olgul1.jpg (9511 bytes)Makkiler Bloklar

Olgul makki
Yukarı seviye blok hareketidir.
Savunma durumuna ve elin şekline göre çeşitleri vardır.Yukarıya doğru bileğin dış kısmı ile yapılan blok esas olanıdır.Şekil:1
1-Gözler hedefte olmak üzere vucudun üst kısmı belden döner.Bu ara blok yapacak ön kol koltuk altından hızla vucudun belden burgu şeklinde dönüşü ile beraber yukarı doğru hızla yükselir.
2-Dirsek en üst noktaya ulaşırken , ön kol yükselmeye dönerek devam eder.
3-Takriben ön kol 102 derece civarında durur.
4-Ön kolun bakkat-Palmok kısmı darbenin geldiği tarafa dönüktür.(Takriben düşeyle 45 derece)
5-Blok yapan ön kol alından takriben bir ytumruk mesafesi kadar öndedir.6-Blok yapan ön kol baştan takriben 10-15 cm yukarıdadır.
7-Blok yapan kol artan bir hızla devam eder.Birinci kademe dirseğin en üst noktaya ulaşıncaya kadarki hız ,ikinci kademe ön kolun dönerek hızla hedefe dönme hızıdır.

Çeşitleri
a-Hansolsal-Olgul Makki:
Tek el yukarıda açık olarak (Sonnal) bloke eder.
b-Sonnal-Olgul-Makki:
Yüze gelen vuruşları bloke etmek için kullanılır.
c-Otgoro-Olgul-Makki:
Çift elle yukarı seviye yapılan blok.
   1-Eller açık olarak yapılan blok.
   2-Eller kapalı olarak yapılan blok.

olgul2.jpg (8179 bytes)
Hansonnal-Olgul-Makki
olgul3.jpg (9526 bytes)
Sonnal-Olgul-Makki
olgul4.jpg (8859 bytes)
Otoro -Olgul-Makki
olgul5.jpg (8349 bytes)
Otoro -Olgul-Makki

Olgul makki için geniş izahat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

momtong1.jpg (9006 bytes)Momtong makki
Elin durumuna ve va savunma metoduna göre çeşitleri vardır.

Bakkat-Palmok-Makki esas şeklidir.
1-Ön kol münkün olduğu uzalktan dönerek gelerek, solar pleksus önünde Am-Makki veya Bakkat-makki yaptırılır.
2-Kolun dirseğin iç kısmındaki açısı takriben 90 derece ,omuzun iç kısmındaki açı 120 derecedir.
ÇEŞİTLERİ
A-Batakson-Momtong-Makki:
  Sola Pleksusa gelen bir darbe avuç içi ile aşağıdoğru bloke edilir. Diğer kol yumruk sıkılı vaziyette belde durur.
B-Gımgang-Momtong-Makki:
   Bir kol sola pleksusa gelen darbeyi bloke ederken diğeri başa gelen darbeyi bloke eder.
C-Sonnal-Momtong- Makki:
   Eller açık olarak hızla birlikte hareket eder.Ön kol bloku yapar.Ön kolda el bileği kırılmaz, parmak ucundan dirseğe kadar bir doğru boyuncadır. Dirsek yan boşluk önündedir. Parmak araları kapalıdır.Diğer el solar pleksusun önünde açık olarak durur.
momtong2.jpg (9609 bytes)
Batakson-Momtong-Makki:
momtong3.jpg (11090 bytes)
Gımgang-Momtong-Makki:
momtong4.jpg (11168 bytes)
Sonnal-Momtong- Makki:

