Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Federasyonlar fonunun yönetimi, işleyişi,kaynakların kullanılması, denetimi ile harcamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik, Federasyonlar Fonundan her Federasyon için ayrılacak pay1arı fonun, yönetim, hizmet, denetim, gelir ve harcama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik  ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikteki,

a)      Genel Müdürlük                            : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b)      İl Müdürlüğü                                 : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü

c)      İlçe Müdürlüğü                              : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

d)      Federasyon                                   : Spor Federasyonlarını,

e)      Fon                                               : Federasyonlar Fonunu,

f)        Sportif Müsabaka ve Gösteri         : Amatör veya Profesyonel, temsili veya milli her türlü müsabaka, karşılaşma, yarışma ve gösterilerini,

g)  Banka                                            : Fon hesabının takip edildiği devlet bankasını,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fon Yönetimi, Fon Bürosunun Teşkili

Fonun Yönetimi

Madde 5-Fonun yönetim yetkisi Genel Müdüre aittir. Genel Müdür aynı zamanda fonun ita amiri olup bu yetkisini kısmen veya tamamen yardımcılarına devredebildiği gibi belirleyeceği limitler dahilinde Federasyon veya Profesyonel Kurul Başkanlarına da verebilir.

Fon Bürosu Personelinin Görevlendirilmesi

Madde 6 -Fonun işlemleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeli arasından görevlendirilecek kişilerden oluşan Fon Bürosu tarafından yürütülür. Bu personelden birisini, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Fon Bürosu Müdürü olarak görevlendirir.

Fon Bürosu Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 -Fon Bürosu Müdürü, Genel Müdüre olarak aşağıdaki görevleri yürütür.

a)Yıllık bütçeyi hazırlayarak Merkez Danışma Kurulunun tasdikine sunmak ve uygulamasını sağlamak,

b)Fon Bürosunun rasyonel çalışması için gereken tedbirleri almak, Fon Bürosunun amiri sıfatıyla personelin devam ve çalışma durumunu takip etmek,

c) Gelirlerin kayıtlara zamanında intikalini, giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve talimat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d)Ay sonlarında gelir gider ve banka mutabakatını, yıl sonunda kesin hesap cetvelinin düzenlenmesini temin etmek,

e}Fonun gelir ve gider evrakları ile, defterleri ve kesin hesap cetvelini denetime hazırbulundurmak,

f)İstenildiğinde fonun durumu ve genel gidişi hakkında Genel Müdüre rapor sunmak,

g} Tahakkuk evraklarını inceleyerek, sakınca bulunmadığı takdirde tediyesini sağlamak,

h) Verilen avansların, amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığım takip ve zamanında kapatılmasını temin etmek,

ı) Genel Müdür tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

 

Fon Bürosu  Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 8 -Fon Bürosu Personeli: Fon Bürosu Müdürü tarafından verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve talimat hükümlerine uygun olarak yürütürler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Görev ve Yetkiler, Denetim

Görev ve Yetkiler

 Madde 9 -Bu Yönetme!iğin kapsamına giren harcamalarda tahakkuk memurluğu, ilgili Federasyon Başkanına veya yetki vereceği Federasyon Genel Sekreterine; İta Amirliği, Genel  Müdür veya tevkil edeceği yardımcısı yahut belirleyeceği limitler dahilinde yetki vereceği Federasyon veya Profesyonel Kurul Başkanlarına; tediye görevi ise Fon Bürosu Müdürüne aittir. Federasyon veya Profesyonel Kurul Başkanlarına İta Amirliği yetkisi verildiği takdirde tahakkuk memurluğu görevi Federasyon Genel Sekreteri tarafından yürütülür.

Tahakkuk memurluğu ile İta Amirliği görevi vekaleten dahi olsa aynı şahısta birleşemez.

Denetim

Madde 10-Federasyonlar Fonundan yapılacak harcamaların denetimi, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığınca 2 yıl için seçilecek birer temsilci üyeden teşekkül eden heyet tarafından her yıl yapılır.


İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM

Mali İşler

 

Gelirler

Madde11-Fonun Gelirleri şunlardır.

a) Müsabaka ve gösterilerden,'Hasılat Dağıtım Yönetmeliği hükümlerine göre elde edilecek gelirler.

b) Bağış ve yardımlar.

c) İtiraz ve ceza gelirlerinin %50’si,

d) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,

e) Tescil, vize ve aktarma ücret gelirlerinin %50’si.

f) Faiz gelirleri.

g) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mamullerin Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yurtiçinde teslimlerinden ek vergi matrahına esas alınan bedellerinin binde beşi.

h)      Diğer gelirler.

ı) Federasyonca temin edilecek sair gelirler.

Yukarıdaki oranları azaltmaya veya iki katına çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(a), (b),(ı) bentlerindeki gelirler, geliri elde eden federasyon adına, diğer bentlerdeki gelirler, genel gelir olarak işlenir.

Genel gelirler; Fon hesaplarının tutulması ve hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, yapılması gereken genel giderler için, bir pay ayrıldıktan sonra, Federasyonların Merkez Danışma

Kurulu'nca tasdik edilen yıllık faaliyet programları ile Genel Müdürlük ihtiyatı  da dikkate alınmak suretiyle, Federasyonlara dağıtılır.

Genel Müdürlük ihtiyatı, genel gelirlerin %20’ sini aşamaz bu ihtiyatta yeterince yerli  ve yabancı spor uzmanı ile antrenörü çalıştırabileceği gibi zorunluluk arz eden spor faaliyetleri ve spora dayalı harcamalarda da kullanılabilir.

Gelirlerin Tahsili

Madde 12 -Fonun Gelirlerinden

1) Federasyonlarda; makbuz mukabili alınan bağış ve yardımlar en geç tahsilatın yapılacağı günü takip eden ilk iş günü içerisinde.

 2) İl’lerde.

a)Hasılat Dağıtım Yönetmeliği hükümleri uyarınca kesilecek paylar, faaliyetin bitimini.

b)Bagış ve yardımlar, bağış ve yardımın yapıldığı günü.

c)İtiraz ve ceza gelirleri, itiraz ve cezanın sonuçlanıp ilgililere tebliğini.

d)Tescil, vize ve aktarma ücretlerinin %50 si, işlemlerin yapıldığı tarihi.

e) Diğer gelirler, tahsil edildiği tarihi.

Takip eden 10 işgünü içerisinde Federasyonlar Fonu hesabına yatırılır. Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, hissenin aktarma işlemini, faizler tahakkukunu müteakip fon hesabına ilave edilir.  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde  belirtilen mamullerin, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yurtiçindeki teslimleri sırasında ek vergi matrahına esas alınan bedellerinin binde beşi oranındaki fon payı,. Tekel İşletmeleri  Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolde belirlenecek şartlar dahilinde fon hesabına intikal ettirilir.

Federasyonlar tarafından spor tesislerinin yapım, bakım, onarım ve malzemeleri v.s. için nakdi olarak yapılacak bağışların toplanabilmesi maksadıyla, müteselsil seri numaralı (bağış .makbuzu) Fon Müdürlüğünce bastırılarak Federasyonlara zimmetli olarak verilir.

Fon Bütçesi

Madde 13 -Mali yıla göre düzenlenecek olan Federasyonlar Fonu bütçesi, Fon Bürosu Müdürlüğünce hazırlanarak Genel Müdürün tasdikini müteakip uygulanır.

a)Her Federasyon için konulmuş ödeneği gösterir cetvel,

b)Bir önceki yıla ait kesin hesap cetveli

c)O yıla ait gelir tahmini,

d)Gider bütçesinde yer alan bölüm ve maddelerden yapılacak harcamalarda uygulanacak formül,

e)Fondan istedikleri ödeneği gösterir gerekçeli bütçe teklifleri,

f)Gerekli görülen diğer belgeler,

eklenir.

Ödenek Aktarma Yetkisi

Madde 14 -Gerekli görülen haller de fon bütçesi içinde ödenek aktarmaya Genel Müdür yetkilidir.

