TAEKWONDO (SİYAH KUŞAK)

MODÜLER PROGRAMI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

SPOR

(YETERLİĞE DAYALI)

2010

ANKARA


 

ÖN SÖZ

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci,  üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.

 

Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

 

Spor alanında yapılan programlarda Türkiye Taekwondo Federasyonu Türk Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Teknik Kurul Üyeleri ile Merkez Hakem Kurul üyeleri program çalışmalarına doğrudan katkı sağlamışlardır.

 

Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

 

Spor alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

 

      Öğretim programında ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

TAEKWONDO(SİYAH KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN                                      : SPOR

MESLEK                                  :

MESLEK SEVİYESİ               :

MESLEK ELEMANI TANIMI  :Siyah kuşağın

paldıng,apçagi,dollyoçagi,yopçagi,duitçagi,puşe,huryoçagi,neryocagi,bandalçagi,bandedollyoçagi,kontratak ve kombine teknikleri ile poomse tekniklerini özelliklerin geliştirilmesini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.        

GİRİŞ KOŞULLARI

1.      Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2.      Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılmış olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1.      Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2.      Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.

    

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.    Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2.      Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER

1.      Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.      Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.      Usta öğretici; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin veya Taekwondo Federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

           

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.      Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.      Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.      Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.      Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

·         Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

·         Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

·         Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

·         Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

·         Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

·         Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1.      Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

2.      Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

1.      Meslek programının toplam eğitim süresi 320/256 saat olarak planlanmıştır.

2.      Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1.  Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2.  Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3.  Bireylerin aktif olması sağlanır.

4.  Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5.  Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6.  Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

.     Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

 

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.      Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.      Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.      Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.      Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.       Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

6.       Öğrenci/kursiyer öz güven duygusunu geliştirebilecektir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

 

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.      Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.      Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.      Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.      Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5.      Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

 

 

MODÜL VE İÇERİKLERİ

 

·         Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

·         Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

·         Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

·         Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

·         Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

·         Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

·         Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

 

NOT: Taekwondo (Siyah Kuşak)   programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

 Siyah paldıng ve apçagi safeguart tekniklerini Uygulamak

Siyah paldıng ve apçagi safeguart teknikleri

40/32

2

Siyah Dollyoçagi ve yopçagi safeguart Tekniklerini uygulamak

Siyah Dollyoçagi ve yopçagi safeguart Teknikleri

40/32

3

Siyah Duitçagi ve Huryoçagi safeguart Tekniklerini uygulamak

Siyah Duitçagi ve Huryoçagi safeguart Teknikleri

40/32

4

Siyah Puşe ve Neryoçagi safeguart Tekniklerini uygulamak

Siyah Puşe ve Neryoçagi safeguart Teknikleri

40/32

5

Siyah Bandalçagi ve Bandedollyoçagi Tekniklerini safeguart uygulamak

Siyah Bandalçagi ve Bandedollyoçagi safeguart Teknikleri

40/32

6

Siyah Poomse pal jang 1- 13 arası tekniklerini uygulamak

Siyah Poomse pal jang 1-13 arası teknikleri

40/32

7

Siyah Poomse pal jang 14-27 arası tekniklerini uygulamak

Siyah Poomse pal jang 14-27 arası teknikleri

40/32

8

Siyah Koordinasyon ve Motorik özellikleri geliştirmek

Siyah Koordinasyon ve Motorik özelliklerin geliştirilmesi

40/32

TOPLAM

320/256

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 MODUL                          :SİYAH PALDING VE APÇAGİ SAFEGUARD TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             : 40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   : Öğrenci/Kursiyerin siyah kuşak paldıng ve,apçagi tekniklerini  safeguard üzerinde taktiksel kontratak,kombine çalışmasının  incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında paldıng ve apçagi tekniklerini rakibe safeguard üzerinde taktiksel kontratak, kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

1.      Taekwondonon temel kurallarına uygun paldıng,apçagi, tekniklerini  safeguard üzerinde taktiksel kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2.      Taekwondonun temel kurallarına uygun apçagi paldıng tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

İÇERİK

A.     PALDING APÇAGİ (AYAK ÜSTÜ İLE ORTA VE YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL KONTRATAK KOMBİNE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Paldıng Apçagi (Safeguard üzerinde Taktiksel paldıng apçagi tekniğini kontratak, kombine çalışma)

2.      Geriye adım alarak paldıng apçagi tekniğini çalışma.

3.      Geriye steps yaparak paldıng apçagi tekniğini çalışma.

4.      Geriye iki adım alarak paldıng apçagi tekniğini çalışma.

5.      Rakibin gelişine direk paldıng apçagi tekniğininçalışmak.

 B.     APÇAGİ PALDING (YUKARI VE ORTA SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL KONTRATAK KOMBİNE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Geriye adım alarak apçagi paldıng teknik çalışma.

2.      Gelişine çift adım alarak apçagi paldıng tekniğini çalışma.

3.      Geriye steps yaparak apçagi paldıng tekniğini çalışma.

4.      Rakibin gelişine direk apçagi paldıng tekniğini çalışmak.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODUL                        :SİYAH DOLLYOÇAGİ VE YOPÇAGİ SAFEGUARD TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin siyah kuşak dollyoçagi ve yopçagi ile yapılan teknikleri safeguard üzerinde taktiksel kontratak ,kombine çalışmasının    incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında dollyoçagi ve yopçagi tekniklerini rakibe safeguard üzerinde taktiksel kontratak, kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun dollyoçagi yopçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun yopçagi dollyoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak, kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

İÇERİK

A.     DOLLYOÇAGİ YOPÇAGİ (YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Durarak rakibin gelişine safeguard üzerinde dollyoçagi yopçagi tekniğini kontratak, kombine çalışma

2.      Geriye steps yaparak dollyoçagi yopçagi tekniğini çalışma

3.      Geriye adım alarak dollyoçagi yopçagi tekniğini çalışma

4.      Geriye iki adım alarak dollyoçagi yopçagi tekniğini çalışmak.

 

 B. YOPÇAGİ DOLLYOÇAGİ  (ORTA VE YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1.      Rakibin gelişine safeguard üzerinde taktiksel yopçagi dollyoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.      Geriye steps yaparak yopçagi dollyoçagi tekniğini çalışma

3.      Geriye bir adım alarak yopçagi dollyoçagi tekniğini çalışmak.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 MODUL                          : SİYAH DUİTÇAGİ VE HURYOÇAGİ SAFEGUARD TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

 AÇIKLAMA         :Öğrenci/Kursiyerin siyah kuşak duitçagi ve huryoçagi ile yapılan teknikleri safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine çalışmasının    incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında duitçagi ve huryoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun duitçagi huryoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2.Taekwondonun temel kurallarına uygun huryoçagi duitçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

 

İÇERİK

 

 A. DUİTÇAGİ HURYOÇAGİ (ORTA SEVİYE GERİDEN SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1. Rakibin gelişine safeguard duitçagi huryoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak duitçagi huryoçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak duitçagi huryoçagi tekniğini çalışmak.

   B. HURYOÇAGİ DUİTÇAGİ (YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1. Rakibin gelişine safeguard üzerine huryoçagi duitçagi tekniğini kontratak kombine çalışmak

2.  Geriye steps yaparak huryoçagi duitçagi tekniğini çalışmak

3.  Geriye bir adım alarak huryoçagi duitçagi tekniğini çalışmak.

 MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODÜL                        :SİYAH PUŞE VE NERYOÇAGİ SAFEGUARD TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin siyah kuşak puşe ve neryoçagi ile yapılan teknikleri safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine çalışmasının    incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında puşe ve neryoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun puşe neryoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun neryoçagi puşe tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

 İÇERİK

A. PUŞE NERYOÇAGİ (ORTA VE YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak rakibin gelişine safeguard üzerinde puşe neryoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye Steps yaparak puşe neryoçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak puşe neryoçagi tekniğini çalışma

           4.  Rakibin gelişine ön ayak  puşe neryoçagi tekniğini çalışmak.

 

B. NERYOÇAGİ PUŞE (YUKARI VE ORTA SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

1. Durarak rakibin gelişine safeguard üzerinde neryoçagi puşe tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak neryoçagi puşe tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak neryoçagi puşe tekniğini çalışma

           4.  Rakibin gelişine ön ayak neryoçagi puşe tekniğini çalışmak.

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 MODUL                       :SİYAH BANDALÇAGİ VE BANDEDOLLYOÇAGİ SAFEGUAD TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin siyah kuşak bandalçagi ve bandedollyoçagi ile yapılan teknikleri safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine çalışmasının incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında bandalçagi ve bandedollyoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak komkbine çalışmasını ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun bandalçagi bandedollyoçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktilsel kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun bandedollyoçagi bandalçagi tekniklerini safeguard üzerinde taktiksel kontratak kombine vuruş çalışması yapabilecektir.

 İÇERİK

A. BANDALÇAGİ BANDEDOLLYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak rakibin gelişine safeguard üzerinde taktiksel bandalçagi bandedollyoçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak bandalçagi bandedollyoçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak bandalçagi bandedollyoçagi tekniğini çalışma     

 . BANDEDOLLYOÇAGİ BANDALÇAGİ (YUKARI SEVİYE SAFEGUARD ÜZERİNDE TAKTİKSEL YAPILAN KONTRATAK KOMBİNE VURUŞ TEKNİĞİ)

         

1.Durarak rakibin gelişine safeguard üzerinde bandedollyoçagi bandalçagi tekniğini kontratak kombine çalışma

2.  Geriye steps yaparak bandedollyoçagi  bandalçagi tekniğini çalışma

3.  Geriye bir adım alarak bandedollyoçagi bandalçagi tekniğini çalışma

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODÜL                          :SİYAH PUM POOMSE PAL JANG 1-13 ARASI TEKNİKLER

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      :Öğrenci/kursiyerin mavi kuşak poomse tegık pal jang 1 ile 13 arası tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında poomse tegık pal jang 1 ile 13 arası teknikleri ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR                    :

 Öğrenci/Kursiyer:

1.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık pal jang 1 ile 6 arası tekniklerini yapabilecektir.

2.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık pal jang 7 ile 13 arası tekniklerini yapabilecektir.

İÇERİK

A.  POOMSE TEGIK PAL JANG (POOMSE 1 İLE 6 ARASI HAREKETLER)

       

1.      Oreun-dwitkubi-kodureo-bakkat-makgi

2.      Wen-apkubi-momtong-baro-jireugi

3.      Dangseong-apchagi-wen-apkubi-momtong-makgimomtong-dubeon jireugi

4.      Oreun-apkubi-momtong-bandae-jireugi

5.      Oreun-apkubi-wesanteul-makgi

6.      Wen-apkubi-dangkyo-teok-jireugi.

 

B. POOMSE TEGIK PAL JANG (POOMSE 7 İLE 13 ARASI HAREKETLER)

1.  Wen-apkubi-wesanteul-makgi

2.  Oreun-apkubi-dangkyo-teok-jireugi

3. Oreun-dwitkubi-sonnal-momtong-makgi

     4.  Wen-apkubi-momtong-baro-jireugi

     5.  Oreun-beomseogi-batangson-momtong-makgi

     6.  Wen-beom-seogi-sonnal-momtong-makgi

     7.  Wen.apkubi-momtong-baro-jireugi.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODUL                          :SİYAH POOMSE PAL JANG 14-27 ARASI TEKNİKLER

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      : Öğrenci/kursiyerin mavi kuşak poomse pal jang 14 ile 27 arası tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında poomse tegık pal jang 14 ile 27 arası tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

1.         Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık pal jang 14 ile 20 arası tekniklerini yapabilecektir.

2.         Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık pal jang 21 ile 27 arası tekniklerini yapabilecektir.

 

İÇERİK

A. POOMSE TEGIK PAL JANG (POOMSE 14 İLE 20 ARASI HAREKETLER)

14. Wen-beom-seogi-batangson-momtong-makgi

15. Oreun-beom-seogi-sonnal-momtong-makgi

16. Oreun-apkubi-momtong-baro-jireugi

17. Oreun-beom-seogi-batangson-momtong-makki

18. Wen-dwitkubi-kodureo-are-makgi

19. Oreun-apkubi-momtong-dubeon-jireugi

20.Oreun-dwitkubi-hansonnal-momtong-yop-makki.

 

B. POOMSE TEGIK PAL JANG (POOMSE 21 İLE 27ARASI HAREKETLER)

     21. Wen- apkubi-oreunpalkup-dollyo-chigi

     22. Wen-apkubi-deungjumeok-ap-chigi

     23- Wen-apkubi-momtong-bandajireugi

     24- Wen-duitkubi-momtong-bakkat-makgi

     25. Oreun-apkubi-wen-palkup-dollyo-chigi

     26. Oreun-apkubi-deungjumeok-ap-chigi

     27. Oreun-apkubi-momtong-bande-jireugi.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODUL                     :SİYAK KOORDİNASYON VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

KODU                        :

SÜRE                         :40/32

ÖN KOŞUL               : Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA               : Öğrenci/Kursiyerin siyah kuşak seviyesi koordinasyon ve motorik özellikleri gelişimini incelemesi sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇ         :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında kumite, müsabakalara hazırlık, kuvvet –surat - dayanıklılık çalışma tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                :

Öğrenci/Kursiyer:

1. Taekwondonun temel kurallarına uygun kuvvet –sürat - dayanıklılık çalışma tekniklerini yapabilecektir.

          2. Taekwondonun temel kurallarına uygun müsabakalara hazırlık çalışma tekniklerini yapabilecektir.

 

İÇERİK

 

A.     KUVVET –SÜRAT - DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

1.      Vücut ağırlıyla çalışmalar

2.      Tekrar yöntemiyle çalışmalar

3.      Surat çalışmaları

4.      Lastikle çekiş çalışmaları

5.      İp atlama

6.      Çeşitli çıkış pozisyonlarından 10-20 m çıkışlar.

 

B.    MÜSABAKALARA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.      Sporcuların karşılıklı yumuşak tek hamleli Yopchagi Paldıng-Paldıng Bandalchagi çalışması

2.      Sporcuların karşılıklı yumuşak iki hamleli Duitchagi Paldıng-Paldıng Bandedollyochagi çalışması

3.      Aynı teknikleri müsabaka formunda karşılıklı çalışma

4.      Taktiksel çalışma Müsabaka alanı köşe noktasında kursiyerlerden birinin baskı kurması karşısında diğerinin dışarı çıkmadan kendini savunması veya köşeden çıkma çalışması

5.      Refleks çalışması Kursiyerlerden birinin elindeki elliği tuttuğu noktaya diğer kursiyerin hemen tepki göstererek atak yapması.