HAKEM YÖNETMELİĞİ

HAKEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLUM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı, Taekwondo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve 
esasları düzenlemektir.

Madde 2

Kapsam
Bu yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne, Merkez Hakem kurulu ve  İl Hakem Kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin derecelerine, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Madde 3

Dayanak
Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak ve aynı kanunun 10 uncu maddesine istinaden Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

Madde 4

Tanımlar
Bu Yönetmelikte; Genel Müdür Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nü,
Federasyon      Türkiye Taekwondo Federasyonunu,
İl Müdürü         Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Müdürlüğü    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü
İl Temsilcisi      Taekwondo İl Temsilcisini,
WTF    : Dünya Taekwondo Federasyonunu, ifade eder.

İKİNCİ BOLÜM

Hakem Kurulları
Madde 5
Hakem Kurullarının Çeşitleri
Hakem Kurulları; Merkezde Merkez Hakem Kurulu ve illerde il Hakem Kurullarından oluşur.

Madde 6
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu, Başkanın ve Üyelerin Seçimi

Merkez Hakem Kurulu, bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Aktif ve başarılı uluslararası ve milli hakemler   arasından Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile kurulur. İstifa veya ölüm hallerinde aynı yol takip ederek kuruldan ayrılanların yerine yeni üyeler seçilir.
 Merkez Hakem Kurulu Başkanı ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Başkanın, başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Başkanın herhangi bir sebepten dolayı üyelikten ayrılması durumunda boş kalan yere yeni üyenin atanmasından sonra seçim yapılır.


Madde 7

Merkez Hakem Kurulu ve Üyelerin Görev Süresi
Merkez Hakem kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyenin istifa etmesi veya özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi Genel Müdürün onayıyla üyeliği sona erer.

Madde 8

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranacak nitelikler yanında;          
e)         Bu görevin gerektirdiği yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak,
b)         Spor Kulüpleri Yönetim Kurulunda üye, yönetici veya antrenör olmamak,
c)         Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak,  

d)         30 yaşından yukarı olmak, nitelikleri aranır.

Madde 9
Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı
Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul en az ayda bir toplanır. Kurul toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık edebilir. Kurul, çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde toplantıyı yöneten Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Madde 10
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 
 Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır
a)         WTF’ nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların tercümesini yaptırarak, kural değişikliklerinin ve konu ‘ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak.
b)         WTF tarafından düzenlenen seminer ve kurslara katılacak hakem ve öğretici hakemleri belirlemek.  
c)         Hakem adaylarının sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanları tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
d)         Hakemlerin terfiini yapmak ve onaylamak.
e)         Başarılı görülen milli hakemlerden, özellik ve nitelikleri uygun olanları belirleyerek uluslararası hakem olabilmeleri için gerekli işlemi yapmak.
t)          Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemi yapmak.
g)         Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, ring hakemleri vasıtasıyla denetlemek ve bunların verdiği raporlara göre değerlendirme yapmak.
h)         Hakemlerin yarışmalarda giyecekleri kıyafeti belirlemek ve yarışmaları bu kıyafetle yönetmelerini sağlamak.  
ı)          Hakemlerin yönettikleri yarışmalardaki aksaklıklarla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunma
i)          Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda görevlendirilecek hakemler ile illerin veya kulüplerin yurtdışında yapacakları yarışmaların hakemlerini belirlemek.
j)          Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışda bulunan hakemler hakkında inceleme yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek.
k)         Hakem erin Federasyonda kütüklerini tutmak ve hakem bilgi formu hazırlamak. 
1)         İllerde yapılacak olan yarışmalarda istenildiğinde gözlemci hakem görevlendirmek.
m)        Federasyondan hakem talebinde bulunan, Emniyet, Silahlı Kuvvetler, okullar ve diğer kurumlarca düzenlenen yarışmalar için görevlendirilecek hakemleri tespit etmek.

Madde 11
Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi
Merkez Hakem Kurulunun, il hakem kurulları üzerindeki yetkisi aşağıda belirtilmiştir.
a)         İl hakem kurullarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak 
b)         İl hakem kurullarını denetlemek ve varsa aksaklıklarla ilgili tedbirleri almak.
c)         Yönetmeliklere ve Merkez Hakem Kurulunun direktiflerine aykırı hareket eden İl Hakem kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi için Federasyona teklifte bulunmak.
d)         İl Hakem Kurullarınca teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.

Madde 12

Merkez Hakem Kurulu’nun Kurs ve Seminer Düzenlemesi
Merkez Hakem kurulu İlerden gelen kurs isteklerini inceleyerek uygun bulunacak yerlerde kursu açmak üzere Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapar. Kurul, gerektiğinde Uluslararası düzeyde hakem kurs ve seminerleri açar, yabancı öğretici hakem ve gözlemci çağrılması için Federasyona teklifte bulunur.

Madde 13

Merkez Hakem Kurulunun Lisans İptal Yetkisi
Hakem lisansı aşağıda belirtilen hallerde Merkez Hakem Kurulunca iptal edilir.
a)         İstifa etmek.
b)         Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek.  
c)         Özürsüz olarak üç defa üst üste hakemlik görevine gelmemek.
d)         Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak.
e)         Kamu haklarından mahrum durumuna düşmek.  
t)          Genel Müdürlük Ceza Kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla, yarışmalardan men veya hak

mahrumiyeti cezası almak. Hakem kurulu tarafından Ceza Kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakem yarışma yönetemez ve görev yapamaz. Yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir ve lisanslarının iptali için Federasyon Başkanının onayına sunulur.Merkez Ceza 

Madde14
Kurulu’nca Verilecek Cezalarla ilgili Lisans iptali
Ceza Yönetmeliğinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde Merkez Hakem Kurulu hakem lisanslarını iptal eder.
a) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareketlerde bulunduğunu tespit etmek.
b) Gerçek dışı beyanda bulunmak veya taraflardan maddi, manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak.
c) Teşkilat mensupları aleyhinde gerçek dışı suçlamalarda bulunmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Madde 15
il Hakem Kurullarının Kuruluşu
Lisanslı hakem sayısı en az on olan illerde, Hakem Kurulları kurulması zorunludur. On hakemden daha az hakemi olan illerde bu hizmetler Taekwondo İl Temsilcisi başkanlığında kurulacak ve hakemlerden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. Bu kurulun üye sayısı İl Temsilcisinin teklifi ile İl Müdürünün onayıyla belirlenir. Ayrıca illerde il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayı ile il Tertip Kurulu kurulabilir.

Madde 16

il Hakem Kurulunun Seçimi 
İl Hakem Kurulları, İl Müdürünün teklifi Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur. Bu kurul 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

Madde 17

il Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri
Kurul çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Madde 18

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılan Nitelikler
İl Hakem Kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan nitelikler aranır.
Yeterli sayıda Uluslararası, Milli ve İl Hakemi bulunmayan illerde İl Hakem Kurulu aday hakemlerden de oluşabilir.

Madde 19
 
İl Hakem Kurullarının Görev Süresi  
İl Hakem Kurullarının görev süresi iki yıldır. Yeni kurulun teşkiline kadar eskisi devam eder.

Madde 20

İl Hakem Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri 
a) Hakem kursu açılması için il temsilcisine istekte bulunmak.
b) İlinde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak ve terfi edecek hakemlerle ilgili işlemleri yapmak.
c) Hakemlik konusunda konferanslar vermek, hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.
d)         Federasyonun izniyle yetiştirme ve geliştirme kursları açmak.
e)         İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar verme ve itiraz halinde Merkez Hakem Kurulunca kesin karara bağlamak üzere, Federasyona gönderilmelerini sağlamak

f)          Yönetmelik hükmüne aykırı hareket eden hakemleri, yarışma yönetmekten men etmek ve gerektiğinde lisanslarının vize edilmemesi ve iptali için nedenleri ile durumun Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesini sağlamak.
g)         İlinde ve ilçesindeki resmi ve özel yarışmalarla, Federasyonca yetki verilen yarışmaların hakemlerini tayin etmek.
h)         İlinde düzenlediği yarışmalarda jüriyi oluşturmak ve yarışmaların akışını izlemek.
1)         Her yarışma sonunda neticeleri ve hakemlere ait düşüncelerini bir hafta içerisinde rapor halinde Merkez Hakem Kuruluna sunmak üzere gerekli işlemleri yapmak.
i)          Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili diğer işleri yapmak.

