Taekwondo Hakem Yönetmeliği
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Taekwondo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin derecelerine, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun l9 ncu maddesine dayanılarak ve aynı Kanunun 10 ncu maddesine istinaden Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdür               : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük           : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon                  : Türkiye Taekwondo Federasyonunu,

İl Müdürü                    : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Müdürlüğü                : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Temsilcisi                  : Taekwondo İl Temsilcisini,

WTF                           : Dünya Taekwondo Federasyonunu,

 İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları

                Hakem Kurullarının Çeşitleri

Madde 5- Hakem Kurulları; Merkez Hakem Kurulu ve İllerde İl Hakem Kurullarından oluşur.

            Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu, Başkanın ve Üyelerin Seçimi

Madde 6- Merkez Hakem Kurulu, bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Aktif ve başarılı Uluslararası ve Ulusal  Hakemler arasından Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile kurulur. İstifa veya ölüm hallerinde aynı yol takip edilerek Kuruldan ayrılanların yerine yeni üyeler seçilir.

           Merkez Hakem Kurulu Başkanı İlk Kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Başkanın, başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Başkanın herhangi bir sebepten dolayı üyelikten ayrılması durumunda boş kalan yere yeni üyenin atanmasından sonra seçim yapılır.

            Merkez Hakem Kurulu ve Üyelerin Görev Süresi

Madde 7- Merkez Hakem Kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyenin istifa etmesi veya üzürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi durumunda Federasyon Başkanın teklifi Genel Müdürün onayıyla üyeliği sona erer.

     Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar               

Madde 8- Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde, bu Yönetmeliğin 25 nci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranacak nitelikler yanında;

            a)   Bu görevin gerektirdiği yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak,

b)       Spor Kulüpleri Yönetim Kurulunda üye, yönetici veya antrenör olmamak,

c)      Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak,

d)      25 yaşından küçük 50 yaşından büyük  olmamak,

e)      Başka Federasyonların Merkez veya İl hakem kurulu üyesi olmamak,

nitelikleri aranır.

           Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

           Madde 9- Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul görüşülecek konu olduğunda toplanır. Kurul toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık edebilir. Kurul, çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde toplantıyı yöneten Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

            Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)      WTF’nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların tercümesini yaptırarak, kural değişikliklerinin ve konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak.

b)      WTF tarafından düzenlenen seminer ve kurslara katılacak hakem ve öğretici hakemleri belirlemek.

c)      Hakem adaylarının sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanları tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

d)      Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemi yapmak.

e)      Başarılı görülen hakemlerden, özellik ve nitelikleri uygun olanları belirleyerek uluslararası Hakem olabilmeleri için gerekli işlemi yapmak.

f)        Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemi yapmak.

g)      Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, ring hakemleri vasıtasıyla denetlemek ve bunların verdiği raporlara göre değerlendirme yapmak.

h)      Hakemlerin yarışmalarda giyecekleri kıyafeti belirlemek ve yarışmaları bu kıyafetle yönetmelerini sağlamak.

i)        Hakemlerin yönettikleri yarışmalardaki aksaklıklarla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunmak.

j)        Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda görevlendirilecek hakemler ile illerin ve kulüplerin yurtdışında yapacakları yarışmaların hakemlerini belirlemek.

k)      Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışta bulunan hakemler hakkında inceleme yapmak, İdari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek.

l)        Hakemlerin  kütüklerini tutmak ve hakem bilgi formu hazırlamak. (Ek 1)

m)    İllerde yapılacak olan yarışmalarda istenildiğinde gözlemci hakem görevlendirmek.

n)      Federasyondan hakem talebinde bulun, emniyet, Silahlı Kuvvetler, Okullar ve diğer kurumlarca düzenlenen yarışmalar için görevlendirilecek hakemleri tespit etmek.

 

            Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

Madde 11- Merkez Hakem Kurulunun, İl Hakem Kurulları üzerindeki yetkisi aşağıda belirtilmiştir.

a)      İl Hakem Kurullarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.

b)      İl Hakem Kurullarını denetlemek ve varsa aksaklıklarla ilgili tedbirleri almak.

c)      Yönetmeliklere ve Merkez Hakem Kurulunun direktiflerine aykırı hareket eden İl Hakem Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi için Federasyona teklifte bulunmak

d)      İl Hakem Kurullarınca teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.

