TAEKWONDO (KIRMIZI KUŞAK)

MODÜLER PROGRAMI
 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

SPOR

TAEKWONDO (KIRMIZI KUŞAK)

MODÜLER PROGRAMI

(YETERLİĞE DAYALI)

2010

ANKARA


 

ÖN SÖZ

 Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

 Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci,  üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

 

Spor alanında yapılan programlarda Türkiye Taekwondo Federasyonu Türk Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Teknik Kurul Üyeleri ile Merkez Hakem Kurul üyeleri program çalışmalarına doğrudan katkı sağlamışlardır.

 

Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

 

Spor alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

 

      Öğretim programında ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

 

TAEKWONDO(KIRMIZI KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

ALAN                        : SPOR

MESLEK                              :

MESLEK SEVİYESİ           :

MESLEK ELEMANI TANIMI:Kırmızı kuşağın

paldıng,apçagi,dollyoçagi,yopçagi,duitçagi,puşe,huryoçagi,neryocagi,bandalçagi,bandedollyoçagi,kontratak ve kombine teknikleri ile ,poomse tekniklerini özelliklerin geliştirilmesini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1.      Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2.      Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılmış olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1.      Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2.      Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.

    

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.    Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2.      Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER

1.      Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.      Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.      Usta öğretici; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin veya Taekwondo Federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

           

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.      Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.      Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.      Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.      Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

·         Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

·         Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

·         Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

·         Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

·         Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

·         Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1.      Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

2.      Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

1.      Meslek programının toplam eğitim süresi 320/200 saat olarak planlanmıştır.

2.      Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1.  Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2.  Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3.  Bireylerin aktif olması sağlanır.

4.  Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5.  Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6.  Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

.     Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

 

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.      Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.      Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.      Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.      Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.       Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

6.       Öğrenci/kursiyer öz güven duygusunu geliştirebilecektir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.      Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.      Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.      Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.      Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5.      Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

 

 

 

 

MODÜL VE İÇERİKLERİ

 

·         Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

·         Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

·         Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

·         Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

·         Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

·         Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

·         Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

 

NOT: Taekwondo (Kırmızı  Kuşak)   programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

 Kırmızı paldıng  ve apçagi kontratak - kombine tekniklerini Uygulamak

Kırmızı paldıng ve apçagi kontratak –kombine teknikleri

40/32

2

Kırmızı Dollyoçagi ve yopçagi kontratak- konbine Tekniklerini uygulamak

Kırmızı Dollyoçagi ve yopçagi kontratak-kombine Teknikleri

40/32

3

Kırmızı Duitçagi ve Huryoçagi kontratak - kombine Tekniklerini uygulamak

Kırmızı Duitçagi ve Huryoçagi kontratak-kombine Teknikleri

40/32

4

Kırmızı Puşe ve  Neryoçagi kontratak - kombine Tekniklerini uygulamak

kırmızı Puşe ve Neryoçagi kontratak-kombine Teknikleri

40/32

5

Kırmızı Bandalçagi ve Bandedollyoçagi kontratak - kombine Tekniklerini uygulamak

Kırmızı Bandalçagi ve Bandedollyoçagi kontratak-kombine Teknikleri

40/32

6

Kırmızı Poomse yuk jang tekniklerini uygulamak

 Kırmızı Poomse yuk jang teknikleri

40/32

7

Kırmızı Poomse çil jang tekniklerini uygulamak

 Kırmızı Poomse çil jang teknikleri

40/32

8

Kırmızı Koordinasyon ve Motorik özellikleri geliştirmek

Kırmızı Koordinasyon ve Motorik özelliklerin geliştirilmesi

40/32

TOPLAM

280/256

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                          :KIRMIZI PALDING APÇAGİ KONTRATAK VE KOMBİNE TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             : 40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   : Öğrenci/Kursiyerin kırmızı kuşak paldıng ve,apçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile kontratak,kombine çalışmasının  incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında paldıng ve apçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile kontratak, kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

