GSGM İLE İLGİLİ KANUN ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik; sualtı sporları, dağcılık, otomobil sporları ve izcilik dışındaki spor dallarında; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu  maddesine dayanılarak hazırlanmıştı

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,   

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı : Spor Eğitim Dairesi Başkanını,

Federasyon : Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş spor federasyonlarını,

Antrenör : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,

Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kurs Düzenleme

Madde 5-Antrenör eğitim kursları, federasyonların, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak ilgili spor dalı federasyonunun işbirliği ve teknik desteği ile Daire Başkanlığınca düzenlenir.

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6-Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak,

c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

Antrenör Sınıflandırılması

Madde 7- Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a)  I. Kademe ,  (Yardımcı Antrenör)

b) II. Kademe,  (Antrenör)

c)III. Kademe,  (Kıdemli Antrenör)

d)IV. Kademe,  (Baş antrenör)

e) V. Kademe.  (Teknik Direktör)

Görev Alanları

Madde 8- Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

b)II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,

c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,

d)IV. Kademe (Baş antrenör): Büyükler ve milli takımlarda,

e)V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

Eğitim Kademeleri

Madde 9- Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için (V) kademede yapılır.

a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı(monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) IV. Kademe (Baş antrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 4 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği 10.uncu maddesinde yapılan değişiklik.

Antrenör Eğitim Programı

Madde 10-Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir.

Gerekli hallerde Daire Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından alınacak onay çerçevesinde ders saatleri ve / veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Madde 11-Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir.

b)Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri  ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Baş antrenör) veya V. Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından ilgili federasyonca seçilir.

Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe (Baş antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör)  antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

İlgili federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Madde 12- Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir

Gelişim Semineri

Madde 13- Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten ilgili federasyon, Daire Başkanlığının koordinesini alarak Genel Müdürlük Makamından alacağı onaydan sonra antrenör gelişim seminerleri düzenler. Ayrıca gerekli hallerde Daire Başkanlığı, ilgili federasyonla koordineli olarak Genel Müdürlük Makamının onayıyla antrenör gelişim semineri düzenler

Belge Verilmesi

Madde 14- Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere ilgili federasyon başkanı, Daire Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Antrenör Belgesi   verilir

Lisans Verilmesi

Madde 15- Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla ilgili federasyonca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller ilgili federasyonlarca belirlenir.

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 16-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları federasyonun teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları ilgili federasyonun koordinesi alınarak Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile geçersiz sayılır.

Federasyonların lisans vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içersinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları federasyonların teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, ilgili federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Genel Müdürlük Makamınca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

Sınav  ve Değerlendirme

Madde    17- Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı,hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c)Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 17.inci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklik.

d)IV.Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluşacak kurs bitirme projelerini  programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 18-Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde  itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Daire Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 19- Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin  kursla ilişkileri kesilir.

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 20.inci maddesinde yapılan değişiklik.

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya  Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından  Mezun Olanlar

Madde 20- Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi alabilmesi için, ilgili branşta ders aldığı öğretim elemanının en az dengi antrenör belgesine sahip olduğunu belgelemeleri şartıyla;

a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi .

b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla seçmeli (uzmanlık) spor dalında II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi.

c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi ,       III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Baş antrenör) antrenör belgesi verilir.

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 21- I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a)Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b)Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c)İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

d)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

 Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 22-İlgili spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve  hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük  Belgelerinin Denkliği

 Madde 23-Yurt dışından alınan belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen kademelere göre denkliği; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim programı esas alınarak yurt dışında katıldığı kursları başarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde ilgili federasyon yönetim kurulunun görüşü ile birlikte Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile ilgili spor dalına ait, durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

Uluslararası Antrenör Semineri

Madde 24- Daire Başkanlığı ile ilgili federasyonun koordinasyon ve işbirliği içerisinde uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 25-Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile sağlanır.

Geçici Madde 1-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce federasyonlarca ve Genel Müdürlüğün diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansların geçerli olup, bu hakları saklı kalır. Bu belge ve lisansları bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığı'nın görüşü ve yine Daire Başkanlığı'nca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Genel Müdürlük makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. 

Geçici Madde  2-Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce 14/4/2000 tarihli ve 24020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü  Eğitimi Yönetmeliği hükümleri gereğince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığına görüşü ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.

Geçici Madde 3- Spor Akademisinden mezun olanlara uzmanlık (ihtisas) dalında , eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak okudukları basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında Genel Müdürlük Daire Başkanlığına başvurmaları halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Geçici 4.üncü maddesinde yapılan değişiklik.

Geçici Madde  4-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen;

Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara, I. kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir.

I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara,  II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, III. kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir.

III.kademe antrenör belgesine sahip olanlara, ilgili federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra IV. (Baş antrenör) veya V. kademe (Teknik Direktör) antrenör denkliği yapılır.

Geçici Madde  5- Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların kademeleri itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesini alabilmesi için, ilgili branşta ders aldığı öğretim elemanının en az dengi antrenör belgesine sahip olduğunu belgelemeleri şartı, 1/1/2004 tarihinden itibaren Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları mezunlarına uygulanacaktır."

Ek Madde 1 — Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünü ön lisans olarak bitirenlere durumlarını belgelemeleri şartıyla, eğitim gördükleri halk oyunları dalında l. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi, lisans eğitimi olarak bitirenlere ise durumlarını belgelemeleri şartıyla eğitim gördükleri halk oyunları dalında 2. Kademe (Antrenör) belgesi verilir."

Ek Madde  2 — Takım ve/veya ferdi sporlarda olimpiyat şampiyonu olan veya en az 2 defa dünya şampiyonu ünvanını elde eden sporculara, ilgili branşta antrenör kursuna başvurmaları halinde 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 2. kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

Yürürlük

Madde 26-Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27-Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

DERSİN AD

I.

KADEME

II.

KADEME

III.

KADEME

IV.

KADEME

V.

KADEME

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z)

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z)

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 (Z)

10 (Z)

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

5 (Z)

5 (Z)

5 (Z)

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 (S)

10 (S)

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 (S)

-

BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

4

2(Z)

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 (S)

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 (S)

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 (S)

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

-

-

10 (S)

10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 (S)

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 (S)

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S)

10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

10 (S)

-

B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

 

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI

-

-

-

20 (Z)

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

-

-

-

-

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER

-

-

-

-

10 (Z)

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

10

12

20 (Z)

20 (Z)

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

-

4

-

-

-

SPOR DALI OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

32

50

50

-

-

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

-

-

-

-

20 (Z)

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

-

-

-

30 (Z)

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

-

-

-

60 (Z)

-

KURS BİTİRME PROJESİ

-

-

-

         P

P

TOPLAM

94

130

125

157(Z)+80(S)

95(Z)+80(S)

Spor branşları itibariyle kurslar planlanmadan önce Daire Başkanlığı, ilgili spor dalı Federasyonuyla işbirliği içerisinde 4 ve 5 inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirler.

Not : (Z) = ZORUNLU DERSLER

        (S) = SEÇMELİ DERSLER

Yönetmelik

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

          MADDE 1 — 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin değişik Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Ek Madde 2 — Takım ve/veya ferdi sporlarda, olimpiyat şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile dünya şampiyonalarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular ilgili branşlarında birinci, ikinci ve üçüncü kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak dördüncü kademe antrenör yetiştirme kursuna; dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenler ile Avrupa şampiyonalarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular, birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak ikinci kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar."

          Yürürlük

          MADDE 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

          Yürütme

            MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.