Merkez Hakem Kurulunun Kurs ve Seminer Düzenlemesi

MADDE 12- Merkez Hakem Kurulu illerden gelen kurs isteklerini inceleyerek uygun bulunacak yerlerde Kurs açmak üzere Federasyona teklifte bulunur.Kurul gerektiğinde Uluslar arası düzeyde Hakem Kurs ve Seminerleri açar, yabancı Hakem ve Gözlemci çağrılması için Federasyona teklifte bulunur. Merkez Hakem Kurulu Üyeleri gerek gördüklerinde ilerideki yarışmalara gözlemci olarak gider.

 Merkez Hakem Kurulunun lisans iptal yetkisi

            Madde 13- Hakem lisansı aşağıda belirtilen hallerde Merkez Hakem Kurulunca iptal edilir.

a)      İstifa etmek.

b)      Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek.

c)      Özürsüz olarak üç defa üst üste hakemlik görevine gelmemek.

d)      Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak.

e)      Kamu haklarından mahrum durumuna düşmek.

f)        Genel Müdürlük Ceza Kurulunca haklarında altı aydan daha fazla, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak.

                Hakem Kurulu tarafından Ceza Kuruluna sevk edilen cezalara kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakem yarışma yönetemez ve görev yapamaz.

             Yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir ve lisanslarını iptali için Federasyon Başkanının onayına sunulur.

            Merkez Ceza Kurulu’nca Verilecek Cezalarla İlgili Lisans İptali

Madde 14- Ceza Yönetmeliğinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde Merkez Hakem Kurulu hakem lisanslarını iptal eder.

a)      Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareketlerde bulunulduğunu tespit etmek.

b)      Gerçek dışı beyanda bulunmak veya taraflardan maddi, manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak.

c)      Teşkilat mensupları aleyhinde gerçek dışı suçlamalarda bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            İl Hakem Kurullarının Kuruluşu

 

Madde 15- Lisanslı hakem sayısı en az on olan İllerde, Hakem Kurulları kurulması zorunludur. On hakemden daha az hakemi olan İllerde bu hizmetler Taekwondo İl Temsilcisi başkanlığında kurulacak ve hakemlerden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. Bu kurulun üye sayısı İl Temsilcisinin teklifi ve İl Müdürünün onayıyla belirlenir.

         Ayrıca İllerde İl Temsilcisinin teklifi ve İl Müdürünün onayı ile İl Tertip Kurulu kurulabilir.

            İl Hakem Kurulunun Seçimi

Madde 16- İl Hakem Kurulları, İl Müdürünün teklifi Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur. Bu kurul 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Kurul Üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

            İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

Madde 17- Kurul çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılan Nitelikler

Madde 18- İl Hakem Kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin  25 nci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranan ninelikler aranır.

          Yeterli sayıda Uluslararası, Ulusal ve İl Hakemi bulunmayan illerde İl Hakem Kurulu aday hakemlerden de oluşabilir.

  

İl Hakem Kurullarının Görev Süresi

Madde 19- İl Hakem Kurullarının görev süresi İl Temsilcisinin görev süresi kadardır.Yeni kurulun teşkiline kadar eskisi göreve devam eder.

            İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 20- İl Hakem Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 

a)      Hakem kursu açılması için il temsilcisine istekte bulunmak.

b)      İlinde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak ve terfi edecek hakemlerle ilgili işlemleri yapmak.

c)      Hakemlik konusunda konferanslar vermek, hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

d)      Federasyonun izniyle yetiştirme ve geliştirme kursları açmak.

e)      İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar verme ve itiraz halinde Merkez Hakem Kurulunca kesin karara bağlamak üzere, Federasyona gönderilmelerini sağlamak.

f)        Yönetmelik hükmüne aykırı hareket eden hakemleri, yarışma yönetmekten men etmek ve gerektiğinde lisanslarının vize edilmemesi ve iptali için nedenleri ile durumun Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesini sağlamak.

g)      İlinde ve ilçesindeki resmi ve özel yarışmalarla, Federasyonca yetki verilen yarışmaların hakemlerini tayin etmek.

h)      İlinde  düzenlediği yarışmalarda jüriyi oluşturmak ve yarışmaların akışını izlemek.

i)        Her yarışma sonunda neticeleri ve hakemlere ait düşüncelerini bir hafta içerisinde rapor halinde Merkez Hakem Kuruluna sunulmak üzere İl Müdürlüğüne vermek,

j)        Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

Madde 21- İl Hakem Kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar.

a)      Üyenin istifa etmesi,

b)      İl Temsilcisinin görev süresinin bitmiş olması,

c)      Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi,

d)      25 nci maddedeki niteliklerden birini kaybetmesi,

e)      Yönetmelikler ve Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin sabit görülmesi halinde İl Müdürünün teklifi Federasyon Başkanının onayı ile üyeliği son bulur.