 

Bakiyenin Devri

Madde 15 -Yılı içinde harcanamayan gelir bakiyesi ertesi yıla devr olunur.

            Bütçe yılı içinde ödenemeyen giderler ertesi yıl, ilgili Federasyonu tahsis edilen ödenekten karşılanır.

Gider Sayılacak İşlemler

Madde 16 -Fondan yapılabilecek giderler şunlardır.

a)Geçici görev yollukları,

b)Ulaştırma ve haberleşme giderleri,

c)Personel giderleri (Sözleşmeli personel yönetmeliği gereğince istihdam edilecek sözleşmeli personel ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin D bendi gereğince çalıştırılacak geçici ve sürekli işçilere verilecek ücret)

d)Taşıma giderleri,

e)Hakem, gözlemci, temsilci tazminatları,

f)Federasyon Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları,

g)Tarifeye bağlı ödemeler ve her türlü kanuni kesintiler,

h)Kiralar,

ı)Diğer hizmet alımları ve sportif tesis yatırımları,

i)Yakacak alımları,

j)Akaryakıt ve yağ giderleri,

k)Elektrik, su ve havagazı giderleri,

l)Yiyecek ve yem alım giderleri,

m)Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri,

n)Özel malzeme alım giderleri,

o)Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri,

ö) Yurtdışı kafile pasaport işlemleri giderleri,

p)Başarılı her kademedeki kulüp, sporcu ve çalıştırıcılara ayni ve nakdi yardımlar,

r)Eğitim ve sigorta giderleri,

s) Sağlık ve tedavi giderleri,

t)Bina alımı ve yapımı giderleri,

u)Uluslar arası veya yabancı ülke federasyonlarına yapılacak aidat ödemeleri ile Türk vatandaşlığına geçen ve Milli Takıma seçilen sporcu transfer bedelleri ve ödentileri

İKİNCİ KISIM

Alım, Satım, Hizmet, Yapım, Kiralama, Trampa ve Taşıma İşleri

Genel İlkeler

Madde 17 -Fondan,

a)Mutemetler eliyle yapılacak alım, yapım, kiralama, hizmet ve taşıma işleri

b)Satınalma komisyonu eliyle yapılacak alım, yapım, kiralama, hizmet ve taşıma işleri

c)İhale Komisyonu marifetiyle yapılacak alım ve satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve trampa işlerine ait limitler, her yıl fon bütçesi ile belirlenir.

Mutemetler avans onayında belirtilen alım, yapım, kiralama, hizmet ve .taşıma işlerini gerçckleştirdikten sonra karşılığında alacağı fatura veya gider makbuzunu, bu işlerin yapıldığını belgelemek amacıyla, ilgili Federasyon Başkanına veya Genel Sekreterine tasdik ettirirler

Alınan avans alındığı tarihten itibaren beş işgünü içinde kapatılır.

Satınalma Komisyonunun Kuruluşu

Madde 18 - İlgili  Daire veya Federasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Fon Bürosu Müdürlüğünde görevli birer personel ile her daire veya federasyon temsilcisinin ayrı ayrı katılmasıyla oluşturulacak Satınalma Komisyonları, Mali Yılın başında Makam Onayı alınmak suretiyle tespit edilir.

            İlgili Daire veya Federasyondan görevlendirilecek personel aynı zamanda Satınalma Komisyonunun başkanıdır.

            İllerde ise; Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara göre Satınalma Komisyonu kurulur.

Satınalma Komisyonunun Çalışması

Madde 19 -İlgili federasyon tarafından alım, yapım, kiralama,  hizmet ve taşıma işine ait tahmini bedeli de ihtiva eden ita amirliğince verilecek onay Fon Bürosu Müdürlüğü tarafından ilgili satınalma komisyonuna intikal ettirilir.

Görevli satınalma komisyonu ucuz ve kaliteli mal veya hizmetin alınması yahut yaptırılması, kiralama ve taşıma işinin gerçekleştirilmesi için piyasada inceleme yaparak en az üç yerden teklif toplar.

