Türkiye Taekwondo Federasyonu
Gıp ve Dan Terfi Taslak Yönetmeliği (Sayfa-1)

Sayfa 2 ye devam için tıklayın

MADDE-1
KAPSAM:Ülkemizde taekwondo sporu yapan bütün kişilerin 10.Gıptan(Beyaz kemer) siyah kemer derecesine kadar gelebilme ve dan derecelerinde yükselme şartlarını ihtiva eden yönetmeliktir.
MADDE-2
AMAÇ:Gençlik ve spor genel müdürlüğü ve il müdürlükleri tesisleri,diğer kamu kurum,dernek klüp ve özel spor salonlarının taekwondo bölümlerinde bu sporu yapanların gerçek çalışma seviyelerini belirlemek,kuşak terfileri için gerekli sınavları yapmak ,bu sınavları bir standarda bağlamak ve taekwondo tekniklerini geliştirmektir.
MADDE-3
UYGULAMA:Bu uygulama madde2 de belirtilen yerlerde taekwondo sporu yapan herkese uygulanacaktır.
MADDE-4
HAKLAR:Danlar= Türkiye Taekwondo Federasyonu Dan sınavlarında onay veren en yetkili mercidir.
                 Gıplar=Gıp imtahanları her yıl Federasyonca yapılan ve bir sonraki yıl için vizeli olarak kabul edilen anterenör gelişim seminerlerine katılmış en az siyah kuşak 2.dan derecesine sahip dernek/kulüp ve tescilli spor salon anterenörünün komisyon başkanlığını yaptığı  en az 3 kişilik komisyon üzerinde yapılacaktır.
MADDE-5
DÜZENLEME:1-)Bahsedilen sınavları yapabilmek için aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır.Sınav komisyonu
 

SINAV ŞEKLİ

ÜYE DAN DERECESİ

SINAV SEVİYESİ

Gıp sınav komisyonu 2. dan ve üzeri 1. gıp ve altı
Dan sınav komisyonu 4. dan ve üzeri 1. dan ve üzeri