Momtong-makki için geniş izahat

momtonganmakki1.jpg (8864 bytes)
Hassonsal momtong anmakki

MOMTONG-AN -MAKKİ
Savunma usulü Momtong- Makki nin aynısıdır.Savunma öndeki ayağın öbür tarafındaki bilekle yapılırsa momtong-an-makki diye adlandırılır.Momtong-makki ve momtong-an-makki daime bileğin dış kısmı ile tespit edilir.
Çeşitleri:
   A-Hassonsal-Momtong-An-Makki:
   Elin keskin kenarı ile içe doğru yapılan orta seviye bloktur. Diğer el yumruk olarak yerindedir.
   B-Batakson-Momtong-An-Makki:
   Avuç içi ile aşağı doğru yapılan bloktur.Diğer el ytumruk şeklinde yerindedir.
momtonnganmakki2.jpg (9168 bytes)
Batakson momtong an makki
Are- Makki
1-Savunma yapan kolu Me-Jumok olarak öbür omuza değecek şekilde kaldırın.Bileği döndürerek aşağı indirin
2-Savunma bileğin dış kısmı ile yapılır.
3-Savunma hareketi bittiğinde vücut 45 derece yana öndürülmüştür. Savunma kolun irseği omuz hizasında dışarı taşmalıdır.Yumruk ile göbek arasında bir karış mesafe bulunmalı ve yumruk vücuun ortasında olmalıdır.Dirsek hafifçe kırık olmalıdır.
4-Are-Makki ve Godro-makkiyi takbik ederken dirsek kırık değildir.
5-Gözler heefte olmak üzere vücuun üst kısmı belen öner.Bu ara blok yapacak ön kol ters omuz hizası yukarısından vucüt belen düzelirken hızla dönerek aşağı doğru iner.
Çeşitleri:
Palmok-are-makki: Çapraz olarak bir kol aşağı doğru blok ederkeniğeri aynı ana orta seviyedde diğer tarafa blok yapılır( x-makki)
----------
Otgoro-Are-Makki: Her iki kol ile yumruklar sıkılı ve çapraz olarak aşağı seviye blok
----------
Sonnal-Otgoro-Are-Makki:Her iki kol ile eller açık çapraz olarak aşağı seviye blok
----------
are1.jpg (9362 bytes)
Palmok

are-makki
are2.jpg (10089 bytes)
Otgoro

Are-Makki
are3.jpg (8601 bytes)
Sonnal-Otgoro

Are-Makki
Sonnal -Are makki: Bir kol el açık olarak aşağı seviye blok yaparken iğer el açık olarak solar pleksusun önünde durur
----------
Hassonnal-Are-Makki: Bir kol el açık aşağı seviye blok yaparken ,iğer el yumruk vaziyetine belde durur.
Godro-Are-Makki: Yumruklar sıkılı olarak bir kol aşağı seviye blok yaparken diğer yumruk solar pleksusun önünde durur.
----------
Palmok-Pyojok-Are-Makki: Blok yapmıyan elo açık olarak blok yapan elin bileğinin üzerindedir.
----------
are7.jpg (10144 bytes)
sonnal

Are-Makki
are4.jpg (9552 bytes)
Hassonnal

Are-Makki
are5.jpg (8181 bytes)
Godro

Are-Makki
are6.jpg (8974 bytes)
Palmok-Pyojok

Are-Makki
Bakkat-Makki
1-Vücudun iç kısmından dışa doğru savunmadır.
2-Bloke eden kolun yumruğunu öbür omuza değecek kadar çektikten sonra dışa doğru bloke edilir.
3-Savunma bileğin her iki tarafı ilede yapılabilir.
4-Kolun dirseğin iç kısmındaki açısı takriben 90 derece, omuzun iç kısmındaki açısı ise takriben 120 derecedir.
5-Çeşitleri:
a-Bakkat-Palmok-Bakat makki
   Orta seviyede yapılan bakkat makkidir.
b-Bakkat-Palmok-Olgul-Nakkat-Makki:
   Yukarı seviyede yapılan bakkat makkidir.
c-Hansonnal-Momtong-Bakkat-Makki:
    Orta seviyede el açık olarak yapılan Bakatmakkidir.
d-Hansonnal-Jebipum-Momtong.nbakkat-Makki:
    Ters ayakla vücut 45 derece dönerek ,açık el ile orta seviyede yapılan Bakat-makkidir.
bakat1.jpg (10130 bytes)
Bakkat-Palmok
Bakat makki
bakat2.jpg (10402 bytes)
Bakkat-Palmok-Olgul
Bakkat-Makki:
bakat3.jpg (10221 bytes)
Hansonnal-Momtong
Bakkat-Makki:
bakat4.jpg (9061 bytes)
Hansonnal-Jebipum-Momtong.
bakkat-Makki:

e-Dıng-Jumok-Olgul-Bakat-Makki:
    Ding-Jumok ile yukarı seviyede yapılan bakkat makkidir.
f-Dink-Jumok-momtong Bakkat-makki:
    Ding jomok ile orta seviyede yapılan bakkat makkidir.
g-An-Palmok-Momtong-bakkat makki
    An palmok ile orta seviyede yapılan Bakkat makkidir.Diğer yumruk blok yapan kol dirseğin iç yanınadır.
h-An-Palmok-Gogro-Momtonng-Bakat-makki:
    An palmokla orta seviyede yapılan Bakkat makkidir.Diğer yumruk blok yapan kol dirseğin iç yanındadır.
i-An-Palmok-Jebiupum-Momtong-Bakat-makki:
    Ters ayakla vücut 45 derece önerek, An-Palmok ile yapılan orta seviyede Bakkat-Makkidir.

