz eder ve devamlı olarak zorluklar,zıtlıklar ve engellerle doludur..Kişi hayatı boyunca sürekli bir şeylerle mücadele halindedir .Tüm bunlara karşı her an fiziksel ve ruhsal direnç halinde olmalıdır.Kişi hayatında hiçbir zaman doyuma ulaşamaz,her zaman telaş halindedir ancak yaşamı da hiç terk etmek istemez.Bu yaşamın bir gerçeğidir.Her şeyin gün gelip avuçlarınızın içinden bir su gibi kayıp gideceğini bile bile bazı şeylere erişebilmek için çok güçlüklere ve zorluklara tahammül ederiz.Hayatta insan ,sonunun ölüm olacağını bildiği halde devamlı mükemmeliyete,zenginliğe ,başarıya ulaşmak için çabalar durur.Bunu nerede bitireceğine kendiside karar vermez.İnsanın Dünya hayatında bir saniye vardır ki her şeyi bir anda bitirir.
Taekwondodada kişinin hayatı boyunca bir uğraş ve çaba vardır. Taekwondoda mükemmellik yoktur.
Belki sporcunun yaptığı hareketler estetik ,güzel,uyum içinde olabilir ve bu kişiyi memnun eder.Taekwondodada hayattaki gibi devamlı olarak gelecek tehlikelere mücadele teknikleri çalışılır.Hayatta başarı zinde bir akıl ve sağlıklı bir vücut ile yakalanabilir.Taekwondo akıl ve fiziki eksersizleri devamlı çalıştırma ve tehlikelere karşı mücadele azmini  canlı tutması bakımından çalışılır.Bu nedenle kişinin yaşamı boyunca sürekli çalışması gereken bir öğreti olarak hayatımızda yer alır.Taekwondoda mükemmellik yoktur.Teknikler son derece basit ve kolaydır.Amacı çalışanı güncel hayatına hazırlamak ,yaşamında ona gerekecek bir direnç ve mücadele azmini kazandırmaktır.Bu nedenle taekwondo bir amaç değil kişiyi topluma ve hayata hazırlayan bir araçtır
    Bu nedenle taekwondo canlılık ve devamlılık ister.Belli kalıplar içinde hapis olup durağanlaşmayı sevmez.Çok basit krallar ve teknikler içermesine rağmen sürelilik ister.Tıpkı yaşam gibi.Yaşam , mücadele etmektir.Hayatı ölümden ayıran tek şey budur.Ölüm mücadelenin bittiği andır.Dolayısıyla da taekwondoda böyledir.Terk edildiği anda size kazandırdığı avantajları da bir süre içinde kaybedersiniz.

    Taekwondo tıpkı gibi belli bir düzen ve  disiplini gerektirir.Taekwondonun her parçası bütünü tamamlar.Biraz   taekwondo bilmenin,yarısını bilmenin, az çok ilgilenmenin sağladığı bir fayda olmaz.Taekwondo bütünüyle bilinip ,uygulanıp sürekli çalışıldığında kişi için bir anlam ifade etmeye başlar.Taekwondoda öğrenilen her form ve uygulama kişiyi bütüne götüren bir parçadır,kendi başına bir anlam ifade etmez.

Taekwondo ile kişinin akli ve fiziki motivasyonu en üst düzeye çıkar,kişinin sosyal hayatında gerekli olan direnci ve enerjisi mükemmelliğe ulaşır.hayatınız durağan ve ölü ile taekwondoya başlayarak içinizde uyuyan enerjiyi açığa çıkarabilirsiniz.Tıpkı ufacık çirkin bir kurtçuk gibi hiç bir hareket kabiliyeti yokken ,ne kadar güzel bir kelebek oluveriyor ve yüksek dağların ve sert yalçın kayaların üzerinden aşıveriyor.Ufak bir tohum nasıl oluyor da gerekli şartları kendisine verince dev bir ağaç haline geliyor.Evet vücudumuz ve aklımızda böyledir.Eğitildiği ve imkan verildiğinde başaramayacağı ve aşamayacağı engel yoktur.
taekwondo hayatınızı canlandırır ,tehlikeleri ve zorlukları alt etmenizde sizi motive eder.Terk ettiğinizde yine sıradanlığa ,basitliğe ve zorluklar karışışında yılgınlığa merhaba dersiniz
Taekwondo bir mücadele sporudur.Taekwondo mantığında rakip hayatta karşılaşılan tehlikelerin ve mücadelenin bir ifadesidir.Yenilgiler ve mağlubiyetler karşısında çocuğunuzu bir ilerideki hedef ve gayeler bekler.Bu nedenle çocuğunuzda basit yenilgilere ve mağlubiyetlere karşı fiziksel ve ruhi direnç ve ileriye hazırlık oto telkini gelişir.
Bu hayata da yansır .Çocuğunuz yaşam süresince karşılaştığı başarısızlıklar ve felaketlerde yılgınlık ve çökkünlüğe düşmez.Kendini ruhi ve fiziksel açıdan kısa sürede toparlayarak ileriye ümitle bakan bir karakter yapısına kavuşur.