1.      Taekwondonon temel kurallarına uygun paldıng,apçagi, tekniklerini  raket  ve yastık elliğe kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2.      Taekwondonun temel kurallarına uygun apçagi paldıng tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

 

İÇERİK

A.     PALDING APÇAGİ (AYAK ÜSTÜ İLE ORTA VE YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE KONTRATAK KOMBİNE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Paldıng Apçagi (Raket ve yastık ellik ile paldıng apçagi tekniğini kontratak, kombine çalışma)

2.      Geriye adım alarak paldıng apçagi tekniğini çalışma.

3.      Geriye steps yaparak paldıng apçagi tekniğini çalışma.

4.      Geriye iki adım alarak paldıng apçagi tekniğini çalışma.

5.      Rakibin gelişine direk paldıng apçagi tekniğininçalışmak.

 

B.     APÇAGİ PALDING (YUKARI VE ORTA SEVİYE RAKET ELLİĞE KONTRATAK KOMBİNE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Geriye adım alarak apçagi paldıng teknik çalışma.

2.      Gelişine çift adım alarak apçagi paldıng tekniğini çalışma.

3.      Geriye steps yaparak apçagi paldıng tekniğini çalışma.

4.      Rakibin gelişine direk apçagi paldıng tekniğini çalışmak.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                        :KIRMIZI DOLLYOÇAGİ VE YOPÇAGİ KONTRATAK KOMBİNE TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin kırmızı kuşak dollyoçagi ve yopçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile kontratak ,kombine çalışmasının    incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında dollyoçagi ve yopçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile kontratak, kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun dollyoçagi yopçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun yopçagi dollyoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

 

 

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

 

A.     DOLLYOÇAGİ YOPÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Durarak rakibin gelişine Raket ellik ile dollyoçagi yopçagi tekniğini kontratak, kombine çalışma

2.      Geriye steps yaparak dollyoçagi yopçagi tekniğini çalışma

3.      Geriye adım alarak dollyoçagi yopçagi tekniğini çalışma

4.      Geriye iki adım alarak dollyoçagi yopçagi tekniğini çalışmak.

 

B.     YOPÇAGİ DOLLYOÇAGİ  (ORTA VE YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1.      Rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile yopçagi dollyoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.      Geriye steps yaparak yopçagi dollyoçagi tekniğini çalışma

3.      Geriye bir adım alarak yopçagi dollyoçagi tekniğini çalışmak.

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODUL                          :KIRMIZI DUİTÇAGİ VE HURYOÇAGİ KONTRATAK- KOMBİNE TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

 

AÇIKLAMA                :Öğrenci/Kursiyerin kırmızı kuşak duitçagi ve huryoçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile kontratak kombine çalışmasının    incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında duitçagi ve huryoçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile kontratak- kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun duitçagi huryoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2.Taekwondonun temel kurallarına uygun huryoçagi duitçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

İÇERİK

 A. DUİTÇAGİ HURYOÇAGİ (ORTA SEVİYE GERİDEN RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1.  Rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile duitçagi huryoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak duitçagi huryoçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak duitçagi huryoçagi tekniğini çalışmak.

 

   B. HURYOÇAGİ DUİTÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ) 

1.  Rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile huryoçagi duitçagi tekniğini kontratak kombine çalışmak

2.  Geriye steps yaparak huryoçagi duitçagi tekniğini çalışmak

3.  Geriye bir adım alarak huryoçagi duitçagi tekniğini çalışmak.

 MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODÜL                        :KIRMIZI PUŞE VE NERYOÇAGİ KONTRATAK-KOMBİNE TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin kırmızı kuşak puşe ve neryoçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile kontratak kombine çalışmasının incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında puşe ve neryoçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile kontratak kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

        Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun puşe neryoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun neryoçagi puşe tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

İÇERİK

A. PUŞE NERYOÇAGİ (ORTA VE YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile puşe neryoçagi  tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye Steps yaparak puşe neryoçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak puşe neryoçagi tekniğini çalışma

