SPOR KURUMU KANUNU TASARISI
TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM

Spor Kurumu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Kuruluş

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Devletin spor politikasını belirlemek, spor kültürünü oluşturmak, sporun örgütlenmesini sağlamak ve desteklemek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz; Spor Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, Spor Kurumunu, spor federasyonlarını, spor kulüplerini, sporcu ve çalıştırıcılarını, yöneticilerini, her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumları, yerel yönetimler ile  spor tesislerine sahip gerçek ve tüzel kişilerin sportif faaliyetlerini kapsar.

            Kuruluş

MADDE 2- (1) Spor Kurumu; Spor Düzenleme Kurulu, Başkanlık, Tahkim Kurulu,  danışma, denetim ve ana hizmet birimleri ile bağlı ve  ilgili kuruluşlardan oluşur. (EK-1 Kurumun Teşkilat  Şeması ve Kadro Cetveli) Kurum, Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirirken, yetkilerini  Başkanlık  vasıtasıyla kullanır . Başkan, Kurumu temsil  eder.

(2) Kurumun Merkezi Ankara’dadır. İhtiyaç duyulan illerde şubeler kurulabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Kurumun teşkilatı

MADDE 3- (1) Kurum,  Merkez ve Taşra teşkilatı ile bağlı ve  ilgili kuruluşlardan  meydana gelir.

(2) Merkez Teşkilatı:

a)      Spor Düzenleme Kurulu,   

b)      Başkanlık,

            1) Başkan

            2) Başkan yardımcıları,

c) Tahkim Kurulu,

d) Ana Hizmet Birimleri;

 1) Federasyonlar Daire Başkanlığı,

 2) Proje ve Tesisler Daire Başkanlığı,

 3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

 4) Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,

 5) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

 6) Eğitim Daire Başkanlığı,

 e) Danışma ve Denetim Birimleri;

 1) Hukuk Müşavirliği,

 2) Denetim Kurulu,

 f) Bağlı Kuruluşlar

1) Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü,

2) Sporcu Eğitim ve Değerlendirme Merkezleri.

g)İlgili Kuruluşlar;

1)Federasyon Başkanlıkları.

(3) Merkez Teşkilatının; danışma, denetim, ana hizmet birimleri ile  taşrada kurulacak şubelerin görev, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle, ilgili kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ise ulusal ve uluslararası mevzuata göre belirlenir.

Kurumun görevleri

MADDE 4- (1) Kurumun görevleri;

a)Devletin, her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumları ile yerel yönetimlerin   spor ilke ve  hedeflerini belirlemek,

b)Gençliğin serbest zamanlarının değerlendirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, uygulamak veya uygulatmak, gençliği zararlı ve kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak,

c)Ulusal spor mirasını korumak, spor kültürünün geliştirilmesini sağlamak,

d) Ulusal sporun örgütlenmesini sağlamak,

e) Sportif konularda bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak,

f) Spor federasyonlarının kurulmasına karar vermek, ayni ve/veya nakdi yardımda bulunmak,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sportif  tesislerin ortak kullanımının esaslarını belirlemek,

h) Uluslararası organizasyonların düzenlenmesi için gerekli olan tesislerin yapımı konusunda yerel yönetimlere, federasyonlara maddi ve teknik konularda destek sağlamak,

ı) Yüksek performans ve araştırma  merkezlerinin kurulmasına öncülük etmek,

j) Doping kontrolü için gerekli tedbirleri almak, bu amaçla kurulmuş bağımsız kuruluşlara gerektiğinde kaynak sağlamak,

k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

l) Başarılı sporcuları desteklemek, sporcu, antrenör, kulüp ve diğer spor elemanlarına yapılacak yardım ile verilecek ödüllerin esaslarını belirlemek,

m) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, aldırmak,

n) Spor alanında yayınlar yapmak, yaptırmak,

o) Spor müsabakalarında müşterek bahis  ve sabit ihtimalli oyunları düzenlemek, düzenletmek,

p) Spor tesislerini işletmek, işlettirmek,

r) Sporla ilgili yönetmelikleri  hazırlamak, hazırlatmak,

s)Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun veya antrenman amaçlı spor tesisi projeleri üretmek ve yurt genelinde yaygın olarak uygulanmasını sağlamak.

 

Spor düzenleme kurulu

MADDE 5- (1) Kurul,  Kurum Başkanının başkanlığında;

a) Spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş, deneyimli kişiler arasından Başbakan tarafından atanacak iki üye,

b) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı,

c)İki başkan yardımcısı,

d) Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı,

e)Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı,

f)Paralimpik Komitesi Başkanı,

g)Yüksek Öğrenim Kurumunun spordan sorumlu üyesi, 

h)Federasyon başkanlarının kendi aralarından seçecekleri iki üye,

ı)Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı,

olmak üzere on üç üyeden oluşur.