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 22- Hakemlere verilecek cezalar, Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza kurulları tarafından saptanır. Bu Yönetmelik çerçevesinde ve WTF Kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen Merkez Hakem Kurulunun, Gözlemcilerin, Ring Hakemlerinin ve İl Temsilcilerinin kararlarına yasal gerekçe göstermeden karşı gelen, yarışmaların akışını bozan, sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemlerin durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesi veya şikayet edilmesi üzerine, Merkez Hakem Kurulu şikayetler hakkında gerekli incelemeyi yapması sonucu, lüzumu halinde Federasyon Başkanının teklifi Genel Müdürün onayıyla cezalandırılmak üzere Ceza Kuruluna sevk edilir.

Merkez Hakem Kurulu şikayetlere istinaden gerektiğinde hakemi yazılı veya sözlü olarak uyarabilir.

İl Hakem Kurulu Toplantıları

Madde 23- İl Hakem Kurulları, İl Müdürü, İl Temsilcisi veya Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır.

İl Hakem Kurul Üyelerinin Görev Yasağı

Madde 24- İl Hakem Kurul Üyeleri, başka Federasyonların İl veya Merkez Hakem Kurullarında görev alamazlar.

 

Hakem Olabilme Şartları

 Madde 25- Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a)      T.C. Vatandaşı olmak,

b)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)      20 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,

d)      Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak,

e)      Ağır hapis, 6 aydan daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden affa uğramış dahi olsa ceza almamış olmak,

f)        Milli sporcular için öğrenim şartı aranmaz Milli Sporcu Belgesini İbraz etmeleri yeterlidir.

g)      En az I.DAN olmak.

 

Ortopedik sakatlığı bulunan hakem adayları yalnız yazılı ve sözlü sınava alınırlar. Başarılı bulunanlar Orta Hakemliğin haricinde diğer hakemlikleri yaparlar.

Hakemlik Kademe ve Dereceleri

Madde 26- Hakemlik kademe dereceleri aşağıdaki gibidir :

a)      Aday Hakem

b)      İl Hakemi

c)      Ulusal Hakem

d)      Uluslararası Hakem

Aday Hakem

 

MADDE 27- Bu Yönetmeliğin 25 maddesinde. belirtilen şartları taşıyan ve Federasyonca açılan Hakemlik Kurslarına katılarak yazılı ve uygulamalı sınavların ortalamasından 100 üzerinden 70 puan alanlar aday hakem olurlar.Aday Hakemler illerde yapılan İl Müdürlüğü faaliyetlerinde görev alabilirler.Ancak Merkez Hakem Kurulunca yeterli görülenlere Federasyonun düzenlediği müsabakalarda görev verilebilir, adaylık süresi en az 2 yıldır.

Aday Hakemli süresini tamamlayan adayların, adaylıkları süresi içersinde kriter olarak performanslarının yüksek olması ve en az 5 resmi yarışmada görev almaları gerekir.Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen Hakem Gelişim Seminerlerinden en az birine katılmaları zorunludur.

            İl Hakemi

Madde 28- İl Hakemliğinde bekleme süresi en az iki yıldır. Bu süre içerisinde ilinde ve Federasyon faaliyetlerinde görev yaparak kendilerini yetiştirirler.

İl Hakem Kurulu tarafından Ulusal Hakemliğe terfii istenen il hakemlerinin en az 3.DAN olmaları, faal olduğu süre içerisinde en az yirmi yarışma yönetmeleri ve Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen Hakem Gelişim  Seminerlerinden en az ikisine katılmaları zorunludur.

İl Hakem Kurullarınca terfileri istenen hakemlerin terfileri; yukarıdaki şartları taşıması ve Merkez Hakem Kurulunca da uygun görülmesi durumunda Aralık ayı sonuna kadar yapılır.