Taekwondo belirli kalıplar içinde kişinin ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlayan aktivitelerle ilgili olup kişiye hayatta kalma mücadelesinde,saldırganlara kaşı koyma ve her türlü zorluğun üstesinden gelme konusunda yüksek cesaret ve beceri kazandıran bir dövüş ve savunma sistemidir.
Tabi bu dövüş ve savunma biçimini sadece  insanın kendi ve başkalarının hayatı için  kavga ederek risk alması şeklinde sınırlamamak lazımdır.Haklı olunan her sosyal hadisede gerekirse canı ve malıyla mücadele etme ve başkalarına yardımcı olma duygu ve düşüncesine hakim olunması da  taekwondonun ruhsal boyutudur.Bu nedenle bu sporlarla uğraşanların sosyal,siyasi,ekonomik hayatta daha başarılı ve mücadeleci olmalarının sebebinde yatan genç yaşlarda kendisine verilen her zorluğa karşı  mücadele hırsı ve direncidir.
Taekwondocunun fiziksel olarak güç gösterisi ve rakibe karşı koyması muhalifin ne istediğine bağlıdır.Hayatta her zaman için basit ve gereksiz tartışmalar olabilir.Her insanın ruhsal olarak çöküntü içinde olduğu ve başkalarına karşı agressif tutum takındığı dönemler vardır.Bu şekildeki basit ve gereksiz saldırılarda taekwondonun takip ettiği metot oradan uzaklaşmak ve ortamı rahatlatmaktır.Taekwondocu tercihini her zaman karşı ki insanın ruh haline göre belirlemek zorundadır.Herkesin tabiatında haksızlıklara karşı bir direnç gösterme duygusu vardır.Ama gereksiz ve zamansız müdahaleler zaman olur pire için yorganın yanmasına yol açabilir.Saldırganın tutumu nun kasten ve insanı yaralıyacak boyuta ulaşırsa taekwondocu müdahale eder.Bu aslında saldırganında iyiliği içindir.Zira daha ileri gitmesi , başkalarına zarar vermesi ve kendi hayatınıda karartması önlenecektir.Zaten bu sporda vucudun yapılan saldırılara karşı refleks olarak savunma kabiliyetleri geliştiğinden rakibe yapılan bir vuruş kesinlikle ondan gelecek bir tehlikeyi bertaraf etmek için yapılmıştır.
Zayıf insanlara karşı saldırı ve şiddet dünyanın her yerinde vardır ve maalesef hayatın bir gerçeğidir.Taekwondo öncelikle bu saldırı ve şiddete karşı insanın can emniyetini sağlamak için dövüş teknikleri öğretir.İnsanın canı ve sağlığı her şeyden önemlidir ve öncelik bunun korunmasının öğrenilmesidir.Taekwondo öğrenmek yapılan saldırılarda hayatta kalmanın ve sağlığımızı kurtarmanın çaresidir.Bu nedenle yaşamın bir parçasıdır.Her gün medyada yapılan saldırlar karşısında sebepsiz yere  öldürülen ve yaralanan insanların dramını okuyoruz.Saldırganlara güç veren şey,masum insanların çaresizliği ve zavallılığıdır.Şunu unutmamak gerekir ki,kendini korumasını ve kollamasını bilmeyen bir insanı başkaları asla koruyamaz.
Dişini korumak için her gün  düzenli diş fırçalamasını bilen  insan nasıl olurda canını korumanın tekniklerini bilmez.
hayatta her canlı kendine has savunma mekanizmaları ile yaratılıştır.Vücut yapıları, renkleri,sesleri,kokuları her hayvanda farklı farklıdır.Çevreleri ile uyum içinde olması savunma mekanizmaları gereğidir.Kimi hızı ile,kimi uçması ile kimi kamufle olması,kimi zehiri ,kimi pençesi,kimi uçması ile kendini saldırılara karşı korurlar.
insanın yapı itibarı ile mükemmel bir vücut yapısı vardır.Üzerine düşen şey onu eğitmek,geliştirmek ve aklının emrine vermektir.
9-Taekwondo çalışan çocuğunuz hayatı boyunca hiçbir kimseyi düşman olarak görmeyeceği gibi asla bir düşmanı da olmaz.
 
