TAEKWONDO (YEŞİL KUŞAK)

 

MODÜLER PROGRAMI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

 

SPOR

 

TAEKWONDO (YEŞİL KUŞAK)

 

MODÜLER PROGRAMI

(YETERLİĞE DAYALI)

 

2010

ANKARA


 

ÖN SÖZ

 

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

 

Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci,  üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.

 

Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

 

Spor alanında yapılan programlarda Türkiye Taekwondo Federasyonu Türk Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Teknik Kurul Üyeleri ile Merkez Hakem Kurul üyeleri program çalışmalarına doğrudan katkı sağlamışlardır.

 

Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

 

Spor alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

 

      Öğretim programında ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 

TAEKWONDO(YEŞİL KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

ALAN                        : SPOR

MESLEK                              :

MESLEK SEVİYESİ           :

MESLEK ELEMANI TANIMI: Yeşil kuşağın,

paldıng,apçagi,dollyoçagi,yopçagi,duitçagi,puşe,huryoçagi,neryocagi,bandalçagi,bandedollyoçagi,pum ve,poomse tekniklerini özelliklerin geliştirilmesini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

                                                                                                                 

GİRİŞ KOŞULLARI

1.      Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2.      Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılmış olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1.      Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2.      Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.

    

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.    Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2.      Programın uygulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER

1.      Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.      Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.      Usta öğretici; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin veya Taekwondo Federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

           

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.      Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.      Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.      Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.      Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

·         Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

·         Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

·         Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

·         Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

·         Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

·         Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1.      Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

2.      Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

1.      Meslek programının toplam eğitim süresi 320/256 saat olarak planlanmıştır.

2.      Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1.  Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2.  Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3.  Bireylerin aktif olması sağlanır.

4.  Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5.  Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6.  Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

.     Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

 

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.      Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.      Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.      Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.      Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.       Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

6.       Öğrenci/kursiyer öz güven duygusunu geliştirebilecektir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

 

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.      Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.      Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.      Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.      Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5.      Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

 

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

 

 

MODÜL VE İÇERİKLERİ

 

·         Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

·         Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

·         Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

·         Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

·         Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

·         Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

·         Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

 

NOT: Taekwondo (Yeşil  Kuşak)   programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

 Yeşil paldıng ve apçagi tekniklerini Uygulamak

Yeşil paldıng ve apçagi teknikleri

40/32

2

Yeşil Dollyoçagi ve yopçagi Tekniklerini uygulamak

Yeşil Dollyoçagi ve yopçagi Teknikleri

40/32

3

Yeşi Duitçagi ve Huryoçagi Tekniklerini uygulamak

Yeşil Duitçagi ve Huryoçagi Teknikleri

40/32

4

Yeşil Puşe ve Neryoçagi Tekniklerini uygulamak

Yeşil Puşe ve Neryoçagi Teknikleri

40/32

5

Sarı Bandalçagi ve Bandedollyoçagi Tekniklerini uygulamak

Yeşil Bandalçagi ve Bandedollyoçagi Teknikleri

40/32

6

Yeşil Pum 33-40 ve Poomse sam jang1-10 arası tekniklerini uygulamak

Yeşil Pum 33-40 ve Poomse sam jang 1-10 arası teknikleri

40/32

7

Yeşil Pum 41-48 ve Poomse sam jang 11-20 arası tekniklerini uygulamak

Yeşil Pum 41-48 ve Poomse sam jang 11-20 arası teknikleri

40/32

  8

Yeşil oyun kurallarını uygulamak

Yeşil oyun kuralları

40/32

TOPLAM

320/256

 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

 

MODUL                          :YEŞİL PALDING VE APÇAGİ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             : 40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   : Öğrenci/Kursiyerin yeşil kuşak paldıng ve,apçagi tekniklerini raket ve yastık ellik ile çalışmasının  incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında paldıng ve apçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

 

AMAÇLAR                    :

 

Öğrenci/Kursiyer:

1.      Taekwondonon temel kurallarına uygun paldıng tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

2.      Taekwondonun temel kurallarına uygun apçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

A.     PALDING (AYAKÜSTÜ İLE ORTA SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Paldıng (Raket ve yastık ellik ile paldıng tekniğini çalışma)

2.      Adım alarak paldıng tekniğini çalışma)

3.      steps yaparak paldıng tekniğini çalışma

4.      İki adım alarak paldıng tekniğini çalışma)

5.      Geriye steps alarak paldıng tekniğini çalışma)

6.      Geriye bir adım alarak paldıng tekniğini çalışma).

 

B.    APÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Durarak Raket ellik ile apçagi tekniğini çalışma

2.      Adım alarak apçagi teknik çalışma

3.      Çift adım alarak apçagi tekniğini çalışma.