Ulusal Hakem

 

Madde 29-Ulusal Hakemliğe Terfi eden Hakemler İl ve Federasyon faaliyetlerinde kendilerini yetiştirmek ve Uluslar arası Hakem olabilme şartlarını kazanmak için çaba göstermeleri gerekir. Ulusal Hakemlikten Dünya Taekwondo Federasyonunun Uluslar arası Hakemlik Seminerine katılabilmeleri için kriter olarak performanslarının yüksek olması ve en az Federasyonun organize ettiği 30 resmi yarışmada görev almış olmaları istenir.

Bunun için Federasyonun vereceği her türlü görevde başarılı olması gerekir.

  

Uluslararası Hakem

Madde 30- Ulusal Hakem olanlar arasında üstün başarı gösterenler ve  WTF Dünya Taekwondo Federasyonunun uluslar arası hakemlik için aradığı şartları taşıyanlardan uygun görülenler  Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile Uluslararası Hakemlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. WTF tarafından yapılacak bu sınavda başarılı olanlar uluslararası hakem olurlar.

          

Hakemlerin Görev Yerleri

Madde 31- Hakemler durumlarına göre aşağıdaki görevleri yaparlar :

a)      Aday Hakem

Aday Hakemlere, yarışmalarda Saat, Çizelge, Kontrol, Kura ve Duruyu Hakemliği görevleri verilebilir.

b)      İl Hakemi

İl Hakemlerine, İllerindeki yarışmalarda her türlü hakemlik görevi verilebilir.

Federasyon yarışmalarında ise  Ring Hakemliği hariç Kontrol,Kura, Saat, Duyuru,  Yan ve Orta Hakemlik görevleri verilebilir.

c)      Ulusal Hakem

Ulusal hakemlere, yarışmalarda Orta, Yan,  Çizelge Hakemliği ve Ring Hakemliği olmak üzere her türlü hakemlik görev verilebileceği gibi öğretici niteliği olanlara kurs ve seminerlerde öğreticilik görevi de verilebilir.

d) Uluslararası Hakem

Uluslararası Hakemlere, yurtiçi ve yurtdışı her türlü faaliyetlerde yan, orta, çizelge, ring hakemliği ve öğretici hakemlik görevi verilir.

e) Poomse Hakemi

     Poomse Hakemi olabilme şartları

    Hakem Yönetmeliğinin 25. maddesindeki aranan şartlarla birlikte en az 2. Dan Belgesine sahip olan kişiler Aday Poomse Hakem Seminerine katılabilirler.

f) Türkiye’de müsabaka hakemliği derecesine sahip olanlar bulundukları dereceden Poomse Hakemi sayılırlar.

ETU Pomse Hakemliği Derecesine sahip olanlar Uluslar arası Poomse Hakemliği statüsü almış sayılırlar.

g) Poomse Hakemlik Dereceleri ve bekleme süreleri :

Adaylıkta 1.5 yıl

İl Hakemli 2 yıl

Ulusal Hakem 

h) Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler Uluslar arası Poomse Hakemi Seminerine aday olarak gösterilebilirler.

Kukiwon dan en az 4. Dan belgesi ile Milli Hakem Sertifikasına sahip olmak..

I) Gözlemci – Hakemlik

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinden Uluslar arası ve Milli Hakemler arasından Hakemlik ve Müsabaka Yönetmenlik Hükümlerini ve ayrıca Genel Müdürlük ile ilgili mevzuatı bilen en az lise mezunu olan 30 yaşından büyük, kişiler arasından değerlendirme yapılır.

 

Hakemlik Çeşitleri, Görevleri ve Atanması

Madde 32- Federasyon faaliyetlerinde hakemler aşağıdaki hakemlik görevini yaparlar:

a)      Saat (Gong-Bilgisayar)  Hakemliği;

Bu hakemler, teknik asistana bağlı olarak müsabaka süresini tutmakla görevlidir.

b)      Kontrol Hakemliği;

Bu hakemler, Çizelge ve Duyuru Hakemleriyle koordineli olarak yarışmaya çıkacak yarışmacıların kontrolünü yapar. Kurallara uymayan yarışmacıları uyarır, uyarıya rağmen uymayanların yarışmaya çıkmalarına izin vermez.