Taekwondo çalışan çocuğunuz taekwondonun karakteristik yapısı gereği kimseyi düşman olarak görmeyen bir şahsiyet olarak büyür.
Çünkü
Taekwondo ahlakında  asla düşman yoktur.Herkes bu ilkeyi dikkatlice göz önüne alır.Peki insan hayatında bunca tehlike ,zorluk  ve mücadele olmasına rağmen nasıl oluyor da taekwondocunun düşmanı olamaz.Taekwondocu dünyada zorluklara ve karşıtlıklara rağmen tıpkı kendi minerallerini ve beslenecek suyunu kendi elde eden ve insanlara fayda veren şifalı bir bitki gibidir.Taekwondo kişiye karşı olan her şeyin üstesinden kendi kendine gelmeyi öğreten bir metottur.
   Kişi korktuğu çekindiği tehlikeyi düşman olarak kabul eder.Düşmanın veya tehlikenin büyüklüğü sizin onu tarif ettiğiniz , gözünüzde büyüttüğünüz kadardır.Veya sizdeki aczi yet ve zavallılık tehlikenin büyüklüğünü ve gücünü ortaya kor.Taekwondocu mücadele metotlarında bu dengeye dikkat eder.Kendi kapasite ve gücünü arttırması sıradan bir insan için tehlike veya düşman olan bir şeyin kendisi için hiçbir şey ifade etmemesi anlamına gelir.Tehlikenin boyutu sizin korkunuz kadardır. Saldırganın gücü sizinkinden fazla ise ve korkuyorsanız sizin için bir tehlikedir ve bir düşmanla karşı karşıyasınız demektir.Ama gücünüz ondan fazla ise onu bir tehlike kabul etmezsiniz dolayısıyla da düşman olarak görmezsiniz.
Size bağırın, çağıran ve küfreden ufak bir çocuğu kalkıp dövmezsiniz. Sonuçta çocuk der ilgilenmezsiniz.Hatta bu çocuğun derdi nede böyle yapıyor diye yardımcı olursunuz.
Ama bunları size karşı koca bir adam yapıyorsa tehlike kabul eder hatta kaçarsınız.Sonuçta gücü sizinkine denk veya sizinkinden fazladır ve size zarar verecektir.
İşte taekwondocunun rakip olgusuna bakışı böyledir.Gücünüzün ve yeteneklerinizin rakipten ve saldırgandan daha fazla olduğunu  bilirseniz onu tehlike kabul etmezsiniz düşman olarak görmezsiniz.
Bu duygu ve düşünce taekwondonun savaş ve sertlik değil barış ve dostluk için olduğunun onaylamamıza nedendir.
    Taekwondo kişinin kendi kendini eğitmesini ve gücünü maksimuma çıkarmasını esas alır.Karşıdaki alternatiflere göre hareket etmez.Dış ortamda her zaman mikroplar ve virüsler olacaktır.Eğer bunlar vücut direnciniz düşükse size zarar verir ve sizi hasta ederler.Bu nedenle amaç vücut direncini korumak kuvvetlendirmek ve gerekirse aşı yaptırmaktır.Taekwondodaki  amaçta tıptaki bu aşı yaptırıp vücut direncini   kuvvetlendirmeye benzer.Böylece mikroların ve virüslerin sizin için tehlike olarak bir anlamı kalmaz.Havlayan köpekten korkan kişi kaçar köpekte onu kovalar durdur.Ama kokmayan kimse köpekle dost olur ,onu okşar sever ve istediği gibi yönlendirir.
    Taekwondodada güçlü olmamın en önemli prensibi insanın korkularını yenmesidir.Bir bakıma insanın kendi nefsiyle mücadelesidir.Kendi gücünün ve kapasitesinin farkına varması ve o ruh halinin kendisi için bir kalkan oluşturmasıdır.Bu şekilde ancak hayatın bir anlamı olabilir. Hayattan zevk alabilirsiniz.Kararlarını kendi alan,aldığı kararlardan kendi sorumlu olan bu nedenle de sonucundan korkmayan insan tipi ancak hayatta mutlu olabilir.Çünkü kimseden korkmaz ve çekinmez.
TAEKWONDO ÇALIŞIN ve ÇOCUĞUNUZA ÇALIŞTIRIN HERKESİN SİZLE veya ÇOCUĞUNUZLA DOST OLMAK İÇİN YARIŞTIĞINI FARKEDECEKSİNİZ.

