TAEKWONDO (BEYAZ KUŞAK)

MODÜLER PROGRAMI


 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

SPOR

TAEKWONDO (BEYAZ KUŞAK)

MODÜLER PROGRAMI

(YETERLİĞE DAYALI)

2010

ANKARA


 

ÖN SÖZ

 

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

 Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci,  üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.

 Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

 Spor alanında yapılan programlarda Türkiye Taekwondo Federasyonu Türk Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Teknik Kurul Üyeleri ile Merkez Hakem Kurul üyeleri program çalışmalarına doğrudan katkı sağlamışlardır.

 Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

 Spor alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

 Öğretim programında ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

 

TAEKWONDO(BEYAZ KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

ALAN                        : SPOR

MESLEK                              :

MESLEK SEVİYESİ           :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Beyaz kuşağın ayak duruş ve vuruş el ve ayak, cumuk-chagi, pum ve poomse tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI

1.      Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2.      Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılmış olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1.      Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2.      Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.    Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2.      Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 EĞİTİMCİLER

1.      Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.      Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.      Usta öğretici; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin veya Taekwondo Federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.      Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.      Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.      Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.      Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 ·         Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

·         Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

·         Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

·         Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

·         Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

·         Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1.      Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

2.      Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

 EĞİTİM SÜRESİ

1.      Meslek programının toplam eğitim süresi 280/224 saat olarak planlanmıştır.

2.      Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1.  Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2.  Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3.  Bireylerin aktif olması sağlanır.

4.  Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5.  Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6.  Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

 

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.      Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.      Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.      Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.      Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.       Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

6.       Öğrenci/kursiyer öz güven duygusunu geliştirebilecektir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

 

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.      Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.      Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.      Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.      Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5.      Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

 

 

 

 

MODÜL VE İÇERİKLERİ

 

·         Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

·         Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

·         (+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.

·         Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

·         Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

·         Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

·         Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

·         Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

 

NOT: Taekwondo (Beyaz Kuşak) programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Beyaz Ayak duruş ve vuruş Tekniklerini Uygulamak

Beyaz ayak duruş ve vuruş Teknikleri

40/32

2

Beyaz el ve ayak Tekniklerini Uygulamak

Beyaz el ve ayak teknikleri

40/32

3

Beyaz cumuk -chagi Tekniklerini Uygulamak

Beyaz cumuk-chagi teknikleri

40/32+

4

Beyaz pyonson ve tiyo cumuk -chagi Tekniklerini Uygulamak

Beyaz pyonson ve tiyo cumuk-chagi teknikleri

40/32

5

Beyaz pum 1-8ve poomse il jang 1-9 arasıTekniklerini Uygulamak

Beyaz pum 1-8 ve poomse il jang 1-9 arası teknikleri

40/32

6

Beyaz pum 9-16 ve poomse il jang 10-18 Tekniklerini Uygulamak

Beyaz pum 9-16ve poomse il jang 10-18arası teknikleri

40/32

TOPLAM

280/224


 

 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                         ::BEYAZ AYAK DURUŞ VE VURUŞ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   : Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak ayak duruş ve vuruş noktalarını incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ             :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sogi, dari ua bal ayak duruş ve vuruş noktalarını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

1.      Taekwondonon temel kurallarına uygun sogi ayak duruş tekniklerini yapabilecektir.

2.      Taekwondonun temel kurallarına uygun dari ua bal ayak vuruş nokta tekniklerini yapabilecektir.

 

İÇERİK

 

 

A.     SOGİ (DURUŞ)

1.      Moa-sogi (Ayaklar birleşik duruş)

2.      Çaryot-sogi (Topuklar birleşik ayak uçları 45 derece açık)