c)      Duyuru Hakemliği;

Kura çizelgesine göre yapılacak olan yarışmaya katılacak yarışmacıları ilan eder ve ilan ettiği yarışmacıların Jüri Rey Pusulasını Kontrol Hakemine gönderir.

d)      Tartı,  Kura, Çizelge Hakemliği;

İlan edilen yer ve saatte yarışmacıların tartı ve kura işlerini yapar.

e)      Tabela Hakemliği;

Yarışma esnasında görevli olduğu ringteki orta hakemin vermiş olduğu Ceza puanlarını ve raund sonlarında teknik asistanın ilan ettiği sonucu tabelaya işler.

f)        Yan Hakemlik;

Köşesinde yarışmayı izler, Geçerli ve Ceza Puanlarını anında kaydeder.

Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.

g)      Orta Hakemlik;

            Jürinin işaretiyle yarışmayı başlatır ve yönetmelik hükümlerine göre idare ederek sonuca ulaştırır. Yarışma sonunda Jürinin belirlediği yarışmacıyı galip ilan eder.

              h) Teknik Asistan Hakemliği

görevli olduğu ringdeki yarışmaların Yönetmelik Hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.Puanları rey pusulasına işleyerek sonucu tabela hakemine bildirir.

Yarışma sonunda galip tarafı belirleyerek, ilan etmesi için Orta Hakeme bilgi ve izin verir.

          Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.

I)Ring Hakemliği;

Sorumlu olduğu ringdeki yarışmaların yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması için gerekli tedbirleri alarak, hakemlerin görev dağılımını yapar.

          Yarışma sonunda sorumlu olduğu ringdeki yarışmalar ile görevli hakemlerin başarı durumlarıyla ilgili raporu İl veya Merkez Hakem Kuruluna sunar.

İ)Gözlemci Hakemlik;

           Federasyonca gerek duyulan veya talep edilen yarışmalara Federasyonca görevlendirilir. Gözlemci Hakem yarışmaların Genel Müdürlük mevzuatına ve Federasyon Hakem ve Yarışma Yönetmelikleri hükümlerine uygun yapılması Yönetmelikleri hükümlerine uygun yapılması için gereken yardım ve telkinlerde bulunur. Görevli olduğu yarışma ile ilgili rapor hazırlayarak, bir hafta için Federasyona sunar.

J)Öğretici Hakemlik;

Hakeme yetiştirme kurs ve seminerlerinde görev yaparlar. Öğretici yeteneği olan Uluslararası ve Ulusal Hakemler arasından seçilirler.

           Faaliyetlerin bitiminde sonucu gerekli belgelerle birlikte Federasyona sunar.

 Merkez veya İl Hakem Kurulunca, kendilerine görev tebliği edilen hakemler,görevlendirme yazısında belirtilen yer ve saatte yarışma mahallinde olmak ve yapılacak hakem toplantısına katılmak zorundadır. Toplantı sonrası kendilerine verilen görevleri yapar ve tespit ettikleri eksiklikleri bildirirler.

Yarışmalar lisanslı hakemler ile yönetilir.

Özel, okullar arası ve kulüpler arası yarışmalarda görev yapacak hakemlerin, yolluk, harcırah ve seans ücretleri, Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından, resmi yarışmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ödenir.

Hakemlerin Yarışma Yönetiminde Uymaları Gereken Hususlar

Madde 33- Hakemler yarışmaları bu yönetmeliğin ve yarışma kurallarının ilgili hükümlerine göre yönetirler.

 

   Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar

Madde 34- Hakemler yarışmalar sırasında:

a)      Yarışmaları, Merkez Hakem Kurulunun belirlediği kıyafetle yönetmek,

b)      Yarışma süresince, davranışlarıyla sporculara iyi örnek olmak,

c)      Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,

d)      Yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

Hakemler izledikleri yarışmalar hakkında yetkili kurullar dışında hiç kimseye yorum yapamazlar, görüş belirtemezler.

 

Yurtdışından Alınan Hakemlik Lisansları

Madde 35- Yabancı ülke Federasyonlarından, hakemlik lisansı alanlar Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde  hangi kademe ve kategoriye girebileceklerine Merkez Hakem Kurulunca karar verilerek denkliği yapılır.