(2) Kurul; en az iki ayda bir olağan ve Kurum Başkanının uygun gördüğü zamanlarda salt çoğunlukla olağanüstü toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

 (3) Kurulun görevleri şunlardır;

a)Devletin, her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumları ile yerel yönetimlerin   spor  politikalarını belirlemek,

b)Spor federasyonlarının kurulmasına karar vermek, federasyonlara yapılacak yardımların kriterlerini belirlemek,

c)Tahkim Kuruluna atanacak üyelerin iki katı üyeyi teklif etmek,

d) Sporcu, antrenör, kulüp ve diğer spor elemanlarına yapılacak yardım ile verilecek ödüllerin esaslarını belirlemek,

e)Ülke genelinde yapılacak spor tesislerinin programlarını belirlemek,

f)Taşrada şube kurulmasına karar vermek,

g)Kurumu ilgilendiren yönetmelikleri onaylamak.

            (4) Kurulun; (a) bendi ile ilgili aldığı kararlar Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer.

            (5) Kurulun çalışma usul ve esasları ile ödenecek huzur hakları ve harcırahlara ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 

Başkan ve başkan yardımcıları

MADDE 6- (1) Kurumun Başkan ve başkan yardımcıları; yüksek öğrenim mezunu, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. Başkan yardımcısının sayısı ikidir.

            (2) Kurumda çalışacak her kademedeki personelin ataması ise; Kurum Başkanı tarafından yapılır.

(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bu Kanun hükümlerini uygulamak ve uygulatmak,

b)Gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak,

c)Hizmet birimlerinin verimli, disiplinli ve koordineli çalışmasını sağlamak,

d)Spor Düzenleme Kurulunun gündemini, toplantı  gün ve saatini belirlemek ve toplantıları yönetmek,

e)Birimlerin görev alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, ettirmek,

f)Kurumu  ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek,

g)Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider hesabını ve yıllık raporu hazırlamak, gelirlerin toplanmasını sağlamak ve gerekli harcamaları yapmak,

h)Spor federasyonlarına yapılacak yardımların amacına uygunluğu yönünden denetimini yaptırmak,

ı) Kurul tarafından teklif edilen kişiler arasından Tahkim Kurulu üyelerini atamak.

(4) Başkan gerekli gördüğü hallerde yetkilerini Başkan yardımcılarına devredebilir. başkan yardımcıları Başkanın verdiği  görevleri yaparlar ve Başkana karşı sorumludurlar.

(5) Başkan, iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından doğrudan Başbakana karşı sorumludur.

 

Kurum personelinin statüsü, ücreti, mali ve sosyal hakları

MADDE 7- (1) Kurumun hizmet birimleri; Kurul, Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, müdürlükler ve sporcu eğitim ve değerlendirme merkezlerinden oluşur.  Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları Kurumun teklifi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(2) Kurum; Kanundan kaynaklanan görevlerini, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütür. Kurum personeli ücret ve mali hakları dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

(3) Kurum Başkanı, Kurul üyeleri ve diğer personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

(4) Kurum Başkanı, Kurul üyeleri ve diğer personel, sosyal güvenlik mevzuatı bakımından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabii olarak çalışan personel ise, talep de bulunmaları halinde Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. Emeklilik açısından Kurum personelinin durumu, Kurumun teklifi, Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kurum Başkanının Bakanlık Müsteşarına, Başkan yardımcılarının ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına denk statülerinin olduğu kabul edilir.

(5) Kurum Başkanı ve yardımcılarının net ücretleri, düzenleyici ve denetleyici  kurulların başkan ve yardımcılarının net ücretlerini geçmemek üzere Başbakan tarafından belirlenir.

(6) Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine tespit edilir.

(7) Kurum Başkanı, Kurul üyeleri ve diğer personel ile vekalet ve istisna akdi ile hizmet verenlerin, görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masraflardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) Yerli ve yabancı uzmanların istihdamı, personel atamaları, görevden alınmaları ve personel görev değişikliği ve yükselmelere ilişkin esas ve usuller yönetmeliklerle düzenlenir.

(9) Kurum; diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, uzmanlık gerektiren hizmetlere ilişkin olarak geçici personel görevlendirilmesi talebinde bulunabilir. Bu şekilde görevlendirilen kamu personelinin halen kendi kurumunda almakta olduğu ücret yada maaşının, görevlendirildiği pozisyonun ücretinden yüksek olması halinde ücret yada maaşı kendi kurumundan, az olması halinde ise sadece aradaki ücret yada maaş farkı Kurumca ödenir.

