Taekwondo
Teknik Sanat ve Felsefenin
buluşmasıdır

Taekwondo teknik , sanat ve felsefenin buluşmasıdır.
Taekwondonun yapısı  iki temel faktör üzerine bina edilmiştir.Pratik değer ve ideolojik değer.
Taekwondonun pratik değeri doğal hareketler üzerine kurulmuş temel bireysel hareketleri içerir ve belirli kurallar bu hareketleri sınırlar ve sistemleştirir..Taekwondonun ideolojik değeri  ise taekwondo ile özdeşleşmiş 3 temel ideal üzerine kurulmuştur.Teknik düşünce , sanatsal düşünce ve felsefi düşünce. Daha da öteye modern taekwondo bir felsefi eğitim ve mücadele sistemidir.
Taekwondodaki teknik düşünce
Taekwondonun teknik olarak görünümünün temeli taekwondonun pratik olarak çalışılmasından doğar..Çıplak elle kendi kendine savunma  ve fiziksel eksersizlerin sağlığa katkısı taekwondonun pratik olarak değerini ve yararını ortaya koyar.
Bu nedenle taekwondodaki teknik ideal ,pratik çalışma ve antrenmanın uygulanması   ve öğrenilen  tekniklerinin insanın hayat şartlarına hazırlanmasını sağlamasını esas alır.Taekwondonun kişiye verdiği bazı ruhsal kazanımları taekwondo dışındaki farklı öğretilerden de elde edilebilir ancak taekwondonun  teknik ideal ve kazanımları sadece taekwondo çalışmakla ortaya çıkar.Bu taekwondo çalışmaya özel bir kazanımdır. Bu etkileme insanın kendini tehlikelere karşı savunabilme yeteneği ve vücut sağlığının mükemmelliği olarak pratik hayata yansır.
Taekwondo çalışmasının pratik yaşamdaki dışa vurumu MUSUL olarak adlandırılır.
Taekwondodaki sanatsal düşünce
Sanat aklın ve duyguların birlikte bir dışa vurumudur.Düşüncenin aksiyon olarak tutarlı olarak anlatımı Taekwondo becerilerindeki zarafet , aklın ve ruhun bir ürünüdür.Düşüncenin dışa yansımasıdır.Herkes taekwondo tekniklerini mükemmel yapamaz.Çoğu kişi daha işin başında bırakmak zorunda kalır.Çünkü akli ve ruhi yaratıcılığı olmayan kişilerin taekwondo teknik becerilerini kazanabilmesi zordur.Tıpkı bir balerin gibi, taekwondoda da kişinin ruhi, akli zenginliği ,mükemmel bir duyarlılığı şarttır.Kişinin fiziksel yapısı kadar ruhi yapısının da taekwondo tekniklerini dışa vuracak ve geliştirecek olgunlukta ve zarafette olması gereklidir.Taekwondodaki tekniklere bu sanatsal yaklaşım ve onları sürekli olarak mükemmelleştirme isteği  MUYE olarak tanımlanır.Ruhun güzelliğinin isteğinin mükemmelliğinin taekwondo becerilerine yansıtılmasıdır.
Taekwondodaki felsefi düşünce
Taekwondodaki felsefi düşünce, doğunun felsefi mistik yapısından etkilenmiş doğa ötesi yaklaşımlar ve fikirlerde içerir.Taekwondodaki felsefi yapı, insanla doğa ve evren  arasındaki ilişkileri gerçekleştirmek   üzerine bina edilir.Bu MUTO olarak tanım bulur.Pratik hayata yansıması şeref duygusu ,nezaket,olgunluk,sabır vs. kavramlar olarak olur.Poomse tekniklerinde bu kavramların  üzerin vurgulanmaya çalışılır.İçsel düşüncenin ,dışa vurumudur.