 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

 

MODUL                        : YEŞİL DOLLYOÇAGİ VE YOPÇAGİ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin yeşil kuşak dollyoçagi ve yopçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile çalışmasının incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında dollyoçagi ve yopçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

        Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun dollyoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun yopçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

 

 

 

İÇERİK

 

 

 

A.     DOLLYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)

1.      Durarak Raket ellik ile dollyoçagi tekniğini çalışma

2.      İleriye steps yaparak dollyoçagi tekniğini çalışma

3.      Adım alarak dollyoçagi tekniğini çalışma

4.      Bir adım geri dollyoçagi tekniğini çalışmak.

 

 B. YOPÇAGİ (ORTA VE YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1.      Durarak Raket ve yastık ellik ile yopçagi tekniğini çalışma

2.      İleriye steps yaparak yopçagi tekniğini çalışma

3.      İleriye kayarak yopçagi tekniğini çalışma

4.      Adım alarak yopçagi tekniğini çalışmak.

                                                                                                                

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

 

MODUL                          : YEŞİL DUİTÇAGİ VE HURYOÇAGİ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

 

AÇIKLAMA         :Öğrenci/Kursiyerin yeşil kuşak duitçagi ve huryoçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile çalışmasının    incelemesi sağlanmalıdır.

 

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında duitçagi ve huryoçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

 

AMAÇLAR                    :

 Öğrenci/Kursiyer:

 

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun duitçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

2.Taekwondonun temel kurallarına uygun huryoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

 

 

 

İÇERİK

 

 

 A. DUİTÇAGİ (ORTA SEVİYE GERİDEN RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)          

1.  Durarak Raket ve yastık ellik ile duitçagi tekniğini çalışma

2.  İleri steps yaparak duitçagi tekniğini çalışma

3.  İleri adım alarak duitçagi tekniğini çalışma

4.  Geriye adım alarak duitçagi tekniğini çalışmak.

 

   B. HURYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİKLERİ)           

1.  Duraral Raket ve yastık ellik ile huryoçagi tekniğini çalışmak

2.  İleri steps yaparak huryoçagi tekniğini çalışmak

3.  İleri adım alarak huryoçagi tekniğini çalışmak.

 

 

 MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

 

MODÜL         .              :YEŞİL PUŞE VE NERYOÇAGİ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin yeşil kuşak puşe ve neryoçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile çalışmasının incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında puşe ve neryoçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

       Öğrenci/Kursiyer   :

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun puşe tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun neryoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

 

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

 

A. PUŞE (ORTA SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak Raket ve yastık ellik ile puşe tekniğini çalışma

2.  Steps yaparak puşe tekniğini çalışma

3.  İleri adım alarak puşe tekniğini çalışma

           4.  Ön ayak puşe tekniğini çalışmak.

 

B.    NERYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİĞİ)

              1.  Durarak Raket ve yastık ellik ile neryoçagi tekniğini çalışma

2.  Steps yaparak neryoçagi tekniğini çalışma

3.  İleri adım alarak neryoçagi tekniğini çalışma

           4.  Ön ayak neryoçagi tekniğini çalışmak.

 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

 

MODUL                       :YEŞİL BANDALÇAGİ VE BANDEDOLLYOÇAGİ TEKNİKLERİ

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                   :Öğrenci/Kursiyerin yeşil kuşak bandalçagi ve bandedollyoçagi ile yapılan teknikleri raket ve yastık ellik ile çalışmasının incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında bandalçagi ve bandedollyoçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

 

AMAÇLAR                    :

 

         Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondonun temel kurallarına uygun bandalçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

2. Taekwondonun temel kurallarına uygun bandedollyoçagi tekniklerini raket ve yastık elliğe vuruş çalışması yapabilecektir.

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

 

A. BANDALÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİĞİ)

1.  Durarak Raket ve yastık ellik ile bandalçagi tekniğini çalışma

2.  Steps yaparak bandalçagi tekniğini çalışma

3.  İleri adım alarak bandalçagi tekniğini çalışmak.

          

 

B. BANDEDOLLYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE RAKET VE YASTIK ELLİĞE YAPILAN VURUŞ TEKNİĞİ)

          1.  Durarak Raket ve yastık ellik ile bandedollyoçagi tekniğini çalışma

2.  Steps yaparak bandedollyoçagi tekniğini çalışma

3.  İleri adım alarak bandedollyoçagi tekniğini çalışmak.

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODÜL                          :YEŞİL PUM 33-40 VE POOMSE SAM JANG 1-10 ARASI TEKNİKLER

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      :Öğrenci/kursiyerin yeşil kuşak pum 33 ile 40 arası ve poomse sam jang 1 ile 10 arası tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında pum  33 ile 40 arası ve poomse sam jang 1 ile 10 arası teknikleri ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR         :

 

 Öğrenci/Kursiyer:

 

1.     Taekwondo temel kurallarına uygun pum 33 ile 40 arası tekniklerini yapabilecektir.

2.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık sam jang 1 ile 10 arası tekniklerini yapabilecektir.