bakat5.jpg (10584 bytes)
Dıng-Jumok-Olgul
Bakat-Makki:
bakat6.jpg (11005 bytes)
Dink-Jumok-momtong
Bakkat-makki:
bakat7.jpg (10972 bytes)
An-Palmok-Momtong
bakkat makki

 

Yop-Makki
1-Bakkat-Makki ile aynı şekilde yapılır.
Yanlız yop makkie bilek biraz daga fazla dndürülür.
2-Bloke eden kol ile vücud aynı hizadadır.
3-Savunma bileğin bütün kısımları ile yapılır
4-Çeşitleri:
a-) Bakkat-Palmok-Are-Yop-Makki: Bakat-Palmokla vücudun yanına ve aşağısın ayapılan blok
b-)Hansonnal-Momtong-Yop-Makki: Açık el ile orta seviyede yapılan blok

yopa.jpg (9211 bytes)
a-)Bakkat-Palmok-
Are-Yop-Makki

yopb.jpg (9479 bytes)
b-)Hansonnal-Momtong
-Yop-Makki:

Sonnal-Makki
1-)Bakkat-Makkinin sonnal (bıçakel) ile tatbik edilmiş şeklidir.
2-Öbür el de bloke eden eli takip eder
3-Bu şekilde Bakkat-Makki yoktur
4-Çeşitleri
a-Sonnal -Are- Makki
b-Sonnal-Momtong-Makki
c-Sonnal-Olgul-Makki
d-Sonnal-dıng-Makki

sonnala.jpg (8207 bytes)
a-Sonnal -Are- Makki
sonnalb.jpg (9503 bytes)
b-Sonnal-
Momtong-Makki
sonnalc.jpg (7860 bytes)
c-Sonnal-
Olgul-Makki
sonnald.jpg (8130 bytes)
d-Sonnal-
Dıng-Makki
Hechyo makki
1-Her iki elide göğse çekiniz ve açarak bloke ediniz.
2-Çeşitleri:
a-Bakat-Palmok-Momtong-Hecyo-makki: Baka Palmok kısımlar dışa dönük olmak üzere orta seviyede yapılan blok.
b-Anpalmok-Momtong-Hecyo-Makki: Kolların anpalmok kısımları ile dışa doğru orta seviyede yapılan blok.
c-Are-Hechyo-Makki: Kolların anpalmok kısımları ile dışa doğru aşağı seviyede yapılan bloktur.
d-Sonnal-Are -Hechyo-Makki: Eller açık olarak dışa doğru aşağı seviyede yapılan bir bloktur.
e-Sonnal-Dınd Momtong-Hechyo-Makki: Sonnal-Dıng ile dışa doğru orta seviyede yapılan bir bloktur.

hechyoa.gif (3635 bytes)
Bakat-Palmok-Momtong-Hecyo-makki

hechyob.gif (5720 bytes)
Anpalmok-Momtong-Hecyo-Makki

 

hechyoc.gif (6498 bytes)
Are-Hechyo
Makki

hechyod.gif (4336 bytes)
Sonnal-Are -Hechyo
Makki

hechyod1.gif (4975 bytes)
Sonnal-Are -Hechyo
Makki

hechyoe.gif (4628 bytes)
Sonnal-DındMomtong-Hechyo Makki

 

Godro makki
1-Bakkat -makkiyi taklit ederken diğer yumruk SONNAL_MAKKİ de olduğu gibi bloke eden yumruğun yanına gelir.Tam bloke eden kolun dirseğinin  iç kısmına yumruk gelir.
2-Çeşitleri:
a-Bakat-Palmok-Momtobg-Godro-Makki: Palmok ile orta seviyede yapılandır.
b-Godro-Olgul-Makki: Bakat-Palmok ile yukarı seviyede yapılandır.
c-Godro-Are-Makki: Bakat-Palmok ile aşağı seviyede yapılandır.
d-Sonbadak-Godro-Makki: Bakkat makki tatbik edilirken diğer elin avuç içi bloke eden kolun iç tarafına konur.
godro1.gif (6078 bytes)
Bakat-Palmok-Momtong-
Godro-Makki
godro2.gif (6072 bytes)
Godro-Olgul
Makki
godro3.gif (7306 bytes)
Godro-Are-
Makki
godro4.gif (5363 bytes)
Sonbadak-Godro
Makki