2-)Üyeleri arasında 2. dan veya daha yukarı dan derecesine sahip vizeli anterenör üyesi bulunmayan herhangi bir tescilli salon klüp aynı ilden veya komşu ilden sınav yapmak üzere ,sınav yapabilme şartlarını taşıyan bir veya birden fazla anterenör talep edebilirler.
3-)Sınav komisyon üye sayıları 3 ila 10 arasında oluşturulmalıdır.
MADDE-6
SINAV ŞEKLİ: Her sınav madde 18 de belirtildiği üzere pratik ve teorik çalışmayı içerecektir.
MADDE-7
GIP SINAVLARINDA UYGULANACAK ESASLAR:
1)Gıp imtihanları her 4 ayda bir olmak üzere Ocak-Mayıs ve Eylül aylarında yapılacaktır. Belirtilen bu aylar haricindeki kuşak imtihanları geçersiz kabul edilecektir.Kesinlikle ara imtihan yapılmayacaktır.
2)Gıp kuşak imtihanı yapacak olan tescilli salon sahibi bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylar için il müdürlüğüne en az 15 gün önce yazılı olarak başvuruda bulunacaklardır.
3)İl temsilcisi gerek görürse imtihan tarihini en fazla 15 gün ileriye erteleyebilecektir
(gözlemci göndermesi ve bunun gibi konularla ilgili)
4)İl temsilcisi yapılacak olan gıp imtihanlarına gözlemci gönderebilecektir ve kuşak imtihanları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılacaktır.
                                                               GÖZLEMCİLER
a)Kesinlikle imtihan yapan komisyona karışmayacaklardır ve müdahale etmeyeceklerdir.
b)Kendisi için ayrılan yerde oturacak,imtihanın federasyonumuz teknik komitesi tarafından hazırlanan      çeşitli derecedeki kuşaklara yaptırılması gereken tekniklerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol  edeceklerdir.
c)İmtihanın taekwondo prensipleri dahilinde yapılıp yapılmadığını belirleyecektir.
d)Sonuçta hazırlayacağı imtihanla ilgili gözlemlerini bir rapor halinde il müdürlüğüne verecektir.Raporda  belirtilen bazı aksaklıklar varsa il temsilcisi aşağıda belirtilen tarzda hareket edecektir.
                   1-Sözlü uyarı
                   2-Yazılı ikaz
                   3-Sınavın iptali
                   4-Ceza kuruluna sevk
e)İl temsilcilerinin görevlendireceği gözlemciler, gıp imtihanı yapma yetkisine sahip antrenör veya hakemlerden oluşacaktır.
5-)Gıp imtihanlarına giren tüm sporcular gençlik ve spor il müdürlüğünden lisans çıkartacaklar ve sınav sonuçları listesine sporcuların lisans numaraları mutlaka yazılacaktır.Lisans numaraları belirtilmeyen listeler federasyonumuzca tastik edilmeyecektir.
6-) Görevlendirilen gözlemciler veya kendisinin bizzat iştirak ettiği il temsilcileri,imtihana kuşakların verilmesiyle ilgili direk müdahale etme yetkisine sahip değildirler.
7-) Sınav gözlemcileri yapılan gıp imtihanı ile ilgili olarak düzenleyecekleri yazılı raporlarında , sınavın yeri
tarihi,başlama ve bitiş zamanı,sınav disiplini,katılanların kıyafeti sınav komisyonunun tutum ve davranışları
sınavın işleyişi,sınava katılan kişi sayısı ve kazanan kişi sayısı açıkça belirtilecektir.
8-) Gıp imtihanına katılacak sporcular en az o dönem için 36 antrenmanını bir fiil tamamlamış olmalıdır.
9-) Sınav komisyonu: Bir komisyon başkanı ve siyah kuşak 1. dan seviyesinde en az 2 komisyon üyesi olmak üzere toplam veya daha fazla kişiden oluşacakdır.Komisyon başkanı gıp imtihanı yapılacak olan tescilli solan antrenörüdür. Ancak gıp imtihanını yapacak olan komisyan başkanının en az siyah kuşak 2. dan seviyesi ile antrenörlük belgesine  sahip o yıl için vizeli kabul edilen antrenör olması   gerekmektedir.
(monitör 1,2 ve 3 kademe antrenörlük belgesi)
10-) Gıp sınavları ile ilgili herhangi bir şikayet söz konusu ise şikayet yazılı olarak direk il müdürlüğüne yapılacak şayet il müdürlüğü gerek görürse bu durumu federasyona bildirecektir.
11-)Yapılan sınavlarda sadece beyaz kuşaklar için en fazla sarı yeşil kuşak derecesine kadar kuşak verilecektir.(Onuncu gıpta 7. gıp derecesi) Bundan sonra yapılacak imtihanlarda ise hiç bir suretle iki gıp derecesinden fazla terfi yapılmayacaktır.
12-)Federasyonca her yıl düzenlenecek olan antrenör gelişim seminerine katılmayan tescilli salon ve kulüp antrenörleri gıp imtihanı yapmaya yetkili değillerdir.Eğer sınav yapacak antrenör antrenör gelişim seminerine girmemiş ise il temsilciliğine müracaat ederek sınav komisyon imtihanı için yetkili kişi isteyecektir.Şayet o ilde bu şartları taşıyan antrenör yok ise en yakın ilden sınav yapmak üzere antrenör isteyecektir.Seminerlere girmemiş antrenörlerin yaptığı gıp imtihanları il temsilciliğince kabul edildiği gibi tastik edilmek üzere federasyonumuza gönderilmeyecektir.( Antrenör gelişim seminerine katılan tüm antrenörlerimizin listesi her yıl antrenör gelişim semineri sonunda tüm illerimize bildirilecektir.)
13-) Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren 3 gün içerisinde il müdürlüklerine daktilo edilmiş ve  sınav komisyonu tarafından imzalanmış bir şekilde teslim edilecektir.İl temsilcileri sınav sonuçlarını Federasyonumuza tastik için gönderirken gerekli kontrolleri yapacak ve eksik evrak gönderilmesine izin vermeyecektir.Listeler federasyonumuza gönderilirken EK-1 deki forma uygun olarak doldırulacak ve sınava giren her sporcu ek-2 deki formu doldurarak listeler bu formla birlikte tastik için federasyonumuza gönderilecektir.Fedesrasyonumuzca sicil numaraları verilen sporcular bilgi formlarında herhangi bir değişiklik oluncaya kadar yeniden sporcu bilgi formu doldurmayacaklardır.
14-)Tescilli salonlar yukarıdaki kural ve kaidelere uymadıkları taktirde söz konusu spor salonunun sınav sonuçları il temsilciliğince işleme alınmayacak  ve anterenörlük yetkisi  federasyonumuz faliyetlerinde geçiçi olarak durdurulacaktır.
15-)İL temsilcileri gıp sınavlarında yukarıdaki kural ve talimatların uygulanması ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar.
MADDE-8
PUM VE DAN SINAVLARININ SÜRELERİ VE YAŞ SINIRLARI
1- Süre ve yaş sınırları
 