3.      Pyonhi-sogi (Hazır duruş)

4.      Naranhi-sogi (Ayaklar açık birbirine paraler duruş)

5.      Mo- sogi (Herhangi bir ayağın phonhi-sogi duruşudur)

6.      Cuçum-sogi (Dizler bükülü duruş)

7.      Duitkubi (Öndeki ayağın burnu karşıya dönük arka ayağın burnu 90 derece dışa dönük duruş)

8.      Bom-sogi ( Kaplan duruşu)

9.      Gyotdari-sogi (sağ ayak önde sol ayak parmak ucunda topuk yukarda sağ ayağın topuk hizasında duruş)

10. Ap-sogi (Bir adım önde duruş)

11. Cuçum-sogi (Bir adım önde dizler bükülü duruş)

12. Apkubi (Her iki ayak arası açıklık birbuçuk adım açık duruş)

13. Koa-sogi (Bükülü duruş)

14. Hakdari-sogi (Martı duruşu tek ayak üzerinde duruş).

 

B.    DARİ UA BAL (BACAK VE AYAK)

1.      Apçuk (Ayak pençesi)

2.      Duiçuk (Topuğun alt kısmı)

3.      Duikumçi (Topuğun arkası)

4.      Balnal (Ayağın dış kenarı)

5.      Paldıng (Ayağın üst kısmı)

6.      Balbadak (Ayağın iç kenarı)

7.      Murup (diz).


 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                       : BEYAZ EL VE AYAK TEKNİKLERİ

KODU                          :

SÜRE                          :40/32

ÖN KOŞUL                 :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                 :Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak el ve ayak ile yapılan teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ           :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında cumuk-cirigi el ve chagi ayak vuruş tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                  :

 

Öğrenci/Kursiyer:

 

1. Taekwondonun temel kurallarına uygun cumuk-cirigi yumruk vuruş tekniklerini yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun chagi ayak vuruş tekniklerini yapabilecektir.

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

A.    CUMUK-CİRİGİ (YUMRUK VURUŞ TEKNİKLERİ

1.      Cirigi-cumok (yumruğun belden çıkarak hedefe doğru direkt vuruş)

2.      Baro-cirigi (Apkubi veya duitkubi duruşlarında öndeki ayağın aksi tarafındaki yumruk ile yapılan vuruş)

3.      Bande-cirigi (Apgubi veya duitkubi duruşlarında öndeki ayak tarafındaki yumruk ile yapılan vuruş.

 

B.    CHAGİ (AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1.      Selamlama

2.      Paldıng (ayak üstü orta seviye vuruş)

3.      Ap- chagi (Ayak pençesi ile vuruş).

                                                                                                               


 

 

 MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODÜL                       :BEYAZ CUMUK-CHAGİ TEKNİKLERİ

KODU                          :

SÜRE                          :40/32+

ÖN KOŞUL                 :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                 :Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak el ve ayak ile yapılan teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ           :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında el ve ayak vuruş tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                  :

 

         Öğrenci/Kursiyer:

 

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun el yumruk vuruş tekniklerini yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun ayak vuruş tekniklerini yapabilecektir.

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

 

A. CUMUK-CİRİGİ (YUMRUK VURUŞ TEKNİKLERİ

1.   Neryo-cirigi (yukarıdan aşağıya vuruş)

2.   Yop-cirigi (Kalçadan dışa doğru yan vuruş)

3.   Seuo-cirigi (Yumruk yere dik olarak yapılan vuruş).

 

 

B. CHAGİ (AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ

1.     Bandal-chagi (Ayağın iç kısmı ile yukarı seviye vuruş)

2.     Momdollyo-chagi(Sırttan dönerek ayak tabanı ile yukarı seviye vuruş)

3.     Bitıro- chagi (Ayak dış kısmı ile sırttan dönerek orta seviye vuruş).

 

 


 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                          :BEYAZ PYONSON VE TİYO CUMUK-CHAGİ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak el ve ayak ile yapılan teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında el ve ayak tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

 

Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun el yumruk tekniklerini yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun ayak tekniklerini yapabilecektir.

 

 

 

İÇERİK

 

A.     PYONSON CUMUK-CİRİGİ (YUMRUK VURUŞ TEKNİKLERİ

1.   Pyonson-Kit Seuoçirigi (Yere dik pyonson-kit vuruşu)

2.   Pyonson-Kit Opoçirigi (Avuç içi yere dönük pyonson kit vuruşu)

3.   Pyonson-Kit ceçoçirigi (avuç içi yukarı dönük pyonson kit vuruşu).

 

 

B.    TİYO CHAGİ (AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ

1.     Tiyo- chagi (Sıçrayarak havada tek ayak vuruş)

2.     Madımbal-chagi (Sıçrayarak havada çift ayak vuruş)

3.     Doud-chagi (Sırttan dönerek ayak tabanı ile orta seviye geriden vuruş).


 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODÜL                       :BEYAZ PUM 1-8 VE POOMSE İL JANG 1-9 ARASI TEKNİKLERİ

KODU                          :

SÜRE                          :40/32

ÖN KOŞUL                 :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                 :Öğrenci/kursiyerin beyaz kuşak pum 1 ile 8 arası ve poomse il jang 1 ile 9 arası tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ           :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında pum 1 ile 8 arası ve poomse tegık il jang 1 ile 9 arası teknikleri ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                  :

 Öğrenci/Kursiyer:

 

1.     Taekwondo temel kurallarına uygun pum 1 ile 8 arası teknikleri yapabilecektir.

2.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık il jang 1 ile 9 arası tekniklerini yapabilecektir.

 

 

 

İÇERİK

 

A. PUM 1 İLE 8 ARASI TEKNİKLER (SONUÇ HAREKETLERİ)

1.      Gibon cumbi-sogi

2.      Gyopson

3.      Bocumok

4.      Ducumok-hori

5.      Tong-milgi

6.      Baui-milgi

7.      Teson-milgi

8.      Santıl-makgi.

 

B. POOMSE TEGIK İL JANG (POOMSE İLK 1 İLE 9 ARASI HAREKETLER)

1.      Uen apsogi are makgi

2.      Orin apsogi Montong bande cirigi

3.      Uen apsogi montong bande cirigi

4.      Orın apsogi are makgi

5.      Uen apkubi are makgi

6.      Uen apkubi montong baro cirigi

7.      Orin  apsogi montong anmakgi

8.      Uen apsogi montong baro cirigi

9.      Uen apsogi momtong anmakgi.


 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                          :BEYAZ PUM 9-16 VE POOMSE İL JANG 10-18 ARASI TEKNİKLER

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      : Öğrenci/kursiyerin beyaz kuşak pum 9 ile 16 arası ve poomse il jang 10 ile 18 arası tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

 

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında pum  9 ile 16 arası ve poomse tegık il jang 10 ile 18 arası teknikleri ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

 

AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

1.      Taekwondo temel kurallarına uygun pum 9 ile 16 arası teknikleri yapabilecektir.

2.      Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık il jang 10 ile 18 arası teknikleri yapabilecektir.

 

 

İÇERİK

A.    PUM 9 İLE 16 ARASI (SONUÇ HAREKETLERİ)

1.      Ösantıl-makgi

2.      Sonnal ösantıl-makgi

3.      Ösantıl-yopcagi

4.      Nalge-pyogi

5.      Caui-makgi

6.      Mongepegi

7.      Mongeçigii

8.      Dui-cirigi.

 

B.    POOMSE TEGIK İL JANG (POOMSE İLK 10 İLE 18 ARASI HAREKETLER)

1.      Orin apsogi momtong baro cirigi

2.      Orın apkubi are makgi

3.      Orın apkubi momtong baro cirigi

4.      Uen apsogi olgul makgi

5.      Orın apsogi momtong bande cirigi

6.      Orin apsogi olgun makgi

7.      Uen apsogi momtong bande cirigi

8.      Uen apkubi are are makgi

9.      Orın apkubi momtong bande cirigi

10. Gıman (Toplan son).