Mal beyanı

MADDE 8- (1) Başkan ve başkan yardımcıları ile Kurumda çalıştırılacak diğer personel, hizmet akitleri imzalanıp göreve başladıkları tarihten itibaren otuz gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Mal beyanında bulunmayanlar hakkında ilgili Kanun hükümleri uygulanır.

Kurumun Gelirleri, Mal ve Varlıkları

MADDE 9- (1) Kurumun  bütçesi aşağıdaki gelirlerden oluşur;

a)Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

b)İşletme ve kira gelirleri,

c)Gayrimenkul satışları ile irtifak, intifa hakkı bedelleri,

d)Spor-Totodan alınacak hisse,

e) Sponsorluk gelirleri,

g) İtiraz ve ceza gelirleri,

h) Her türlü bağış, yardım, reklam, faiz ve diğer gelirler.

            (2) Kurumun taşınır ve taşınmaz bütün malları Devlet Malı hükmündedir. Malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez. Kurum tarafından spor kulüplerine, spor federasyonlarına veya kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına bırakılan taşınır veya taşınmaz malları hiçbir şekilde haczedilemez.

Kurumun giderleri ve denetim

            MADDE 10- (1) Kurum, kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için uluslararası spor mevzuatı ile kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

            (2) Kurum, spor alanında hizmet veren uluslararası kuruluşların ulusal temsilciliklerine yardımda bulunabilir. 

            (3) Kurumun harcamalarının amacına uygunluğu  Sayıştay denetimine tabidir.

Vergi muafiyeti

            MADDE 11- (1) Bu Kanuna göre elde edilecek gelirler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Yurtiçi teşkilatı

            MADDE 12- (1) Kurumun yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere ihtiyaç duyulan illerde, Spor Düzenleme Kurulu kararı ile sayısı onu geçmemek üzere şubeler kurulabilir. Norm kadro esaslarına göre şubelerde yeteri kadar personel görevlendirilebilir.

Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların görevli,  izinli sayılması

            MADDE 13-(1) Kurumun, federasyonların veya belediyelerin faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslararası  her türlü gençlik ve spor faaliyetlerine katılacak sporcu, hakem, antrenör, yönetici, genç, gençlik lideri ve bu amaçla görevlendirilecek diğer elemanlar, bağlı oldukları kurumlarınca faaliyet süresince görevli, izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur.

            (2) Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler için ihtiyaç duyulan telafi eğitimi ve sınavı, ilgili eğitim kurumlarınca yapılır.

            Kamu görevlisi sayılma

            MADDE 14- (1) Kurum, federasyonlar veya belediyeler tarafından düzenlenen her türlü  gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler ile federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, organizasyon süresince kamu görevlisi sayılırlar. Ceza Kanununun uygulanması bakımından, işledikleri suçlarla bunlara karşı işlenilen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

            Ödül

MADDE 15- (1) Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcular ve kulüpler ile bu başarıda emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ve/veya nakdi ödül verilebilir. Ödüller,  Spor Kurumu bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır.

(2) İhtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile Kurumda çalıştırılmak üzere Başbakan tarafından;

a) Olimpiyat şampiyonu,

b) Olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde olmak kaydıyla;

            1) Dünya şampiyonu ve olimpiyatlarda ikinci veya üçüncü olan,

            2) En az üç defa Avrupa şampiyonu ve olimpiyat ikinci veya üçüncülüğünü,

            3) En az iki dünya şampiyonu ve en az bir Avrupa şampiyonluğunu,

            kazanan sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin  (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç, diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanırlar. Spor müşavirlerine verilecek maaş, bakanlık müşavirlerinin maaş ve ücretini geçemez. 

            (3) Her seviyedeki eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları her yıl verecekleri bursun %5’ini Kurumun belirleyeceği başarılı sporculara verirler.

(4) Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceği, spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları ile aylık ve özlük hakları, Kurum tarafından çıkartılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Sponsorluk

MADDE 16- (1) Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a)  Spor Kurumunca düzenlenecek ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında yer alan hizmet ve faaliyetleri,

c) Spor Kurumunca; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdî lisanslı sporcuların, federasyonlarca katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,

g) Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğrenim Kurumları tarafından düzenlenecek okul spor faaliyetlerine ilişkin hizmetler,

kapsamında sponsorluk yapabilirler.

(2) Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; federasyonların belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.

(3) Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Spor Kurumu veya federasyonların kontrol ve tasdikine tâbidir.

(4) Sponsorlukla ilgili esas ve usuller Spor Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

            Spor tesislerinin yapımı ve  kullanılması

MADDE 17- (1) Kamu kaynakları kullanılarak veya sponsorluk kapsamında yapılacak olan ulusal ve uluslararası standartlara uygun spor tesislerinin projeleri Kurumun tasdikine tabidir.

  (2) Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlara, il özel idarelerine, belediyelere, belediyelere bağlı kurumlara, iktisadi devlet teşekküllerine ve kamu iktisadi kuruluşlarına, her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ait spor tesisleri, spor faaliyetlerinde ortak kullanılır. İlgili kurum veya kuruluş, Kurum veya federasyonların talebi halinde bu tesisleri tahsis eder.

(3) Federasyonlar; Kurumun tesis ve personelinden yararlanabilir ve kulüpleri yararlandırabilir.

(4) Spor Kurumu  ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan spor tesisleri veya taşınmazların intifa hakkı; spor federasyonlarına, en az üçü olimpik olmak üzere toplam beş spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devredilebilir.

(5) İntifa, irtifak veya kullanma hakkını devralanlar, devraldıkları spor tesislerini devir amacı dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere devredemezler. Devredilen spor tesisleri mevcut isimleri ile kullanılır. İsim değişikliği  Spor Kurumunun iznine tabidir.

(6) Devir veya kullanım hakkının verilmesine ilişkin esas ve usuller protokolle düzenlenir. Spor Kurumu devredilen spor tesislerini ve kulüpleri her zaman denetler ve gerekli müeyyideleri uygular.

(7) Bir spor branşına hizmet edecek şekilde inşa edilen spor tesisleri, Kurul tarafından oluşturulacak komisyonun belirleyeceği bedel karşılığında spor kulüplerine satılabilir. Bu şekilde satılan tesis, sportif amaç dışında kullanılamaz.

Anlaşmazlıkların çözümü

            MADDE 18- (1) Tahkim Kurulu’nun görev alanına giren uyuşmazlıkların dışında kalan; Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkacak ihtilafların sulh yoluyla çözümü veya açılmış dava ve icra takiplerinin devamında Kurum yararı görülmeyenlerin takibinden vazgeçilmesinde Başkan yetkilidir.

(2) Dava ve/veya icra takiplerinin açılması ile mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmadan vazgeçme yetkisi Başkana, üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı tashih-i karar yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi ise; Hukuk Müşavirine aittir.

Tahkim kurulu

            MADDE 19- (1) Tahkim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kişilerden olması şarttır.

(2) Üyeler, Spor Düzenleme Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile dört yıl için atanırlar. Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. Tahkim Kurulu kararları kesindir.

(3) Tahkim Kurulu; federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır.

(4) Tahkim Kurulu; itiraz üzerine, Kurum ile ilgili birimler ve ilgili birimlerin birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.

(5) Tahkim Kurulu, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri kurabilir.

(6) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile üyelere verilecek huzur hakkının miktarı  yönetmelikle belirlenir.

 

İKİNCİ KISIM

Spor Federasyonları

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonların Kuruluşu ve Görevleri

Spor federasyonlarının kuruluşu

            MADDE 20- (1) Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idari bakımdan bir federasyona bağlanabilir. Federasyonlar, idari ve mali yönden özerktirler. Spor dallarının tespiti Kurum tarafından yapılır.

            (2) Özerk olan federasyonlar; organları Genel Kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi Genel Kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır.

(3) Kurumca uygun görülen spor dallarında,  aşağıdaki kriterler esas alınarak federasyon kurulur.

            a) Faal kulüp sayısı.

            b) Kulüplerin tesis durumu.

c) Spor dalının ülkemiz veya dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli.

d) Gelirleri ile giderlerini karşılayabilme yeterliliği.

(4) Kurulma kararı, kararın alındığı tarihten itibaren altmış gün içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanır. Kararın yayınlanması ile tüzel kişilik kazanılır.  

(5) Federasyon bünyesinde birden fazla spor dalı bulunması halinde, bu dallardan bir veya birkaçının federasyondan ayrılmasına federasyon genel kurulu üye sayısının dörtte üçünün kabul oyu ile karar verilir. Bu karar, Genel Kurul karar tarihinden itibaren altı ay içerisinde Spor Düzenleme Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Bu durumda ayrılan spor dalının, yeni federasyon olarak kurulmasına karar verme yetkisi Spor Düzenleme Kuruluna aittir. 

            (6) Spor federasyonları, uluslararası federasyonların  kural ve esasları ile ülkemizce kabul edilen spora yönelik uluslararası antlaşma ve  sözleşme  hükümlerine  tabidir. 

            Federasyonların teşkilatı

            MADDE 21- (1) Federasyonlar; merkez ve yurt içi teşkilatlarından meydana gelir.

            (2) Federasyonun organları şunlardır:

            a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) İdari Birimler,

d) Denetleme Kurulu,

            e) Merkez Hakem Kurulu,

            f)  Disiplin veya Ceza  Kurulu,

            g) Uluslararası federasyonların öngördüğü kurullar.

            (3) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul; olimpik spor dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik olmayan spor dallarında ise;  yaz olimpiyatlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. Toplantı, üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı,  bir gün sonra yönetim ve denetim kurulu asıl üyelerinin toplam sayısının iki katının katılımı ile yapılır.

            (4) Başkan, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri dört yıl süre ile görev yapmak üzere genel kurulca seçilir.

            (5) Mali genel kurul, her yıl yukarıda belirtilen esaslar dahilinde toplanır.

            (6) Federasyonların genel kurulunun toplanma usul ve esasları, genel kurulda oy kullanacaklar ile diğer kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümler, federasyonlarca çıkartılacak ana statü ile düzenlenir.

            (7) Federasyonların; genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği, Tahkim Kurulu ile ilişkileri Kurumca düzenlenecek Çerçeve Statü ile belirlenir. Federasyonlarca hazırlanacak ana statü, Çerçeve Statüye aykırı olamaz.

(8) Federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlarına karşı Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

            Federasyon başkanı

            MADDE 22- (1) Federasyon başkanı yönetim kurulu başkanı olup, federasyonu ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeye yetkilidir. Başkan, federasyonunun her türlü iş ve işlemlerinden sorumludur.

(2) Yönetim kurulunun ibra edilmemesi veya yapılan denetim sonucunda hakkında Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, organize suçlar, zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından kamu davası açılan federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin mahkumiyet kararlarının kesinleşmesi  halinde; spor kulüplerinde veya spor  federasyonlarında hiçbir şekilde görev alamazlar.

Yurt içi teşkilatı

            MADDE 23- (1) Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, illerde ve ihtiyaç duyulan ilçelerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

            (2) Temsilciliklerin görevlendirme, yetki ve sorumlulukları federasyonca çıkartılacak talimatla belirlenir.

Federasyonların görevleri

MADDE 24-  (1) Federasyonların görevleri şunlardır;

a)İlgili spor dalı veya dallarının faaliyetlerini yürütmek, gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak, uygulatmak,

b)Yurt içi federasyon faaliyetlerini yaygınlaştırmak için tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak,

c)Ulusal veya uluslararası faaliyetler için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuçlar alınması için gerekli tedbirleri almak,

d) Uluslararası müsabakalara katılacak sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Sporcu ve diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitimleri için gerekli tedbirleri almak,

f) Ulusal veya uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, ülkemizi kendi federasyonu ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

g) Sporcuların tescil, vize, transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

h) İlgili branşta arşiv ve istatistiki bilgileri derlemek,

ı)Başarılı sporcuları desteklemek ve ödüllendirmek,

i)Milli Takım seviyesindeki sporcuların sağlık ve performansı ile ilgili tedbirleri almak, bilgileri arşivlemek ve ilgili birimlere vermek,

j)Anti doping ile ilgili tedbirleri almak,

k)Olimpiyat oyunları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve Kuruma bildirmek.

            İhtilafların çözümü

MADDE 25–(1) Kurum ile ilgili birimler veya ilgili birimler arasında çıkacak ihtilaflar, bir Tahkim Kurulu üyesinin başkanlığında; Kurumdan üç üye, ilgili birimden üç üye olmak üzere yedi kişiden oluşacak Komisyon marifetiyle çözümlenir.

(2) Taraflar Komisyonun kararına karşı Tahkim Kuruluna itiraz edebilirler. Bu durumda Komisyona iştirak eden üye Tahkim Kurulu kararına katılamaz. Tahkim Kurulunun vereceği karar kesindir.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler ve Cezalar

            Mali hükümler

MADDE 26- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

a)Kurum tarafından yapılacak yardımlar,

b)Kurum bütçesinden alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için yapılacak yardımlar,

c)Sponsorluk gelirleri,

d)Tescil, lisans, vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

e)Uluslararası federasyonlarca yapılacak her türlü yardımlar,

f)Milli ve temsili müsabaka gelirleri,

g)Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

h)Kira ve işletme gelirleri,

ı)Faiz gelirleri, bağış ve yardımlar,

i)Ceza ve itiraz gelirleri,

j)Katılım payı,

k)Ruhsat gelirleri,

l)Diğer gelirler.

(2)  Federasyonun  her türlü menkul ve gayrimenkul malları ile gelirleri  Devlet malı niteliğinde olup haczedilemez. Federasyonun faaliyetlerden dolayı elde ettiği gelirler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(3) Federasyonların gelirleri amacı dışında kullanılamaz..

(4) Federasyonlar, bu Kanunla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için ilgili mevzuat ve genel kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yaparlar.

            (5) Federasyonların her türlü harcamalarının amacına uygun yapılıp yapılmadığı her yıl veya ilgili Bakanın talebi üzerine denetlenir. Denetim;

            a) Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye,

            b) Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye,

            c) Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından belirlenecek iki üye,

            d) Spordan Sorumlu Bakan tarafından belirlenecek bir üyeden,

             oluşan Kurul tarafından yerine getirilir. Kurulun görev süresi iki yıldır. Kurul aralarından bir üyeyi Başkan, bir üyeyi başkan vekili  seçer. Kurul, ihtiyaç duyduğu hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından denetim elemanı isteyebilir.

            (6) Kurul üyeleri; görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Kurulun sekreterya hizmetleri ilgili Bakanın belirleyeceği birim tarafından yürütülür.

             (7) Kurul, incelemesini mali genel kuruldan bir ay önce tamamlar. Kurul;  Federasyonlardan ihtiyaç duyacağı bilgileri istemeye, bunlarla ilgili  tüm  kayıtları incelemeye, örnek almaya ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidir. İlgililer, istenilen tüm kayıtların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgileri sunmak ve tutanakları imzalamakla yükümlüdür. İstenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde; Kurul, gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh ceza hâkiminden talepte bulunur. Sulh ceza hâkimliğince istenilen yerlerde arama yapılmasına karar verilmesi halinde arama yapılabilir. Aramada, bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler ve belgeler ayrıntılı bir tutanakla tespit olunur, yerinde incelemenin mümkün olmadığı hallerde, Kurul tarafından muhafaza altına alınarak inceleme yapılır. Arama sonucunda alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde sonuçlandırılarak bir tutanakla geri verilir.

            (8) Yapılan denetim sonucunda Federasyonun her türlü harcamalarında mevzuata aykırı bir husus tespit edildiğinde, düzenlenecek raporun bir nüshası Kurul tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Raporun  bir nüshası da gerekli işlem yapılmak üzere Spordan Sorumlu Bakan’a sunulur. Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri yargılanmalarında,  Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevlisi sayılırlar.

            (9) Kurul üyelerinin çalışma usul ve esasları ile ödenecek huzur hakları ilgili Bakanlıkça çıkarılacak talimatla belirlenir.  Huzur hakkı Federasyon bütçesinden karşılanır.

 

 

 

            Yayınların düzenlenmesi

            MADDE 27- (1) Müsabakaların televizyon, internet, radyo ve benzeri her türlü vericilerden yayınlanmasının düzenlenmesi ve programlanmasına federasyon yetkilidir. Kulüplerin bu konuda yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir.

            (2) Yayınların düzenlenmesine ilişkin talimat Yönetim Kurulunca hazırlanır.

 

            Cezalar

            MADDE 28- (1) Müsabaka ve hazırlık çalışmalarında, kulüpler veya kişilere yapılan disiplin ve sportmenliğe aykırı fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.

            (2) Federasyonlar, faaliyette bulundukları spor dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları uluslararası federasyonun esaslarını göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür ceza verileceğini,  ceza talimatnamesinde düzenlerler. Para cezalarındaki artış oranları her yıl yönetim kurulu tarafından yeniden belirlenir.

            (3) Müsabaka ve hazırlık çalışmalarında, kulüpler veya kişilere yapılan disipline ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak federasyon tarafından hazırlanacak talimatlarla tesbit edilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşrada Spor Faaliyetleri

            Taşrada spor faaliyeti

            MADDE 29- (1) Spor ile ilgili faaliyetleri sevk ve idare etmek görevi, il, ilçe ve belde belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde bu görev büyükşehir belediyesince yerine getirilir.

(2) Belediyelerin sportif görevleri ;

a)İl ve ilçelerdeki spor faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek,

b)Federasyonların belirlediği esaslar dahilinde, spor kulüplerinin ve sporcuların tescil, vize, transfer işlemlerini yapmak ve federasyona bilgi vermek,

c)Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve bunları vatandaşın istifadesine sunmak,

d)Gençlik ve sporcu eğitim merkezleri kurmak,

e)Her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarının sportif faaliyetlerini desteklemek,

f)Kulüplere ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

g)Federasyonlarla ortaklaşa organizasyon düzenlemek,

h) Başarılı sporcuları desteklemek,

ı) İlgili mevzuat uyarınca benzeri görevleri yapmak.

 

(3) Belediyeler; çalıştırdıkları personelin en az yüzde birini, beden eğitimi ve spor yüksek okulu mezunu olanlardan istihdam etmek zorundadırlar.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

            Spor kulüpleri

MADDE 30- (1) Bu Kanun hükümlerine göre bir veya birden fazla spor dalında faaliyet göstermek üzere gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile her seviyedeki eğitim kurumları tarafından spor kulübü kurulabilir. Bu kulüpler belediyelere tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.

            (2) Tescil edilmemiş kulüpler yurt içinde ve yurt dışında yapılacak yarışma ve organizasyonlara katılamazlar.

(3) Kurum ve/veya federasyonlar;  gençlik ve spor kulüpleri ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kurmuş olduğu gençlik ve spor kulüplerine ayni ve/veya nakdi yardımda bulunabilirler.

            (4) Kulüplerin kuruluşu, tescili, çalışma esas ve usulleri, tesis yapma veya kiralamaları, gelirleri, işletmeleri, yönetim yapısı, üyelik şartları, denetimleri, kulüp organları, isimleri, renkleri, mali hükümleri, genel kurul teşkili ve şirketleşme, antrenör çalıştırma gibi diğer hususlar ile üst kuruluşlarla ilişkileri,  Kurum tarafından çıkartılacak yönetmeliklerle  belirlenir.

(5) Bu Kanuna göre kurulan kulüpler ve bu kulüplerin her ne ad altında olursa olsun üst kuruluşları, kuruluş statülerinde belirtilen süre içerisinde ilk genel kurul toplantılarını yaparak gerekli organlarını yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde oluşturmak zorundadırlar.  Belediyelerin yazılı uyarılarına rağmen bu yükümlülüklerini yerine getirmez veya yapılan denetimlerde amaç ve niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse tescilleri iptal edilerek, mal varlıkları  belediyelere irad kaydedilir.

            (6) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

            İntikal hükümleri

            MADDE 31- (1) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile alacak ve borçları ve muhtelif mevzuatla bu Genel Müdürlüğe verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Spor Kurumuna intikal eder.         

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kaldırılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetler; Kurum, büyükşehir belediye başkanlıkları, il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarınca yürütülür. Ancak, devir yapılmayan büyükşehir, il, ilçe ve belde  belediye başkanlıklarınca yürütülecek hizmetler ise, devir yapılıncaya kadar il özel idarelerince yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2-(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin “B. ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünde yer alan “8. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi cetvelden çıkarılmıştır.

      GEÇİCİ MADDE 3- (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ( I ) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine istinaden tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları ile sürekli işçi kadrolarından boş olanlar iptal edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE  4- (1) Kaldırılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün;

a) Taşra teşkilatında il ve ilçe bazında il ve ilçelere vizeli kadro ve pozisyonlar, personel, tüm varlıklar, araç, gereç ve taşınır mallar ile Kurum tarafından uygun görülen taşınmazlar  il özel idarelerine tahsis edilir. Ancak, il özel idarelerine tahsis edilen kadro ve pozisyonlar, personel, araç, gereç, taşınır ve taşınmazlar  mallar Bakanlar Kurulu Kararıyla (veya Kurumca) yürürlüğe konulacak usul ve esaslar çerçevesinde  en geç 5 yıl içinde büyükşehir, il, ilçe veya belde belediye başkanlıklarına devredilecektir.

b) Devredilen personele ilişkin kadrolar il özel idarelerinin kadro cetvellerine eklenmiş sürekli işçi kadroları ile 657 sayılı Kanunun  4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilenlere ilişkin pozisyonlar ise hiçbir işleme gerek kalmaksızın il özel idarelerine vize edilmiştir.Devir işleminin sonuçlanmasını müteakip söz konusu kadro ve pozisyonlar  Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarının kadro cetvellerine eklenecek ve/veya vize edilecektir.

             c) Merkez teşkilatının vizeli kadro ve pozisyonlardaki personel,  tüm varlıklar, araç, gereç ve taşınırlar, tapuda bu Genel Müdürlük adına kayıtlı olan taşınmazlar ile tapuda şerh konularak kullanma hakkı verilmiş taşınmazların kullanım hakkı Kuruma devredilmiştir.

  d) Devredilen personelden Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı,  ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmetler dahil Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Federasyon Genel Sekreteri, Spor Toto Müdürü, merkez teşkilatındaki şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapan personel, merkez teşkilatında 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ile merkez teşkilatındaki diğer personelin görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar durumlarına uygun  yeni bir kadroya atanıncaya kadar, Kurumca eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları ödenmeye devam edilir.

            e) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı,  Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Federasyon Genel Sekreteri ile buralarda görev yapan şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar ile merkez teşkilatındaki diğer kadro unvanlarındaki personelden Kurumca  belirlenen kriterlere göre istihdam fazlası olan personel, bu  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydıyla durumlarına uygun bir kadroya atanmak üzere Devlet Personel  Başkanlığına devredilir.

f) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte merkez teşkilatında 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, altı ay içinde personel ihtiyacı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına devredilir.

g) Taşra teşkilatındaki 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden geçici olarak il özel idarelerine devredilenler İl Genel Meclisince, aynı unvanla ihdas edilecek memur unvanlı kadrolara atanır.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan sözleşmeli personelin Gençlik ve Spor Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak koşuluyla 657 sayılı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkur Kanuna 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ilk eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Devlet Personel Başkanlığı devredilen personeli en geç 45 gün içerisinde( özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) ilgili personelin statüsü, unvanı, hizmet süresi ile v.b. hususları göz önünde bulundurarak diğer kurum ve kuruluşlardaki boş  memur kadrolarına atanabilmelerini sağlamak üzere ilgili kurum ve  kuruluşlara gönderir. İlgili kurum ve  kuruluşlar bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş günü içinde bu personelin atamalarını yaparak, atamalara ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı  ve Devlet Personel Başkanlığı ile Kuruma bildirir. Bu şekilde atanan personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamamaları halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Personelin atandığı kurum veya kuruluşta fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü mali ve sosyal hakları Kurumca karşılanmaya devam edilir.  

            (2) Ancak, devredilen personelden  yeni bir kadroya atananların, atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarının(fazla çalışma ücreti hariç), eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları veya sözleşme ücretleri ile diğer mali hakları toplamının net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

            (3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş kadrolarda görev yapan personel, kadroları ile birlikte İçişleri Bakanlığına devredilmiştir.              

            (4) Devlet Personel Başkanlığı personel devrine ilişkin olarak, personel ihtiyacı bulunan kamu  kurum kuruluşlarını tespite, devredilen personele ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

        GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın gerekli görülen her türlü kurum içi ve kurumlar arası aktarmalar ile diğer bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.Yukarıdaki bütçe işlemlerine ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanunu ve diğer kanunlardaki aktarma yasakları uygulanmaz.

             (2) İl özel idareleri; Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarının gelirlerine ilişkin yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar bu kurumlara devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler Devlet bütçesinden il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle yapılır.

            GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelik ve talimatlar yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            (2) Kanunda belirtilen yönetmelikler Spor Kurumu tarafından, federasyonları ilgilendiren statü veya talimatlar ise federasyonlar tarafından bir yıl içerisinde hazırlanır.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; mevcut spor kulüpleri en geç bir yıl içerisinde belediyelere tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Bu durumdaki kulüplerden herhangi bir tescil ücreti alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) İş bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce spor tesislerini devralan kulüp, kurum veya kuruluşlar; spor tesislerinin kullanımından dolayı birikmiş borçlarını, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ve dört eşit taksitte ödemek zorundadırlar.

(2) Taksitlerden birinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde devir kendiliğinden hükümsüz hale gelir ve ilgilisinden söz konusu kira bedelleri geriye dönük olarak hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşme ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisini kullanan kulüpler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde bünyesinde en az üçü olimpik spor branşı olmak üzere, beş spor dalında ilgili federasyonun faaliyetlerine katılmak zorundadır.

            GEÇİCİ MADDE 11- (1) Gençlik teşkilatının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar serbest zamanların değerlendirilmesi, uluslararası gençlik örgütleri ile bağlantılarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemler Spor Kurumunun ilgili birimince yerine getirilir.

            GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesine göre özerk olan federasyonların özerklik statüleri aynen devam eder. Özerk olmayan federasyonlar ise;  Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tüm işlemlerini tamamlayarak özerklik statüsü kazanır. Bu süre içerisindeki iş ve işlemlerde,  bu Kanuna aykırı olmayan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  Özerklik statüsü tamamlanıncaya kadar sportif faaliyetler mevcut federasyonlar  tarafından yerine getirilir. Harcamaları, Spor Düzenleme Kurulun bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

            MADDE 32- (1) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 23/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 33- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 34- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.