9-Taekwondo çocuğunuzu gurur ve kibir gibi insani olmayan duygulardan uzak tutar.Alçakgönüllü ve mütevazı bir insan haline getirir.
Hiç hayvanlara karşı kibirlenen insan gördünüz mü? Hayır değil mi ?
Çünkü hayvanlar bizden zayıf varlıklardır.Onlara karşı kendimizi ispat etme duygusu ve kompleksimiz olmaz da ondan.Gurur ve kibir sahibi insan aslında gururlandığı kişiye karşı kendini daha güçsüz hisseden insandır.
 Demek ki kibirli insan( gösteriş ve gurur meraklısı) kendi küçüklük kompleksine karşı geliştirdiği reaksiyonla denge arayışı içindedir.Kişi bilerek veya bilmeyerek bir şeylere karşı savaş açmıştır.Bunun acısını tüm benliğinde hisseder.Bu mücadeleyi nefsinin istikameti doğrultusunda yaparsa kırıcı ,incitici ve yok edici ve hatalı, ruh-i insanisiyle yaparsa sevgi ve saygı sınırları içinde en mükemmel olarak yapar
.;
Taekwondonun kaideleri ve ahlakı  her türlü üstünlüğü aşar.Taekwondo çalışmaya başlayan bir insan dojanga (çalışma salonu) girdiği andan itibaren kişiliği, rütbesi, makamı ve mevkisi dışarıda kalır.Bu karışıklığın olmaması için esastır.Kişi bu gerçeği kabul ettiği anda kendini başkalarından üstün hissettiği tüm nefsi duygularını dışarıda bırakır.Dojanga  gelen bir kimse tüm kötü alışkanlıklarını terk etmek zorundadır.kötü meziyetlerini spor salonuna taşımaya çalışan kimse daha işin başından karışıklığa ve düzensizliğe prim veriyor demektir ki bu asla kabul görmez. Dolayısıyla taekwondoya başlamanın ilk şartı kural koymak değil kurallara uymaktır.
Taekwondoda hiç bir kimse mükemmel ve kusursuz değildir.Dağ ne kadar büyük olursa olsun gün gelir dibindeki denizin nemi onu yok eder gider.Her meziyet çalışmak ve çabalamakla elde edilir.başarının %1'i kabiliyet ise %99'u çok çalışmaktan geçer.Dojangda hiç kimse bir diğerinden üstün ve farklı kabul edilmez.Ufak bir çoçukla yetişkin bir taekwondocunun salonda göreceği değer ve itibar hep aynıdır.Hiç bir sporcu bir diğerinden üstün ve güçlü değildir..Ne kadar yetenekli olursa olsun düzeni bozan ve kural dışı davranış içinde olan bir kişinin anında salon ile irtibatı kesilir.Hayatta ulaşılan her gerçek su gibidir.Elinizi suya daldırın ve yakalamaya çalışın.Suyun elinizden kayıp gittiği gibi gün gelir size güç ve kuvvet veren değerlerinde hayatınızdan akıp gittiğini görürsünüz.Taekwondoda bu duygu hakimdir.Bu nedenle mükemmelliğe ulaşılmaya çalışılır ,ama değer verilmez ve hiç kimse çok bildiğini iddia edemez.Antrenör için her sporcunun attığı tekme ve yumruk aynıdır.Farklı bir değer ifade etmez.
Taekwondoda kemer derecelerine göre sporcunun kademesi ve değeri olur.Her kemer geçildikçe sporcunun değeri artar.Fakat bu kademe ve değeri ,sosyal hayattaki gurur ve kibir demek olan makam ve mevkinin sebep olduğu üstünlükten ayırmak gerekir. Sporcu kemer geçtikçe olgunlaşır.İlk başlardaki heyecan ve gösteriş merakı kırılır ve ben çok şey biliyorum duygularını bir kenara bırakır.
Taekwondoya başlayan bir kişi ilk başlarda tüm bunların farkında değildir.Bir an evvel teknik hareketleri öğrenme ve başkaları tarafından beğenilme duyguları içinde bu spora başlar ,biraz gurur,kendini beğenme duyguları vardır.Belki becerisi vardır ama amaçsız ve gayesiz olarak bu spora başlar.Bu saydığımız kavramlar kısa sürede sporcuya verilmezse bir süre sonra terk eder.becerisi olsa bile amacı olmayan
misal olarak 10 yıl sonraki bir şampiyonayı kazanmayı amaç edinmeyen bir kişi için bir süre sonra salon sıkıcı gelmeye başlar.Kişideki bu düzensizlik ve bıkkınlık sosyal hayatta da kendisini gösterir.
Ancak yeteneği,amacı olan ve belli yöntemle çalışan kişi zamanla bu işi ne için yaptığının şuuruyla devamlılık arz eder.Bu kişiler sosyal hayatta da başarılı olan hedefini ve yöntemini seçmesini bilen kişiler haline gelirler.
Hedefi müsabıklık olan ve olimpiyatları kazanmayı amaç edinen bir sporcunun gurur,kibir,hava gibi düşünceleri olamaz Devamlılık arz eder ve performansı sürekli artar.Aynı teknikleri devamlı olarak tekrar eder.Bu bitmez tükenmez bir sabrı gerektirir.Akıl ve vücudunun kombinasyonu sürekli beraber çalışmaya başlar. Akıl ile vücudunu kontrol eder ve yönlendirir. Bu çalışma yöntemleri ona sosyal hayatta da prensipli hareket etmeyi sağlar.Çabuk karar verme, tahammül, sabır, azim, başarma hırsı,doğru yöntem seçimi ,öne çıkma,görevi eksiksiz yapma gibi kabiliyetlerini arttırır.Bunu yaparken de alçak gönüllülük, tevazu, edep haya gibi insani değerleri ön plana çıkararak toplumda her zaman seçkin bir yer elde eder.
Yani bu spora başlarken kendini çok büyük gören,ama gayesiz ve amaçsız biri sonunda alçak gönüllü ,tevazu sahibi ama amacı ,olan hedefi olan ve yöntemleri olan becerikli bir şahsiyet haline gelir.