Pum/Dan

sınav için gerekli en az süre

Yükselme için

yaş sınırları

Dan'dan başlama Pumdan başlama
Poom     ------- --------- 15 yaş altı
1.Poom'dan 2. Poom'a 1 yıl --------- 15 yaş altı
2.Poom'dan 3.Poom'a 2 yıl --------- 15 yaş altı
1.Gıp/Poom'dan 1.dan'a 6 yıl 15 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri
1.Dan'dan 2.Dan'a 1 yıl 16 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri
2.Dan'dan 3.Dan'a 2 yıl 18 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri
3.Dan'dan 4.Dan'a 3 yıl 21 yaş ve üzeri 18 yaş ve üzeri
4.Dan'dan 5.Dan'a 4 yıl 25 yaş ve üzeri 22 yaş ve üzeri
5.Dan'dan 6.Dan'a 5 yıl 30 yaş ve üzeri 30 yaş ve üzeri
6.Dan'dan 7.Dan'a 6 yıl 36 yaş ve üzeri 36 yaş ve üzeri
7.Dan'dan 8.Dan'a 8 yıl 44 yaş ve üzeri 44 yaş ve üzeri
8.Dan'dan 9.Dan'a 9 yıl 53 yaş ve üzeri 53 yaş ve üzeri
9.Dan'dan 10.Dan'a ------ 60 yaş ve üzeri 60 yaş ve üzeri

 UYARILAR:
          a-Bütün adaylar bir üst kuşağa terfi etmek için istenilen minimum süre ve yaşı geçmiş olmalıdır.
          b-Poom'dan başlayanlar 3.Dan dercesi yükselmesine kadar daha kısa zaman limiti  özel avantajına             sahip olabilirler
2-Poom 15 yaş altına ve Dan 15 yaş üstüne verilir.
3-15 yaş ve üstü herhangi bir poom diplomasına sahip sporcular daha yüksek dan derecesine yükselmek isterse, gerekli zaman periyodunu tamamlamış olduğu Dan derecesi için başvurabilir. Ancak başvuru derecesi ancak 3. Dan olmalıdır.
MADDE-9
SINAVLARIN UYGULAMALARININ SINIFLANDIRILMASI
1- Gıp sınavları
2-Pum/Dan terfi sınavları
3-Özel dan terfi sınavı
4-Onur dan derecesi uygulaması: Taekwondonun gelişmesine büyük katkılarda bulunan önemli kişiler onur dan derecesi ile onurlandırılır.
MADDE-10
Dan sınavları federasyon yıllık faliyet programlarında gösterilenyer ve tarihlerde   görevli komisyon başkanı ve üyelerce yapılır.
MADDE-11
Pum derecelerine imtahanlarda kırış yaptırılmaz zor haraketlerde vuruşlar elliğe yaptırılır.
MADDE-12
TERFİ SINAVLARININ KONULARI
A-Teknik sınav
1-Poomse
2-Gyorigi
3-Kırışlar
4-Özel teknik
B-Teorik sınav
1-Yazılı sınav
2-Tez
POOM ve DAN YÜKSELME TESTLARİNDE UYGULANAN PRATİK TESTLARİN ÖZEL KONULARI
 

Pum/Dan Belirtilen Zorunlu
1. Dan (Poom) Taeguek 1-7 Taeguek 8
2. Dan(Poom) Taeguek 1-8 Koryo
3.Dan(Poom) Taeguek 1-8 koryo Keumkank
4. Dan Taeguek 1-8 koryo Keumkang Taebaek
5. Dan Taeback,Taeguek 1-8 Koryo,Keumkang Ptongwon,Sipjin
6. Dan Koryo ,Keumkang,Taebaek,Pyongwon,Sipjin Jitae,Cheonkwon
7. Dan Koryo,keumkang,Taebaek,Pyongwon,Sipjin,Jitae,Cheonkwon Hansoo,IIlyo