           4.  Rakibin gelişine ön ayak  puşe neryoçagi tekniğini çalışmak.

C.     NERYOÇAGİ PUŞE (YUKARI VE ORTA SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile neryoçagi puşe  tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak neryoçagi puşe tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak neryoçagi puşe tekniğini çalışma

           4.  Rakibin gelişine ön ayak  neryoçagi puşe tekniğini çalışmak.

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODUL                        :KIRMIZI BANDALÇAGİ VE BANDEDOLLYOÇAGİ KONTRATAK-KOMBİNE TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin kırmızı kuşak bandalçagi ve bandedollyoçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile kontratak kombine çalışmasının incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında bandalçagi ve bandedollyoçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile kontratak- komkbine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun bandalçagi bandedollyoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun bandedollyoçagi bandalçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

 

İÇERİK

A. BANDALÇAGİ BANDEDOLLYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile bandalçagi bandedollyoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak bandalçagi bandedollyoçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak bandalçagi bandedollyoçagi tekniğini çalışmak.

C.     BANDEDOLLYOÇAGİ BANDALÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

         1.Durarak rakibin gelişine Raket ve yastık ellik ile bandedollyoçagi bandalçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak bandedollyoçagi  bandalçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak bandedollyoçagi bandalçagi tekniğini çalışmak.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODÜL                          :KIRMIZI POOMSE YUK JANG TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      :Öğrenci/kursiyerin mavi kuşak poomse tegık yuk jang 1 ile 23 arası teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında poomse tegık yuk jang 1 ile 23 arası tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR                    :

 Öğrenci/Kursiyer:

1.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık yuk jang 1 ile 11 arası teknikleri yapabilecektir.

2.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık yuk jang 12 ile 23 arası teknikleri yapabilecektir.

İÇERİK

A.    POOMSE TEGIK YUK JANG (POOMSE İLK 1 İLE 11 ARASI HAREKETLER)

1.      Uen-apkubi-are-makgi

2.      Orın –duitkubi-uen-bakat-palmok-momtong-bakat-makgi

3.      Orın-apkubi-are-makgi

4.      Uen-duitkubi-orın-bakat-palmok-momtong-bakat-makgi

5.      Uen-apkubi-cebipum-orın-hansonnal-eolgul-bakat-makgi

6.      Orın –apkubi

7.      Uen- apkubi-uen-bakat-palmok-eolgul-bakat-makgi-momtong-baro-cirigi

8.      Orın-apkubi-momtong-baro-cirigi

9.      Orın-apkubi-orın-bakat-palmok-eolgul-bakat-makgi-momtong-baro-cirigi

10. Uen-apkubi-momtong-baro-cirigi

11. Phonhi-sogi-are-heço-makgi.

 

B. POOMSE TEGIK YUK JANG (POOMSE İLK 12 İLE 23 ARASI HAREKETLER)

1. Orın-apkubi-cebipum-uen-hansonnal-bakat-makgi

2. Uen-apkubi

3. Orın-apkubi-are-makgi

4. Uen-duitkubi-orın-bakat-palmok-momtong-bakat-makgi

5. Uen-apkubi-are -makgi

6. Orın-duitkubi-uen-bakat-palmok-momtong-bakat-makgi

7. Orın- duitkubi-sonnal-momtong-makgi

8. Uen-duitkubi-sonnal-momtong-makgi

9. Uen-apgubi-uen-batangson-momtong-makgi

10. Uen-apkubi-momtong-baro-cirigi

11. Orın-apkubi-orın-batangson-momtong-makgi.

12. Orın-apkubi-momtong-baro-cirigi.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                          :KIRMIZI POOMSE ÇİL JANG TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      : Öğrenci/kursiyerin mavi kuşak poomse çil jang 1 ile 25 arası teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında poomse tegık çil jang 1 ile 25 arası teknikleri ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

3.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık çil jang 1 ile 12 arası teknikleri yapabilecektir.

4.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık çil jang 13 ile 25 arası teknikleri yapabilecektir.

 

İÇERİK

 

A. POOMSE TEGIK ÇİL JANG (POOMSE İLK 1 İLE 12 ARASI HAREKETLER)

 1. Batangson-momtong-anmakgi

2.Apchagi

3. Oreun-beom-sogi-batangson-momtong-anmakgi

4. Apchagi-oreun-beom-sogi-momtong makgi

5. Oreun-duitkubi-sonnal-are-makgi

6. wen-duitkubi-sonnal-are-makgi

7. Wen beom –sogi-batangson-kodureo-momtong-an makgi

8. Wen-beom-sogi-deungcumok-olgul apchagi

9. Oreun-beom-batangson-kodureo-momtong-an-makgi

10.Oreun-beom-sogi-deuncumok-olgul-apchagi

11.Modumbal-moasogi-bocumok

12.Wen-apkubi-bandae-kawi-makgi-kawi-makgi.

 

B. POOMSE TEGIK ÇİL JANG (POOMSE İLK 13 İLE 25 ARASI HAREKETLER)

     1. Oreun-apkubi-kwai-makgi-kwai-makgi

     2. Wen-apkubi-momtong-hecho-makgi

     3- Dwikkoa-sogi-jecho-jireugi

     4- Oreun-apkubi-otgoreo-are-makgi

     5. Oreun-apkubi-momtong-hecho-makgi

     6. Dwikkoa-sogi-jecho-jireugi

     7. Wen-apkubi-otgoreo-are-makgi

     8. Wen-apseogi-deung jumeok bakkat chigi

     9. Pyojeok-chagi-juchum-sogi-palkup-pyojeok-chigi

     10. Oreun-apsogi-deungjumeok-bakkat-chigi

     11.Pyojeok-chagi-juchum-seogi-palkup-pyejeokchigi

           12. Juchum-seogi-hansonnal bakkat -makgi

          13.Juchum-seogi-momtong-yop-jireugi                              

MODÜL BİLGİ SAYFA

 

 

MODUL                     :KIRMIZI KOORDİNASYON VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

KODU                        :

SÜRE                         :40/32

ÖN KOŞUL               : Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA               : Öğrenci/Kursiyerin kırmızı kuşak seviyesi koordinasyon ve motorik özellikleri gelişimini incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ         :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında kumite, müsabakalara hazırlık, kuvvet –surat - dayanıklılık çalışmaları tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                :

 

Öğrenci/Kursiyer:

1. Taekwondonun temel kurallarına uygun kuvvet –sürat - dayanıklılık çalışma tekniklerini yapabilecektir.

          2. Taekwondonun temel kurallarına uygun müsabakalara hazırlık çalışma tekniklerini yapabilecektir.

İÇERİK

A.     KUVVET –SÜRAT - DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

1.      Vücut ağırlıyla çalışmalar

2.      Tekrar yöntemiyle çalışmalar

3.      Surat çalışmaları

4.      Lastikle çekiş çalışmaları

5.      İp atlama

6.      Çeşitli çıkış pozisyonlarından 10-20 m çıkışlar.

 

B.    MÜSABAKALARA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.      Sporcuların karşılıklı yumuşak tek hamleli Paldıng Duitchagi-Paldıng Dollyochagi çalışması

2.      Sporcuların karşılıklı yumuşak iki hamleli Puşe Neryochagi-Puşe Abchagi çalışması

3.      Aynı teknikleri müsabaka formunda karşılıklı çalışma

4.      Taktiksel çalışma Müsabaka alanı köşe noktasında kursiyerlerden birinin baskı kurması karşısında diğerinin dışarı çıkmadan kendini savunması veya köşeden çıkma çalışması

5.      Refleks çalışması Kursiyerlerden birinin elindeki elliği tuttuğu noktaya diğer kursiyerin hemen tepki göstererek atak yapması.