10-Taekwondo Grup psikolojisi katkısını en iyi şekilde sağlayarak ergenlik döneminin sorunsuz atlatılmasında en etkili yollardan biridir.
Taekwondo ferdi gibi görünse de bir grup sporudur.Kişi kısa sürede çalışma arkadaşları ile özdeşleşir ve kendini gurubun çok değerli bir üyesi olarak görmeye başlar.Kendisine değer ve önem verildiğinin farkındadır.Bu nedenle hiçbir zaman kendini kabul edecek başka bir arkadaş çevresi arama yoluna gitmez.Bu konu yani gençlerde kabul göreceği bir gruba dahil olma istek ve arzusu genellikle ergenlik dönemlerinde başlar .Bu dönemlere (bir gurubun ferdi olmadan) boşluk içinde giren gençleri kabul göreceği iyi ve kötü tüm tehlikeli guruplar ve topluluklar bekler.Satanizim gibi sapık guruplaşmaların temelinde veya intihar gibi psikolojik sapmaların çoğunda bu yanlızlık çekme ve bir yere ait olabilme içgüdüsü yatar.

Ergenlik döneminde genellikle;
Kimlik arayışı, dış görünüm ve beğenilme arzusu baskındır.Orta okul dönemine denk düşen bu süreçte, cinsel uyanışla beraber yani ruhsal tepki ve davranışlar gelişir..
Ergen kendini beğenmez, sürekli kusur arar, eleştirilere aşırı duyarlıdır, hırcın ve kavgacı olur..
Derslere ilgi azalır, ebeveynle ilişkiler kopar, arkadaşlar ön plana çıkar, bencillik, yasaklara tepki baslar, duygusal gel-gitler artar..
Kısaca, gencin, sudan çıkmış balığa döndüğü çok fırtınalı bir donemdir..
Düşünme yeteneği gelişirken, ilgi alanları çeşitlenir.Coşku, hayal, idealizm yoğunlaşır.
Kimlik karmaşasının yaşandığı bu donemde, yine baskıcı, anlayışsız ve cezalandırıcı ana baba tutumları, ergenin isini daha da güçleştirir..
Bu ciddi sorunları en iyi atlatabilme ve bu dönemde tehlikeli odaklara düşmemenin yolu çocuğunuzu bilinen ve kontrol edilen güvenli spor salonları ve aktivitelerine yönlendirmek ona öz güvenini ve ruhsal gücünü kazandırmaktır


11-Taekwondo Federasyonu şu an itibariyle Türkiye’deki en iyi organize olmuş amatör spor kuruluşudur.

Taekwondo Federasyonu başarılı çalışmalarıyla Türkiye’de alt yapısına değer veren ve devamlılık arz eden sporcularının önünü sürekli açıp başarılarını destekleyen bir organizasyondur.Bu nedenle şimdiden 60,000,000 lisanslı sporcu sayısıyla Türkiye’de birinci durumdadır.
Çocuğunuz ufak yaştan itibaren kendisini Türkiye’nin dört bir yanında yapılmakta olan organizasyonların sihirli havası içinde bulur.Sürekli seyahatler, farklı şehirler ve farklı kültürlerden insanlarla tanışarak yeni dostluklar kurar. Farklı kültür alışverişleri çocuğunuzun ufkunun açılmasına ve sosyal derinliğinin kuvvetlenmesine yol açar

Taekwondo ve Çocuk Sağlığı
Taekwondo tüm spor branşlarında olduğu gibi çocuğunuza ve size mükemmel bir sağlıklı yaşam sunar.
Çocuğunuzun uzun yıllar sağlıklı bir ömür sürmesi ve hastalıklara karşı dirençli bir fizyolojik yapıya kavuşması için spora ve taekwondoya teşvik ediniz.
Taekwondonun ciddi bir eksersiz sporu olarak çocuğunuza ve size sağlayacağı sağlıklı yaşam avantajları şunlardır.