8.Dan ve 9. Dan

Teknik komitenin kararıyla

kararlaştırılan

MADDE-13
TEST PUANLAMASI:
1-) Sınavların puanlaması ilişikte verilen forma göre yapılır. Ana prensipler aşağıdaki gibidir.
   A-Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.
   B-75 puan üzerine alanlar geçecek,74 puan ve altı alanlar kalacaktır.
   C-Zorunlu bölüm olarak uygulanan poomse bölümünde belirtilen limit puanı altında olanlar kalacaklardır.
2-)Kontrol noktası
 

POOMSE GYORİGİ KIRIŞ ÖZEL TEORİK
Göz Kontrol Göz Kontrol Göz Kontrol Vuruşun gücü  
Ruhsal Konsantrasyon Ruhsal Konsantrasyon Denge Özel el hareketleri Zihni durum
Hız Kontrolu Hız Kontrolu Güç Kontrolü Özel ayak hareketleri Pratik durum
Mesafe Kontrolu Mesafe Kontrolu Mesafe kontrolü    
Esneklik Esneklik Atak bölümleri    
Denge Denge      
Poomse Poomse      

MADDE-14
BAŞKANIN YETKİ HAKKI:
Mevcut kurallara rağmen federasyon başkanı snav komitesi kararı ile  bu sınav kararı üzerinde yetki hakkını kullanabilir.
MADDE-15
PUM/DAN DİPLOMA İŞLEMLERİ:
Sınav komitesi başkanı  federasyon başkanının onayı ile federasyon kimlik kartlarını  imzalama ve dağıtma işlemlerini yürütür.Pum ve Dan diplomaları federasyonca verilir.
MADDE-16
ÖZEL HAKLAR:
1-Aşağıdaki gibi durumda Taekwondo gelişimine büyük katkıda bulunan kişi   belirlenenden daha kısa bir süre zarfında sınava alınabilir.
 

UNVAN MÜSABAKALAR ZAMAN KISALTILMASI
Şampiyonaların neticeleri Olimpiyat oyunları birincisi % 100
WTF tarafından desteklenen dünya şampiyonası seviyesindeki şampiyonaların birincisi % 80
WTF tarafından desteklenen kıtalararası şampiyonaların birincisi % 60
Araştırmaların neticesi Taekwondo üzerine yapılan bir tez ile doktora derecesi almış olanlar % 80
Bilimsel bir dergide en az 5 kez yazısı çıkanlar % 60
Eğitimin neticesi En az 3 kişi çalıştıran ve onların dünya şampiyonası seviyesindeki başarılarında %80 derecede pay sahibi olan anterenörler % 60
Liyakatin neticesi Taekwondonun gelişimi için yapmış olduğu fedakarlığın karşılığı olarak spor bakanı tarafından ödüllendirilenler. % 50


2-A) Bir üniversitenin beden eğitimi spor bölümlerinde taekwondo branşında öğretim elemenı olan 3. dan sahibi olanlara, 4.dan derecesine yükselmesi için gerekli bekleme zamanı gelmeden 4. dana yükseltilebilir.
    B)Bir üniversitenin beden eğitimi ve spor bölümlerinden Taekwondo ihtisas dallarından mezun olan öğrenciler federasyona müracatı ile 3. dana terfi ettirilir.
    C-Bir ünüversitenin beden eğitimi ve spor bölümlerinden   taekwondo yardımcı ihtisas dalından mezun olanlar 1. dana terfi ettirilir.1. veya 2. dana sahip olan öğrenciler bir üst dana terfi ettirilir.
     D-Yukarıdaki durumlarda terfi bir defaya mahsus olup ,bir sonraki sınav süresini tamamlamadan dan sınavına giremezler.
3-Düşünülen zaman periyodunda yükselmek içinözel haklar bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir.
4-Özel hak isteyenler aşağıdaki evrakları sunmalıdır.
       A-Federasyonca onaylanmış birincilik sertifikası
       B-Derece veya tez
       C-Resmi otoritelerce onaylanmış eğitimci veya fahri çalışma belgesi.
5-Özel haklar 1. Dandan 7.Dana kadar kabul edilecektir.
MADDE-17
GIP SINAVI:
2. dan veya daha yüksek dan sahibi eğiticiler Gıp sınavı yapma ve kendi adına öğrencilerine Gıp diplomalarını verme hakkına sahiptir.


Sayfa 2 ye devam için tıklayın