Fiziksel eğitim olarak taekwondo
Fiziksel olarak sistematik eğitim insan zekasını,düşünce ve duyularını  sürekli çalıştırarak diri tutar.Fiziksel aksiyonlar ne kadar sistematik ise insan ruhi olarak ta o kadar diri ve canlıdır.Taekwondodaki teknik ,artistik ve felsefi üstünlük eğitim ve çalışma ile artar ve çoğalır.
Fiziksel becerinin gelişmesi teknik kapasiteyi, ruhi konsantrasyonun gelişimini sanatsal düşünceyi ,akıl ve vücut arasında uyumun sağlanması ve doğa ile birlikteliğinin sağlanması ise taekwondodaki felsefi sahayı oluşturur.
Bu nedenle taekwondo tekniğin ,sanatın ve felsefenin buluşması olarak tarif bulur. Taekwondodaki felsefi amaç insan ruhunun ,karakterinin mükemmelleştirilmesi gayesini taşır.Bu fiziksel eğitimle bir arada ve ona yardımcı faktör olarak ortaya çıkar.Taekwondo fiziksel ve ruhi eğitiminin metodoloji olarak kendini gösterir
Taekwondonun kendine özgü değeri çalışmaya başladıkça teknik kapasitenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya şekillenmeye başlar.Taekwondoda olgunlaşırlınca ve yaş ilerledikçe de felsefi yapısı kendini hissettirir.Taekwondonun ruhi kazanımları fiziksel olarak taekwondo çalışılmadan ve teknik kapasite artırılmadan asla kazanılamaz.
Taekwondoda güç müsabakaları insanın tabi içgüdülerinin bir dışa vurumu anlatımıdır.Tarihe göre, güç müsabakaları insanlar arasında yapılan müsabaka formlarıdır.Taekwondo müsabakaları tekniğe ve güce dayanan müsabaka dallarındandır.
taekwondo müsabakasında kişi doğal olarak rakibinden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır.Bu isteğin gerçekleşmesi sporcunun sıkı ve  içten çalışması ve teknik kapasitesini arttırması ile gerçekleşebilir.Müsabık olmak çok tecrübe ve çalışma ister.Güç, sürat , teknik ve hata yapmamaya alışkanlık gibi disiplin gerektiren faktörler uluslararası maçlarda müsabaka kazanmak için çok önemli faktörlerdir ki bu özellikleri mükemmel olarak kazanabilmenin yolu yoğun antrenman programı ve teorik ders ve bilgi birikimi ister.Taekwondo modern spor ilminin geçerli olduğu spor dalıdır ki ferdi spor olmasına rağmen ,kişisel çalışma ile geliştirilemez her zaman bir eğitici ve yardımcı partner ister .
Kuvvete ve güce dayalı yarışmalar insanın tabii olan içgüdülerinin dışa vurumudur.Tarihte insanlar arasındaki güce dayalı müsabakalar ,yarışmalar her dönemde yapıla gelmiştir.Taekwondonun  bir müsabaka formu olarak gelişmeye başlarken ,güç gösterisine akli becerileri de katması ve güç ve beceriri birleştirmesi onun en güzel anlatımıdır.
İnsan genelde müsabaka içinde rakibinden daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamak ister.Bu nedenle de samimi bir şekilde teknik kapasitenin arttırılması için antrenmanlar yapılır.Teorik bilgiler edinilir.Buda zamanla ,insandaki sportmenlik ve sorumluluk duygularını geliştirir.Aslında işin başında rakipleri bertaraf etmek için güç çalışması şeklinde başlayan taekwondo zamanla kişide ayrı bir önem ve anlam kazanır.Ve icrası taekwondo müsabakalarının dışına taşmamaya başlar.
Taekwondo müsabakaları ,güç, çabukluk , teknik, ve hata yapmama üzerine kuruludur.Bu faktörlerin taekwondo çalışmasında kazanılması ve müsabakalarında sergilenmesi ,taekwondoya modern bir spor dalı olarak ayrı bir önem ve değer verir.