Hipertansiyon
Hipertansiyon kan basıncının artması demektir.Kan dolaşımının fizyolojisinin bozulmasıdır.Şehirlerde yaşayan insanlarda daha sık görülen bir dolaşım sistemi rahatsızlığıdır.Şehir kesiminde kırsal sahalara göre daha sık rastlanmasının nedeni bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam tarzından kaynaklanır.İlerleyen yaşlarla beraber şehirlerde yaşayan kesimlerin % 40’ında ,kırsal alanlarda yaşayanların % 18 inde bu rahatsızlığa rastlanır.Şehir yaşantısının ,yaşlı insanlarındaki durağan hayat tarzı bu hastalığın fazlalığının bir nedenidir.
Gerek şehir gerek kırsal kesim olsum bu hastalığa yakalananların gençlik yıllarında veya o anki durumlarında hiç spor ve eksersiz yapmadıkları genel bir tanıdır.
Bilhassa şehir yaşantısının stresi ve zor yaşam şartları spor yapmayan dirençsiz bir vücutta bu rahatsızlığın çıkmasında en büyük etkendir.
Taekwondo ciddi bir eksersiz sporudur.Düzenli yapılması arterlerin elastikiyetini sağladığından kan akımı düzenlenir ve kan basıncı düşer.Bu nedenle sporla uğraşan bireylerde ileride hipertansiyona yakalanma riski durağan bir yaşam sürenlere göre %35-40 daha azdır.

Bu nedenle çocuklarınıza yaptıracağınız spor ileride onlar için sıhhatli bir yaşam garantisi demektir.
Hipertansiyona sahip bir kimse içinde en iyi tedavi metodu sıhhatli bir eksersiz programıdır.Bu programlarda doktor kontrolünde ve bilgili bir antrenör nezaretinde yapılmalıdır.
Taekwondo her yaş gurubu için ılımlı eksersiz programları içeren bir aile sporudur.
Unutmayın ılımlı eksersizler kan basıncını düşüren ve yüksek tansiyonu kontrol eden en önemli faktörlerdendir.

Spor yapan çocuklarınızı çok güçlü bir kalp yapısına sahip olurlar. Kalp güçlenir, genişler ve her atımda daha fazla kanı vücuda doğru pompalar. Egzersiz maksimum kalp atım hızını artırmaz fakat uyumlu bir kalp maksimal düzeyde, daha fazla kan pompalar.
Çocuğunuzun belki de sizin şu anda pençesinde olduğunuz bu ilete ömür boyu yakalanmaması için spor yaptırın ve taekwondoyu sevdirin.

Kolesterol ve Koroner arter hastalıkları

Aktif yaşam sürdüren insanlar, durağanlara göre % 45 daha düşük oranda koroner hastalık risk faktörüne sahiptirler. Düzenli aerobik egzersizler; canlı yürüyüş, joging, yüzme, bisiklet, aerobik dans kötü kolesterolü azaltmanın, iyi kolesterolü artırmanın en iyi yoludur. İyi kolesterol düzeyinde anlamlı bir düzelme için egzersize bir yıl katlanmak gerekir.
Günde 250 kalori yakmak koroner arter hastalıklarında çok önemli koruma sağlar.Taekwondo eksersiz programlarıyla bu olanağı size ve çocuğunuza sağlar.
Taekwondo mükemmele ulaşan eksersizleriyle sizleri ve çocuklarınızı kalp hastalıkları riskinden uzak tutar.Spor yapanlarda kalp hastalıkları oranı yok denecek kadar azdır.
Çünkü:
kalbin çalışma sistemini düzenler, efektif ve ekonomik çalıştırır,
- periferik damar direnci azalacağından kalp üzerindeki yük kalkar,
- hipertansiyon düzelir,
- dolaşım hızlanır, bundan dolayı metabolik artıkların atılımı kalaylaşır,
- pulmoner oksijenasyon yeteneği artar

Taekwondo sporu her spor dalı gibi kemik yoğunluğunu arttırır ve vücut direncini sağlar.
Taekwondo çalışan ve düzenli eksersiz programlarına katılan kimselerde ileri yaşlarda bile asla osteoporoz tipi kemik hastalıklarına rastlanmamaktadır.
    
Kemik dokusunun kaybı sonucu kırık riskinin arttığı bir durumdur. Yaklaşık 60 yaş üzeri kadınların % 60' ı, erkeklerin % 30' u osteoporoz kırıklarına maruz  kalır
      Osteoporozun önlenmesi ve iyileştirilmesi üç bölümde odaklanır; başlangıç (kalsiyum alımı), hormon tedavisi (ve diğer ilaçlar) ve egzersiz. Kalsiyumdan zengin  diyet ve hormon/ilaç tedavisi kabul edilmişken, egzersiz çok iyi anlaşılamamıştır.
      Osteoporoz gelişmini yavaşlatmak  için egzersiz çok etkilidir. Kadınlar ergenlik çağından önce egzersize başlamalıdır, bu dönemden itibaren kemik kitlesi artar, 20-30 yaş arasında pik yapar. İzometrik egzersizler herkese, hatta 90 yaşlarında olanlara bile faydalıdır.
      Osteoporozun önlenmesi için weight-bearing tipi egzersizler çok yararlıdır. Beden ağırlığının yer çekimine karşı taşınması bu tür egzersiz gurubuna girer. Taekwondo bu konuda çok ciddi eksersiz programlarına sahiptir. Bu tip egzersizler kemik kitlesinin formasyonunda önemli rol oynarlar ve kemik kitlesinin maksimal düzeye ulaşmasına katkı sağlarlar. Bununla birlikte bu egzersizler yaşlı bireylerde osteoporotik kırık riskini artırır.  Dikkatli olmak gerekir. Çok fazla egzersiz bayanlarda zararlı olabilmektedir. Yoğun egzersiz uygulaması dişilik hormonlarının (östrojen-progesteron) düzeyini azaltmaktadır. Bu düşük düzey periyod kaybına yol açabilir.
Düşük stresli egzersizler denge ve kuvveti düzenler. Weight bearing tip egzersizler kas ve kemiklere tansiyon uygulayarak, kemik yoğunluğunun yılda % 2-8 kadar artışına neden olurlar.
      Taekwondo sporuna devam eden çocukların kemik yapıları ,yapılan eksersizler neticesinde kuvvetlenir.Bu osteoporoza karşı ve diğer kemik, kas hastalıklarına karşı en önemli tedbirdir.Sıhhatli bir yapıya kavuşması için çocuğunuzu taekwondoya gönderin.Avrupa şampiyonu ve dünyanın en teknik sporcularından biri seçilen Bahri Tanrıkulu’nun bir hastalığı sonucu doktorlar tarafından tavsiye ile ailesince spora başlatıldığını biliyor musunuz.
Taekwondo bir eksersiz sporu olarak enfeksiyonlara karşı vücut direnci oluşturmada en etkili yoldur.
Taekwondo ciddi eksersiz programlarına sahiptir.Bu nedenle hemen her spor dalının bir veya birkaç kombine hareketini taekwondoda bulabilirsiniz.Bu çocuğunuz için mükemmel bir avantajdır.
Unutmayın sportif aktiviteler ve eksersiz;

-eklemlerin doğal genişlik derecesinin korunmasına ve gelişmesine olanak sağlar, ankiloza (eklemlerin katılaşması) karşı mücadele eder.
- beslenmeyi ve kıkırdakların devinme yeteneklerini kolaylaştırarak eklemlerin en iyi şekilde korunmasını ve bakımını sağlar,
- kemik düzeyinde; kalsiyum tutulmasını kolaylaştırır, yaşlı insanlarda sıklıkla görülen osteoporose hastalığına karşı mükemmel bir korunma aracıdır.
- kas tonusunun iyileşmesi sayesinde; sportif aktivite kalça, dizler ve özellikle omurga düzeyindeki ağrıların önüne geçilmesine olanak sağlar,
- bel ağrılarına karşı en iyi ilaçtır.
Taekwondo tüm vücudun fizyolojik sistemlerini mükemmelliğe ulaştırır.Komple bir vücut direncini sağlar.
Kuvvetli bir fizyolojik yapı çocuğunuzu her zaman kuvvetli ve sağlam bir bünyeye kavuşması anlamına gelir.
Vücudun bünyeye girmiş mikroorganizmalarla mücadelesi o denli kolay ve basit olur.Spor yapan kişilerin hastalıkları yenmedeki çabukluk ve direnci yapmayanlara göre çok daha fazladır.