Uygun teklifi veren şahıs veya firma satınalma komisyonunun kararıyla belirlendikten sonra onayda belirtilen işlem Komisyon Başkanı tarafından tahakkuk evrakı tanzim edilmek üzere ilgili Federasyon Başkanlığına intikal ettirilir. Tahakkuku ve itayı müteakip, tediye işlemi Fon Bürosu Müdürlüğünce yapılır.

İhale Komisyonu Eliyle Yapılacak İşler

Madde 20 -İhale Komisyonu tarafından ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması esasından hareketle;

Alım, satım. hizmet, yapım. kiralama. trampa ve taşıma işlerinde açık ve kapalı teklif usulüne ait limitler her yıl Fon Bütçesi ile belirlenir.

İhaleye Katılabilme Şartları

Madde 21 -Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah  sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 22 -Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;

a)İhaleyi yapan fon ile bağlı olduğu idarenin;

1)İta amirleri.

2) İhale işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırma ve denetlemekle görevli olanlar,

3) (I) ve (2) bendlerde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

4) (1), (2) ve (3) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

b)Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli olanlar,

Şartnameler

Madde 23 -İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri Federasyonlarca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya kuruluşlarca takdir  edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri federasyonlarda bedelsiz görülebilir.

Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

a) İşin niteliği nevi ve miktarı,

b) Taşınmaz malların satışı. kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerinde mülkiyetin  gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü. varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g)İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Federasyonun serbest olduğu,

h)İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale yetkilisince onaylanacağı veya iptal edileceği,

ı)Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

i)Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyecegi, verilecekse şartları ve miktarı,

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler sebebiyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

l)Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

m)İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

n) İhtilaf1arın çözüm şekli.

Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti

Madde 24 -Tahmin edilen bedel, ilgili federasyonlarca tesbit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulabiIir.

Onay Belgesi

Madde 25 -İhalesi yapılacak her iş için ilgili federasyonlarda bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, a1ınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşı1ıgı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

İhale Komisyonunun Kuruluşu

Madde 26 –İhale Komisyon Merkezde; Genel Müdür Yardımcılarından birisinin başkanlığında ihale işiyle ilgili Federasyon Başkanı veya görevlendireceği birim görevlisi, İdari ve mali İşler Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliğinde görevli bir avukat ve Fon Bürosu Müdüründen teşekkül eder.

İllerde ise; Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara göre İhale Komisyonu kurulur.

Komisyonların Çalışması

Madde 27 -İhale Komisyonları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz.  Muhalif kalan üye karşı oy  gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy. ve kararlarından sorumludurlar.

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

Madde 28 -İhale suretiyle yapilacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, şartname ve ekleri, ilana dair belge ve gazete nüsha!arı. sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt

ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar şartnameleri düzelttirmek üzere ihale erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartname ve 32 inci maddenin son fıkrası gereğince yapılacak ilana göre yürütülür.

İsteklilerde Aranacak Nitelik!er ve İstenecek Belgeler

Madde 29 -Kuruluşça ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak macıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranır. Bunları tesbite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. 

İhalenin İlanı

Madde 30- İhale konusunda olan işler, Türkiye çapında yayınlanan günlük gazetelerden biri ile Resmi Gazete’de ihale tarihinden en az 7 gün önce ilan edilir.

İlanlarda Bulunması Mecburi Hususlar

Madde 31-İlanlarda aşağıdaki hususların belirilmesi mecburidir.

a)İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı ve nasıl bedelsiz görülebileceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

f)Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar ne- reye verileceği.

İlanın Uygun Olmaması

Madde 32- (30) ve (31) inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, iş de öncelik ve ihalede ilgili federasyonun yararı varsa, ihale ve sözleşme ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.

İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları kendisine verilir.

İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması halinde, bunu gerektiren sebep ve mecburiyetler bir tutanakla tesbit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

Yabancı Ülkelerde İlan

Madde 33 -Federasyonlarca yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak şekilde yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

Madde 34 - İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde anılan yer ve Saate yapılır. İlandan sonra çalışma saati  saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin Açılma Zamanı

Madde 35 -Tekliflerin açılma zamanı, kuruluşların çalıyma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için Posta Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

Geçici Teminat

Madde 36- İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin %3'ünden az olamaz.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 37 -Geçici veya kesin teminat olarak kabul dilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a)Tedavüldeki Türk Parası,

b)Hazine ve Dış Tircaret Müsteşarlığınca belirtilecek banların verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)Devlet ihalelerinde teminat kabul edilen her türlü tahviller, Bankalarca verilen teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller istekliler tarafından Fon Bürosu Müdürlüğüne; teminat olarak tedavüldeki Türk parası kullanıldığı takdirde, teminat miktarı federasyonlar fonunun Bankadaki hesabına yatırılır.

Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin teminatları kendilerine iade edilir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları ve Uygun Bedelin Tesbiti

Madde 38-Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

Madde 39 -Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

Madde 40 -İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

Madde 41- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları Genel Müdür tarafından karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.

Genel Müdür tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 42 -Onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

İhale kararlarının iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Zam ve İndirim Teklifleri

Madde 43 -Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya  indirim teklifleri kabul edilmez.

İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

Madde 44 -İhale sırsaında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Açık Teklif Usulünün Uygulanması

Madde 45 -Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli  taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve

kesin teklif olarak kabul edilir.

            Açık Teklif Usulünde İhale

            Madde 46- İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

            Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.  Yapılacak teklifler ihaleye ait arttırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk  teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksi1tme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 47 -Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 58 inci maddeye göre karara bağlanır.

İhalenin Yapılamaması

Madde 48 -Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde ya yeniden aynı usulle ihaleye çıkarılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle (pazarlıkla) İhale Komisyonu marifetiyle yapılabilir.

Tekliflerin Hazırlanması

Madde 49 -Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa  konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak  göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı  ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

            Tekliflerin Verilmesi

Madde 50 -Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile . hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış Zarfların Açılması

            Madde 51 -Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu tutanakla belirlendikten snra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sarı numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç Zarfların Açılması

Madde 52 -Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 49 uncu maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 53 -52 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek

a)Ihalenin yapıldığı, ancak Genel Müdürün onayına bağlı kaldığı,

b)Tekliflerin daha aynntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç  duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c)İhalenin yapılmadığı.

Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak. komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

Tekliflerin Aynı Olması

Madde 54 -Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda  aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiçbir isteklinin oturumda hazır bulun maması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

İhalenin Yapılamaması

Madde 55 -Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan hedef komisyonca uygun görü1mediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 56 -Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, kuruluş adına Genel Müdır veya görevlendireceği kişi tarafından imzalanır.

Kesin Teminat

Madde 57 -Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

 Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 58- Kesin teminatın;

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhittin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra tümü;

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı  olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması ve .Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartıyla, yarısı kesin kabul işlemler tamamlandıktan sonra ise, kalanı müteahhide geri verilir.

Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin  kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi. halinde, teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir.

Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 59 -Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi federasyona vermek zorundadır.

Satışlara dair ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması diğer giderleri ödemesi gerekir.

Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm olmaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

 

Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

Madde 60-Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi  üzerine, Genel Müdürlüğün en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

İhale Usulüne Tabi Olmayan İşler

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 61 –Bu yönetmelik kapsamına giren alım, satım, hizmet, yapım, kiralama, trampa ve taşıma işleri;

a)Gene1 ve katma bütçeli idarelerle, belediyeler ve özel idarelerden,

b) (a) fıkrasında yazılı idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli  kuruluşlar ile özel bütçeli kuruluşlarca kurulmuş olan birliklerden veya fonlardan.

c) Kamu iktisadi teşebbüs!eri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait olan kuruluşlardan.

d) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan,

Protokolla veya doğrudan temin edilebilir.

            İstisna

            Madde 62- Bedel tahdidi olmaksızın yurtiçinde veya yurtdışında yapılacak Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunlarına iştirak edecek idareci ve sporcuların giydirilmesi, teçhiz edilmesi, tören ve spor kıyafetlerinin alımı ihtisas sahibi firma ve kuruluşlardan Genel Müdürün onayına istinaden bu Yönetmelikte belirtilen usullere bağlık kalmaksızın yapılabilir. Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınan mal, hak ve hizmetlerle belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması, ihale komisyonu marifetiyle pazarlıkla yapılır.