Madde 21
il Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması
İl Hakem Kurulu Üyeleri aşağıda sayılan durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar.
a)         Üyenin istifa etmesi,
b)         Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 
c)         Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi,
d)         25 inci maddedeki niteliklerden birini kaybetmesi,
e)         Yönetmelikler ve Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin sabit görülmesi halinde İl Müdürünün teklifi Federasyon Başkanının onayı ile üyeliği son bulur.

Madde 22

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar
Hakemlere verilecek cezalar, Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza kurulları tarafından saptanır. Bu Yönetmelik çerçevesinde ve WTF Kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Kurulunun, Gözlemcilerin, Ring Hakemlerinin ve İl Temsilcilerinin kararlarına yasal gerekçe göstermeden karşı gelen, yarışmaların akışını bozan, sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemlerin durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesi veya şikayet edilmesi üzerine, Merkez Hakem Kurulu şikayetler hakkında gerekli incelemeyi yapması sonucu, lüzumu halinde Federasyon Başkanının teklifi Genel Müdürün onayıyla cezalandırılmak üzere Ceza Kuruluna sevk edilir.
Merkez Hakem kurulu şikayetlere istinaden gerektiğinde hakemi yazılı veya sözlü olarak uyarabilir.

Madde 23
İl Hakem Kurulu Toplantıları
İl Hakem kurulları, İl Müdürü, İl Temsilcisi veya Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır.

Madde 24
İl Hakem Kurul Üyelerinin Görev Yasağı
İl Hakem Kurul üyeleri, kendi spor dalıyla ilgili spor kulüpleri ve özel salonlarda görev alamazlar.

Madde 25

Hakem Olabilme Şartları 
Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a)         T.C. vatandaşı olmak,
b)         En az lise veya’ dengi okul mezunu olmak,
c)         Erkeklerde 23, bayanlarda 20 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak, 
d)         Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak,
e)         Ağır hapis, 6 aydan daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden affa uğramış dahi olsa ceza almamış olmak,   Ortopedik sakatlığı bulunan hakem adayları yalnız yazılı ve sözlü sınava alınırlar. Başarılı bulunanlar Duyuru, Çizelge, Tabela ve Saat Hakemliği yaparlar.

Madde 26

Hakemlik Kademe ve Dereceleri 
Hakemlik kademe dereceleri aşağıdaki gibidir:
a)         Aday Hakem
b)         İl Hakemi 
c)         Milli Hakem
d)         Uluslararası Hakem

 

Madde 27
Aday Hakem
Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve Federasyonca açılan Hakemlik Kurslarına katılarak yazılı ve uygulamalı sınavlardan 100 üzerinde 70 ortalama puan alanlar Aday Hakem olurlar.
Aday Hakemler, sadece illerde yapılan İl Müdürlüğü faaliyetlerinde görev alabilirler. Adaylık süresi en az iki yıldır. Aday Hakemlik süresini tamamlayan adayların, adaylıkları süresi içerisinde en az on yarışma yönetmeleri ve Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen hakemlik seminerinden en az birine katılmaları, Merkez Hakem Kurulunca yılda en az iki kez açılacak İl Hakemlik kursuna katılarak bu kurs sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı İl Hakemlik sınavlarından 100 üzerinden ortalama 75 puan almaları gerekmektedir. Merkez Hakem Kurulunca başarılı görülenlerin terfileri her yıl Aralık ayı sonuna kadar yapılır.

Madde 28

il Hakemi  
  İl Hakemliği süresi, en az üç yıldır. Bu süre içerisinde ilinde ve Federasyon faaliyetlerinde görev yaparak kendilerini yetiştirirler.
  İl Hakem Kurulu tarafından terfisi istenen il hakemlerinin faal olduğu süre içerisinde en az yirmi yarışma yönetmeleri ve Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen hakemlik seminerinden en az birine katılmaları, Merkez Hakem Kurulunca yılda en az iki kez yapılacak Milli Hakemlik Kurslarından birine katılarak bu kurs sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan 100 üzerinden ortalama 80 puan almaları gerekmektedir. Merkez Hakem Kurulunca başarılı görülenlerin terfii her yıl Aralık ayı sonuna kadar yapılır.

Madde 29
Milli Hakem
 
Terfi süreleri en az üç yıldır. Bu  süre içinde İl ve Federasyon faaliyetlerinde kendisini yetiştirmek ve Uluslararası Hakem olabilme şartlarını kazanmak için çaba göstermesi gerekir.
Bunun için Federasyonun vereceği her türlü görevlerde başarılı olması gerekir.

Madde 30
Uluslararası Hakem
 En az üç yıl Milli Hakemlik yapmış olanlar arasından üstün başarı gösterenler Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile Uluslararası Hakemlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. WTF tarafından yapılacak bu sınavda başarılı olanlar Uluslararası Hakem olurlar.
Uluslararası Hakem adaylarından İngilizce bildiklerine dair Milli Eğitim Bakanlığından onaylı belge sahibi veya “Kamu Görevlileri Yabancı Dil Sınavından” en az C Sertifikası almış’ olmaları gerekmektedir.

Madde 31
Hakemlerin Görev Yerleri

Hakemler durumlarına göre aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Aday Hakem
Aday Hakemlere, yarışmalarda Saat, Çizelge, Kontrol, Tabela ve Duyuru Hakemliği görevleri verilebilir.
b) il Hakemi

İl Hakemlerine, illerindeki yarışmalarda her türlü hakemlik görevi verilebilir.
Federasyon yarışmalarında ise Jüri Hakemliği ve Ring Hakemliği hariç Kontrol, Saat, Duyuru, Çizelge, Yan ve Orta Hakemlik görevleri verilebilir.
c) Milli Hakem
Milli Hakemlere, yarışmalarda Orta, Yan, Jüri, Çizelge Hakemliği ve Ring Hakemliği olmak üzere her türlü hakemlik görevi verilebileceği gibi öğretici niteliği olanlara kurs ve seminerlerde öğreticilik görevi de verilebilir. Ayrıca Yurtdışı faaliyetlerde ülkemizi temsilen verilen görevleri yerine getirirler.
d)         Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakemlere, Yurtiçi ve Yurtdışı her türlü faaliyetlerde Yan, Orta, Jüri, Çizelge, Ring Hakemliği ve Öğretici Hakemlik görevi verilir.
e)         Poomse Hakemi
Poomse yarışmalarında, en az 4 üncü Dan Belgesine sahip hakemler görev alırlar. İllerde ise İl Hakem Kurulu en az 3 üncü Dan Hakemlere görev verebilirler.
Merkez ve İl Hakem Kurulları yeterli hakemin bulunmadığı hallerde alt derecedeki hakemlere, üst derece

hakemlik görevi verebilirler.
f) Gözlemci Hakemlik
Merkez Hakem Kurulu üyelerinden, uluslararası ve milli hakemlerden, Hakemlik ve Müsabaka Yönetmelik hükümlerini ve ayrıca Genel Müdürlük ile ilgili mevzuatı bilen, en az lise mezunu olan, 35 yaşından büyük, ceza kurullarından hiçbir ceza almamış, faal sporculuğu ve hiç bir kulüp veya özel salonlarda Taekwondo branşlarda görevi olmayanlardan seçilir.

Madde 32
Hakemlik Çeşitleri, Görevleri ve Atanması
Federasyon faaliyetlerinde hakemler aşağıdaki hakemlik görevini yaparlar:
a)         Saat (Gong) Hakemliği;
Bu hakemler, Jüri Hakemine bağlı olarak müsabaka süresini tutmakla görevlidir.
b)         Kontrol Hakemliği;
Bu hakemler, Çizelge ve Duyuru Hakemleriyle koordineli olarak yarışmaya çıkacak yarışmacıların kontrolünü yapar. Kurallara uymayan Yarışmacıları uyarır, uyarıya rağmen uymayanların yarışmaya çıkmalarına izin vermez.
c)         Duyuru Hakemliği;
‘Çizelgeye göre yapılacak olan yarışmaya katılacak yarışmacıları ilan eder ve ilan ettiği yarışmacıların Jüri Rey Pusulasını Kontrol Hakemine gönderir.
d)         Çizelge Hakemliği;

İlan edilen yer ve saatte yarışmacıların tartı ve kura işlerini yapar.
e)         Tabela Hakemliği;
Yarışma esnasında görevli olduğu ringdeki Orta Hakemin vermiş olduğu Ceza Puanlarını ve raund sonlarında Jürinin ilan ettiği sonucu tabelaya işler ve yarışma sonunda, sonucu Orta Hakemle beraber ilan eder.

f)         Yan Hakemlik;
Köşesinde yarışmayı izleyerek, Geçerli ve Ceza Puanlarını anında kaydeder.Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
g)         Orta Hakemlik;
Jürinin işaretiyle yarışmayı başlatır ve yönetmelik hükümlerine göre idare ederek sonuca ulaştırır. Yarışma sonunda Jürinin belirlediği yarışmacıyı galip ilan eder. Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
h) Jüri Hakemliği;
Görevli olduğu ringdeki yarışmaların yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur. Puanları Jüri Rey Pusulasına işleyerek, sonucu Tabela Hakemine bildirir. Yarışma sonunda galip tarafı belirleyerek, ilan etmesi için Orta Hakeme bilgi ve izin verir.
Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1)         Ring Hakemliği;
Sorumlu olduğu ringdeki yarışmaların yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması için gerekli tedbirleri alarak, hakemlerin görev dağılımlarını yapar.
Yarışma sonunda sorumlu olduğu ringdeki yarışmalar ile görevli hakemlerin başarı durumlarıyla ilgili raporu il veya Merkez Hakem Kuruluna sunar.
i) Gözlemci Hakemlik;

Federasyonca gerek duyulan veya talep edilen yarışmalara Federasyonca görevlendirilir. Gözlemci Hakem yarışmaların Genel Müdürlük mevzuatına ve Federasyon Hakem ve Yarışma Yönetmelikleri hükümlerine uygun yapılması için gereken yardım ve telkinlerde bulunur. Görevli olduğu yarışma ile ilgili rapor hazırlayarak, bir hafta içinde Federasyona sunar.
1) Öğretici Hakemlik;
Hakem yetiştirme kurs ve seminerlerinde görev yaparlar. Öğretici yeteneği olan Uluslararası ve Milli Hakemler arasından seçilirler.
Faaliyetlerin bitiminde sonucu gerekli belgelerle birlikte Merkez Hakem Kuruluna sunar.
Merkez veya il Hakem Kurulunca, kendilerine görev tebliğ edilen hakemler, yarışmadan bir gün önce yarışma mahallinde olmak ve yapılacak hakem toplantısına katılmak zorundadır. Toplantı sonrası kendilerine verilen görevleri yapar ve tespit ettikleri eksiklikleri bildirirler.
Yarışmalar lisanslı hakemler ile yönetilir.
Özel, okullar arası ve kulüpler arası yarışmalarda görev yapacak hakemlerin, yolluk, harcırah ve seans ücretleri, Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından, resmi yarışmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ödenir.

Madde 33
Hakemlerin Yarışma Yönetiminde Uymaları Gereken Hususlar
Hakemler yarışmaları bu Yönetmeliğin ve Yarışma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yönetirler.

Madde 34
Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar
Hakemler yarışmalar sırasında:
a)         Yarışmaları, Merkez Hakem Kurulunun belirlediği kıyafetle yönetmek,
b)        Yarışma süresince, davranışlarıyla sporculara iyi örnek olmak,
c)         Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,
d)         Yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.
Hakemler izledikleri yarışmalar hakkında yetkili kurullar dışında hiç kimseye yorum yapamazlar, görüş belirtemezler.

Madde 35
Yurtdışından Alınan Hakemlik Lisansları
Yabancı ülke federasyonlarından, hakemlik lisansı alanların Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde ilgili ülkeden aldığı belge ve izinleriyle, hangi kademe ve kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir  

Madde 36
Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi
Hakemlik kurslarını başarı ile 6itirmiş hakemlere, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansları her yıl Ocak ayı içinde Merkez Hakem Kurulunca vize edilir. Merkez Hakem Kurulu gerek duyduğu durumlarda, lisansların vize yetkisini İl Hakem Kuruluna verebilir. İl Hakem Kurulunca yapılacak vizeler, liste halinde yazı ekinden Merkez Hakem kuruluna gönderilir. Hakemlik lisansını vize yaptırmayan hakemlere, federasyonca ve illerde yapılacak resmi ve özel yarışmalarda görev verilmez.

Madde 37

Hakemlerin Sigortalanması
Milli Takım kafilesindeki hakemlerin sigorta işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Madde 38
Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi
Yurtdışındaki hakemler, Federasyondan izin almak kaydıyla bulundukları ülkede görev alabilirler.
Yabancı ülke federasyonlarına bağlı hakemlerin Türkiye’de görev alabilmeleri için kendi federasyonunun izni ve Taekwondo Federasyonu Başkanlığının onayı gerekir.

Madde 39
Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar
Federasyon veya illerce düzenlenen yarışmalar sonrasında Ring Hakemleri ve il hakem kurulları tarafından verilen raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir

Madde 40

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi 
Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez.
a) İstifa etmek,
b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,
c) Yarışmalarda görevlendirildiği halde, geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde iki kez görev yapmamak,
d) Uluslararası kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilmiş olmak.

Madde 41

Vize Edilmeyen Lisansların İtiraz Süresi
Herhangi bir nedenle lisansları vize edilmeyenlerin itiraz süresi, kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.
Hakemler, Federasyon ve Merkez Hakem Kuruluna her türlü başvurularını, bağlı bulundukları il müdürlükleri

kanalı ile yaparlar.
Doğrudan yapılan başvurular için herhangi bir işlem yapılamaz. itirazlara en geç 30 gün içerisinde cevap verilir.

Madde 42

Hakemlik Görevine Ara verilmesi
Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, İl Hakem Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Özürleri, sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvurularına eklerler. İl Hakem Kurulu, ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse, özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

Madde 43

Hakemlikten İstifa
Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirir. İl Hakem Kurulu, bu dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir.
Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o yıl yarışmalarda görev alamazlar. Bu hakemlere tekrar görev verilebilmesi için bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. İstifanın tekrarı halinde lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından kesin olarak iptal edilir.

Madde 44

Hakemlerin Denetimi
Merkez Hakem Kurulu, il hakem kurulları ve yarışmalarda ring hakemleri, hakemleri denetlemekle görevlidirler. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler, bütün hakemlerin, milli hakemler ise il ve aday hakemlere gözlemcilik yapabilirler.
İl hakem kurulları ve ring hakemleri, yazılı raporlarıyla, hakemler hakkındaki değerlendirme raporların yarışmaların bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Federasyona göndermek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Madde 1

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan hakemlik, Merkez Hakem ve İl Hakem
kurul  üyelikleri hakları saklıdır. Merkez ve İl Hakem kurulu üyeliğinden ve hakemlikten istifa edenler ile
ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 45

BEŞİNCİ BÖLÜM  Yürürlükten Kaldırma
21 Eylül 1985 tarih ve 18875 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Taekwondo Hakem Yönetmeliği yürürlükten    
kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 46

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 47
Yürütme
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.