Egzersiz ve bağışıklık sistemi alanındaki hızlı gelişmeler spor bilimi, tıp, immünoloji, fizyoloji ve davranış bilimlerinde görevli bilim adamlarının ilgilerini çekmiştir. Spora bağlı immün cevap konusundaki ilgi birçok sebepten dolayı oluşmuştur. Birincisi; antrenörler ve kulüp hekimlerinin, antrenman ve müsabaka esnasında sporcularını sağlıklı bir şekilde tutma istemeleridir. İkinci olarak egzersiz ve bağışıklık konusuna ilgi, toplumun sağlıklı gelişim amacıyla doğan ilgiden de kaynaklanır. Düzenli orta düzeyde (ılımlı) yüklenmelerin kalp hastalığı, şişmanlık, insüline bağlı olmayan diabet, yüksek tansiyon ve osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, ayrıca vücut ağırlığının kontrolü ve organizmanın strese karşı direncini artırmada önemli rol oynadığı ispatlanmıştır. Araştırmacılar şimdi çalışmalarını yaşam tarzına bağlı etken taşıyan hastalıklar (kanser gibi) üzerine yoğunlaştırmışlardır ve düzenli spor yapan kişilerin daha düşük kanser oranlarına rastlandığına dair tahminler vardır.

Egzersiz, kanser ve AIDS gibi, belirli hastalıklarda ek tedavi olarak reçete edilmeye başlanılmıştır. Kanser ve AIDS de bağışıklık sisteminin, hastalıkla doğrudan ilgili olması nedeniyle bilim adamları hastalık gelişimi üzerine etkilerini öğrenebilmek için yüklenmeye bağlı immün cevabı araştırmaktadırlar

Yaşam tarzı faktörleri, immün sistemi güçlendirmek yada zayıflatmak yönünden etkileşebilir. Diyet, stres ve fiziksel aktivite bu faktörleri oluşturur. Yetersiz beslenme ve uygun besinlerin eksikliği immün sistemi zayıflatabilir. Şayet yaşlı ve yalnız yaşıyor iseniz, yalnız yemek yiyorsanız diyetinizde meyve ve sebzeler dengeli olarak yer almalıdır.
Unutmayın düzenli ve sağlıklı  bir şekilde yapılan spor çocuğunuza hastalıklara karşı çok kuvvetli bir bağışıklık sistemi oluşturur

Taekwondo bir eksersiz sporu olarak kanser riskini azaltır

Son 10 yılda egzersizin kanser üzerine etkisi konusunda bir çok çalışma yapılmıştır. Deneysel araştırmalar da egzersizin tümorogenez direnci arttırdığı saptanmıştır. Bu etkileri enerji dengesi ile açıklayan bir kısım araştırıcı, egzersizle artan enerji ihtiyacının tümör büyümesini yavaşlattığı görüşünde olmasının yanında temel mekanizmanın immünolojik olduğu sanılmaktadır.

Göğüs ve kolon kanseri üzerine Kaliforniya üniversitesinde yapılan çalışma sonuçları tartışılmaz görülmektedir; buna göre düzenli egzersiz yapan kadınlarda göğüs kanseri riski anlamlı olarak azalmaktadır. Haftada düzenli olarak 1-3 saat arasında egzersiz yapan kadınların göğüs kanseri riski % 30, 4 saatten fazla egzersiz yapanlarda % 55 oranında azalmaktadır.

Bu mantıklı görünmektedir. Düzenli egzersiz yapan kişiler şişmanlara göre daha düşük yağ oranına sahiptirler olası kanser riskini uzaklaştırmaktadırlar.

Benzer şekilde, egzersiz gastrointestinal metabolizmayı hızlandırır. Bu metabolizma artışı sindirim ve boşaltım süreçlerinin artışına yol açar. Bu olayın kimyasal onkojeniklerin (kanser yapan) ve yenilen sağlıksız besinlerin metabolitlerini uzaklaştırdığı düşünülmektedir. Kesin sonuç kolon ve diğer gastrointestinal kanser türlerinin azaldığını göstermektedir. Son birkaç yılda egzersizin immün sistemi destekleyerek kanser riskini azalttığına dair kanıtlar vardır.

Taekwondo sporu mükemmel bir dış görünüm sağlar
Taekwondo çocuğunuza mükemmel bir fiziksel görünüm sunar.Sportif ve sıhhatli bir vücut yapısı çocuğunuzun psikolojik yaşamı ve kendine güvenini sağlamada da çok önemlidir.
Taekwondo sporu zevk alma duygularını pekiştirir.
- Spor yapan kişilerde zevk alma duyusu gelişir; bu beyinden salgılanan hormonlar ile olur; endorfinler; aile ve mesleki kaygılardan kurtulmaya olanak sağlar.Taekwondo yapan çocuklarınızın günlük yaşamda daha aktif neşeli ve her şeyden daha fazla zevk ve heyecan duyduklarını ,neşe dolu bir karaktere büründüklerini fark edeceksiniz.