Santil makki
(Hechyo santil makki)
Ayaklar Juchum -seogide kollar 90 derece kırık olmak üzere her iki kolla yukarı seviyede aynı anda yapılan Bakkat-makki dir.

santil.gif (7599 bytes)
Hechyo santil makki
vesantil.gif (6940 bytes)
vesantil makki

Vesantil makki
Kolun biri geride yukarı seviyede Bakkat-Makki yaparken ,diğer kol önde aşağı seviyede yana doğru bakkat makki yapar
a-Sonnal-vesantil-makki: Oesantil makkinin eller açık olanıdır.


 
GAVİ- MAKKİ
(palmok -Are -Makki)
Çapraz olarak bir kol aşağı doğru blok ederken aynı anda orta seviyede diğer tarafa blok yapılır.(X makki)
a-Bande-gavi-makki
Yukarı seviyede blok ile ayak aynı seviyededir.
b-Baro-gavi-makki
Aşağı seviye blok ile öndeki ayak aynı hizdadır.

gavimakki.jpg (10019 bytes)
Bande-gavi-makki

gavimakkia.jpg (10041 bytes)
Baro-gavi-makki

KİMKANG-MAKKİ
(Haktari-kimkang-makki)
1-Bir kol yukarı blok yaparken aynı anda diğer kol aşağı sveiyede blok yapar
2-Çeşitleri:
a-Kimkang-Momtong-Makki
b-Sonnal-Kimkang-Makki:
Kimkang makkinin eller açık olarak yapılanıdır.
kimkang.jpg (9657 bytes)
Kimkang-Makki
kimkanga.jpg (10109 bytes)
Kimkang
-Momtong-Makki
kimkangb.jpg (10358 bytes)
Sonnal
-Kimkang-Makki:
bataksonaremakki.jpg (10692 bytes)
BATAKSON-ARE-MAKKİ
Aşağı seviye avuç içi blok
bastagsonnlyo.jpg (9793 bytes)
BATAKSON-
NULLO-OLYO-MAKKİ

Avuç içleri ile aynı anda aşağı ve orta sveiyede blok
hvangso.jpg (9976 bytes)
HVANSO-MAKKİ
İki kol ile başın

her iki tarafına Bakat-Makki ile blokJEBİPUM- HANSONNAL-OLGUL-BAKAT-MAKKİ:
Yukarı seviye açık el ile yapılırBATAKSON-OLYO-MAKKİ
Orta seviyede avuç içi ile yukarı doğru blok

G.MOM-UMJİGİ (Vücut hareketi)
Vücut hareket yapmadan da hasma hücum edebilir.Veya ona karşı savunma yapabilirsiniz.Ayrıca geriye doğru veya yana doğru adım atarak hücumun kuvvetini azaltabilirsiniz. Öne doğru da hamle yaparak kendi hücumunuzun gücünü birkaç katına çıkartabilirsiniz.Vücut ağırlığını, vücudu sağa sola döndürerek hücum ve müdafaada etkili bir şekilde kullanılmasına MOM UMJİGİGİ denir. Adım atarak da vücut ağırlığı yer değiştirilebilir.Vücut hareketleri çok çeşitlidir.Bunlardan önemlileri şunlardır.
MODIMBAL:
1-Modımbal her iki ayak biri arkada biri önde olmak üzere birbirinden açıkta herhangi bir duruşta iken bir ayağın diğerinin yanına çek,ilmesine denir.
2-Hareketin yavaş yapılmasında fayda vardır.
MİKLIMBAL:
1-Her iki ayağın hareketi ile vücudun bir pozisyondan diğerine değiştirilmesidir.
2-Vücudu yere yakın tutmalıdır.Hareket esnasında
3-Hareket çevik ve süratli olmalıdır.
CACUMBAL:
1-İki ayak arasındaki mesafeyi açarak vücut hareketlerine devam etmektir.
2-Hareket mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır.Hareket eden ayak bir ayak boyundan fazla oynamamalıdır..Ve vücut yere yakın olmalıdır.
H.PUM:( Sonuç hareketi)
Taekwondo tekniklerinin tatbiki ve şekline PUM denir.
Bazı pumlar aşağıda verilmiştir.Poomselerde kullanılan pumlar önem taşır.
 

GİBON-JUNBİ-SOGİ

GYOP-SON

BO-JUMOK