 

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

Madde 36- Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş hakemlere, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansları her yıl Ocak ayı içinde Merkez Hakem Kurulunca vize edilir.Hakem Gelişim Seminerine katılmayanların vizesi yapılmaz.Vizesiz hakemlere, Federasyon faaliyetlerinde ve İllerde yapılacak resmi ve özel yarışmalarda görev verilmez.

  

Hakemlerin Sigortalanması

Madde 37- Milli Takım kafilesindeki hakemlerin sigorta işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi

Madde 38- Yurtdışındaki Hakemler, Federasyondan izin almak kaydıyla bulundukları ülkede görev alabilirler.

Yabancı ülke federasyonlarına bağlı hakemlerin Türkiye’de görev alabilmeleri için Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının onayı gerekir.

 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

Madde 39- Federasyon veya İllerce düzenlenen yarışmalar sonrasında Ring Hakemleri ve İl Hakem Kurulları tarafından verilen raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.

 

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi

Madde 40- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez.

a)      İstifa etmek,

b)      Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c)      Yarışmalarda görevlendirildiği halde, geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde iki kez görev yapmamak.

d)      Müsabaka Kurallarını uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilmiş olmak,

e)      Hakem Gelişim Seminerine  katılmamak,

 

Vize Edilmeyen Lisansların İtiraz Süresi

Madde 41- Herhangi bir nedenli lisansları vize edilmeyenlerin itiraz süresi, kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.

Hakemler, Federasyon ve Merkez Hakem Kuruluna her türlü başvurularını, bağlı bulundukları İl Müdürlükleri kanalı ile yaparlar.

Doğrudan yapılan başvurular için herhangi bir işlem yapılamaz. İtirazlara engeç 30 gün içerisinde cevap verilir.

 

 Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 42- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, İl Hakem Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Özürleri, sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvurularına eklerler. İl Hakem Kurulu, ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir.Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse, özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

 

Hakemlikten İstifa

Madde 43- Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirir. İl Hakem Kurulu, bu dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir.

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o yıl yarışmalarda görev alamazlar. Bu hakemlere tekrar görev verilebilmesi için hakem gelişim seminerine katılmaları  şarttır. İstifanın tekrarı halinde lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından kesin olarak iptal edilir.

 

Hakemlerin Denetimi

Madde 44- Merkez Hakem Kurulu, İl Hakem Kurulları ve yarışmalarda ring hakemleri, hakemleri denetlemekle görevlidirler. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler, bütün hakemlerin, milli hakemler ise il ve aday hakemlere gözlemcilik yapabilirler.

İl hakem kurulları ve ring hakemleri, yazılı raporlarıyla, hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını yarışmanın bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Federasyona göndermek zorundadırlar.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan her kademedeki hakemlik, merkez hakem ve il hakem kurul üyelikleri hakları saklıdır. Merkez ve İl Hakem Kurulu üyeliğinden ve hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

                                                                BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlükten Kaldırma

 

Madde 45- 02 Ocak 1996 tarih ve 22511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taekwondo Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

Madde 46- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme 47- Bu Yönetmelik Hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

                                           

HAKEM  BİLGİ  VE  DEĞERLENME  FORMU

                                                   

Sıra  No:.................

Federasyon  Sicil  No  :

 

 

 

            fotoğraf

Adı  Soyadı

 

Bölgesi

 

D. Yeri  Tarihi

 

Öğrenim  Durumu

 

Mesleği

 

Bildiği  Yabancı  Dil

 

 

 

ADAY

İL

MİLLİ

ULUSLARARASI

POMSE  ETU

POMSE  WTF

 

 

 

 

 

 

 

NAMZET  HAKEMLİK  KURS  DEĞERLENDİRMESİ

 

S.NO

TARİHİ

YERİ

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

PUAN

SONUÇ

MHK-İMZA

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

İL  HAKEMLİĞİNE  TERFİ DEĞERLENDİRMESİ

 

S.NO

TARİHİ

YERİ

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

PUAN

SONUÇ

MHK-İMZA

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL  HAKEMLİĞE  TERFİ  DEĞERLENDİRMESİ

 

S.NO

TARİHİ

YERİ

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

PUAN

SONUÇ

MHK-İMZA

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

KATILDIĞI  KURS VE  SEMİNERLER

 

S.NO

TARİH

YER

DÜŞÜNCELER

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10