 

 

İÇERİK

 

A.  PUM 33 İLE 40 ARASI (SONUÇ HAREKETLERİ)

1.      Kıro-Oligi

2.      Çetdari- Cirigi

3.      Murup- Kokgi

4.      Sonbadak-godıro-makgi

5.      Godiro-Makgi

6.      Palkub-Pyocokçigi

7.      Pyocok-Çigi

8.      Pyocak-çagi.

 

B. POOMSE TEGIK SAM JANG (POOMSE İLK 1 İLE 10 ARASI HAREKETLER)

  1. Uen-Apsogi- Are-Makgi

2. Orin-Apkubi -Momtong-Dubon-Cirigi

3. Orin- Apsogi- Are -Makgi

4. Uen -Apkubi -Momtong -Dubon- cirigi

5. Uen –Apsogi- Orın -Sonnal-Ançigi- Orın-Sonnal-Mokçigi

6. Orin -Apsogi –Uen-Sonnal-Ançigi-Uen-Sonnal-Mokçigi

7. Orın-Duitkubi-Uen-Hansonnsl-Momtong-Bakat-Makgi

8. Uen-Apkubi-Momtong-Baro-Cirigi

9. Uen-Duitgubi-Orın-Hansonnal-Momtong-Bakat-Makgi

    10. Orın-Apkubi-Momtong-Baro-Cirıgi.

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

MODUL                          :YEŞİL PUM 41-48 VE POOMSE SAM JANG 11-20 ARASI TEKNİKLER

KODU                            :

SÜRE                             :40/32

ÖN KOŞUL                   :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                      : Öğrenci/kursiyerin yeşil kuşak pum 41 ile 48 arası ve poomse sam jang 11 ile 20 arası tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ              :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında pum  41 ile 48 arası ve poomse tegık sam jang 11 ile 20 arası tekniklerini ulusal ve uluslararası Taekwondo kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                    :

Öğrenci/Kursiyer:

3.     Taekwondo temel kurallarına uygun pum 41 ile 48 arası teknikleri yapabilecektir.

4.     Taekwondo temel kurallarına uygun poomse tegık sam jang 11 ile 20 arası teknikleri yapabilecektir.

 

 

 

 

İÇERİK

 

A.    PUM 41 İLE 48 ARASI (SONUÇ HAREKETLERİ)

1. Pyocak-cirigi

2. Sosum-Çirigi

3. Kalcebi

4. Godıro-Kalcebi

5. Çirıgi

6. Godıro-Olgun-Makgi

7. Hakdari-Çirıgi

8. Ceço-Cirıgi.

 

B. POOMSE TEGIK SAM JANG (POOMSE İLK 11 İLE 20 ARASI HAREKETLER)

     1. Uen-Apsogi-Momtong-Anmakgi

     2. Orın Apsogi Momtong Anmakgi

     3. Uen Apsogi Are Makgi

     4. Orın-Apkubi-Momtong-Dubon-Cirigi

     5. Orın -Apsogi –Are-Makgi

     6. Uen Apkubi-Momtong-Dubon-Cirigi

     7. Uen-Apsogi-Are-Makgi-Momtong-Baro-Cirigi

     8. Orın-Apsogi-Are-Makgi-Momtong-Baro-Cirigi

     9. Uen-Apsogi-Are-Makgi-Momtong-Baro-Cirigi

   10. Orın-Apsogi-Are-Makgi-Momtong-Baro-Cirigi.

 

 

 

MODÜL BİLGİ SAYFASI

 

 

MODUL                        :YEŞİL KUŞAK OYUN KURALLARI

KODU                           :

SÜRE                            :40/32

ÖN KOŞUL                  :Bu modülün ön koşulu yoktur.

AÇIKLAMA                  :Öğrenci/Kursiyerin yeşil kuşak taekwondo oyun kurallarını incelenmesi sağlanmalıdır.

 

GENEL AMAÇ            :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında puan, tatami-müsabaka alanını tanımlamasını ulusal ve uluslararası taekwondo oyun kurallarına göre uygulayabilecektir.

 

AMAÇLAR                   :

        Öğrenci/Kursiyer:

1.Taekwondo temel kurallarına uygun puanları uygulayabilecektir.

2. Taekwondo temel kurallarına uygun ceza puanları uygulayabilecektir.

3.Taekwondo temel kurallarına uygun Tatami-müsabaka alanı tanımlamasını uygulayabilecektir.

 

  

İÇERİK

 

 

A.     PUANLAR

1.      Orta seviye alınan puanlar

2.      Yukarı seviye alınan puanlar

3.      Dönerek tekniklerle alınan puanlar.

 

B.    CEZALAR

1.Köngo

2.Kamchang.

     

C.    TATAMİ – MÜSABAKA ALANI KULLANIMI

1.      Müsabaka alanı

2.      Kenar çizgileri

3.      Müsabakada duruş yerleri.