            27/6/1984 tarih ve 84/8277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin (g)  ve (j) bentlerinde sayılan mal ve hizmet alımları için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahakkuk, Ödeme ve Avans işlemleri, Muhasebe Sistemi

            Tahakkuk ve Ödeme

Madde 63 -Fon bütçesinden, federasyonlara ayrılan ödeneğin tahakkuk memuru, ilgili federasyon başkanı veya yetki vereceği Genel Sekreterdir.

İta amirliğinin Federasyon veya Profesyonel Kurul Başkanına verilmesi durumunda, tahakkuk memurluğu görevini Federasyon Genel Sekreteri yürütür. Tahakkuk memurları, ödemeye ilişkin sarf belgelerinin sıhhatinden ve eksiksiz olarak Fon Bürosuna intikal ettirilmesinden sorumludurlar.

Tahakkuk evrakının tamamlanmasından ve ita amirinin onayından sonra ödemeler, Fon Bürosu Müdürlüğü tarafından istihkak sahipleri veya noterden yetkili kıldığı temsilcileri adına çek düzenlenmesi suretiyle yapılır.

Avans İşlemleri

 Madde 64 - Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliliği arttırmak amacıyla, tayin edilecek bir mutemede veya il müdürlüklerine sportif müsabaka ve gösteriler için yeteri kadar avans verilebilir. Avanslar, Merkezde faaliyetin bitimine müteakip 15 gün, bu Yönetmeliğin giderler başlığını taşıyan 16 ncı maddesi kapsamına giren harcamalarla ilgili il müdürlüklerine gönderilecek avanslar ise bir ay içerisinde kapatılır.

Mahsup evrakının sıhhatinden ve tamam olmasından mutemetler, illerde ise il müdürleri sorumludurlar. Bütün avanslar her halükarda mali yıl sonuna kadar kapatılır. Avansları zamanında kapatmayanlar hakkında umumi hükümlere göre işlem yapılır.

Muhasebe Sistemi

Madde 65 -Muhasebe işlemleri, Fon Bürosu Müdürlüğünce hazırlanacak vee Genel Müdür tarafından onanacak talimatla yürütülür.

Fon Bürosu Müdürlüğünce aşağıda belirtilen defterler tutulur.

a)Esas defter

b) Bütçe geliri defteri

c) Bütçe gideri defteri

d) Avans defteri

e) Emanet defteri

f)Fon hisselerini takip defteri

g)Banka defteri

h)Lüzumu kadar yardımcı kayıt ve istatistik defteri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uzman ve Antrenör İstihdamı

Madde 66- Fon bütçesinden lüzumu kadar yerli ve yabancı spor uzmanı ve antrenörü  3289 sayılı  kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uyarınca istihdam edilebilir.

Belgelerin Muhafaza Süresi

Madde 67 -Fon bütçesini ilgilendiren tüm gelir ve gider evrakları ile defterler10 yıl süre ile muhafaza edilir.

İntikal Hükümleri

Madde 68 – 28 Mayıs 1986 tarih ve 3289 sayılı kanunun 41 inci maddesi uyarınca, Profesyonel Futbol Hizmetleri Fon Bütçesinde bulunan nakit mevcudu ile alacak ve borçları, futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Fon hesabına intikal ettirilir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına Geçen ve milli Takıma Seçilen Yabancı sporcuların Transfer Bedelleri ve Ödentileri

Ek Madde 1- Yabancı ülke federasyonlarından izin alınmak suretiyle, Türk vatandaşlığına kabul edilen ve Genel Müdürlükten lisans alan yabancı sporcuların Türk Milli Takımında oynayabilmesi için, uluslar arası federasyon veya yabancı ülke federasyonlarının talep edecekleri transfer bedelleri ve ödentileri, ilgili federasyon başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 69- Bu Yönetmelik resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 70- Bu Yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür